Jaarrekening 2013 De Wijk

Balans per 31 december 2013

Debet

Credit

Materiele vaste activa

1.075.000

Financiele vaste activa

200.000

Vlottende activa

42.771

Voorzieningen

0

Fondsen

12.773

Vreemd vermogen langlopend

701.445

Vreemd vermogen kortlopend

13.412

Eigen Vermogen

590.141

Totalen

1.317.771

1.317.771

Staat van baten en lasten 2013

Baten

Lasten

Giften

39.222

Overige baten

65.561

Financieringsbaten

9.911

Huisvestingskosten

39.794

Kosten activiteiten

70.462

Algemene kosten

3.814

Afschrijvingen

0

Financieringskosten

29.180

Bijzondere baten/lasten

0

0

Exploitatiesaldo

-28.556

Totalen

114.694

114.694

Toelichting balans 31 december 2013

Onroerende zaken

1.075.000

Overige Materiele vaste activa

0

Leningen u/g

200.000

Overige vorderingen

42.012

Debiteuren

0

Geldmiddelen

759

Crediteuren

13.412

Vooruitontvangen betalingen

0

Toelichting baten 2013

Algemene giften

39.222

Verhuur onroerend goed

52.574

Overige baten

12.987

104.783

Toelichting lasten 2013

Huisvestingskosten:
Kosten onderhoud

16.321

Energie en water

16.068

Verzekeringen en belastingen

4.308

Kosten huur

0

Overige kosten

3.097

39.794

Kosten activiteiten:
Kosten bijeenkomsten

3.795

Zendingsbijdragen

43.248

Kosten seniorenactiviteiten

0

Kosten jeugdwerk

3.436

Kosten kinderwerk

355

Kosten clubwerk

3.605

Overige kosten activiteiten

16.023

70.462

Algemene kosten:
Kosten telefoon, multimedia

289

Kantoor- en administratiekosten

1.975

Overige algemene kosten

1.550

3.814

Financieringsbaten- en lasten:
Ontvangen rente

9.911

Betaalde rente en kosten

29.180

19.269

Bijzondere baten en lasten:

0