Jaarrekening 2014 Zeeland

Balans per 31 december 2014

Debet

Credit

Vlottende activa

70.267

Vreemd vermogen kortlopend

11.012

Eigen Vermogen

59.255

Totalen

70.267

70.267

Staat van baten en lasten 2014

Baten

Lasten

Giften

35.847

Financieringsbaten

468

Huisvestingskosten

8.061

Kosten activiteiten

33.271

Algemene kosten

1.029

Exploitatiesaldo  6.046

Totalen

42.361

42.361

Toelichting balans 31 december 2014

Debiteuren

2.800

Geldmiddelen

67.467

Crediteuren

10.112

Vooruitontvangen/nog te betalen

900

Toelichting baten 2014

Algemene giften

35.847

Overige baten

468

36.315

Toelichting lasten 2014

Huisvestingskosten:
Kosten huur

7.897

Overige kosten

164

8.061

Kosten activiteiten:
Kosten bijeenkomsten

18.979

Zendingsbijdragen

13.145

Kosten clubwerk

1.147

33.271

Algemene kosten:
Kosten telefoon, multimedia

416

Kantoor- en administratiekosten

253

Overige algemene kosten

360

1.029

Financieringsbaten- en lasten:
Ontvangen rente

468

Betaalde rente en kosten

0

468