Beleidsplan Christelijke Gemeente Nederland (CGN)

Huidige versie vastgesteld op 16 maart 2022
Bekijk de PDF versie hier: Beleidsplan CGN 2022

1.  Samenstelling groep

De geloofsgemeenschap Christelijke Gemeente Nederland (hierna: “CGN”) wordt vertegenwoordigd door Stichting Christelijke Gemeente Nederland (hierna: “Stichting CGN“) en negen lokale stichtingen, waarbinnen de kerkelijke activiteiten plaatsvinden.

Stichting CGN organiseert de landelijke bijeenkomsten van de geloofsgemeenschap. Ook houdt Stichting CGN zich onder meer bezig met fondsenwerving ten behoeve van de geloofsgemeenschap; in dit verband is er de aan haar gelieerde vrijwilligersorganisatie in de vorm van Stichting DWN Service, waarin vrijwilligers arbeid verrichten waarvan de opbrengst ten goede komt aan Stichting CGN. Stichting CGN vertegenwoordigt de geloofsgemeenschap ook in rechte.

De volgende stichtingen vormen ten aanzien van de registratie als ANBI een groep, waarvoor groepsbeschikking als ANBI is verkregen:

 

Naam Vestigingsplaats KVK RSIN
Nationale stichting:
Stichting Christelijke Gemeente Nederland (CGN) Wormerveer 8120217 813126721
 
Lokale stichtingen:
Stichting CGN Almelo Almelo 41028087 813106047
Stichting CGN Groningen Nieuw-Buinen 41009971 806197626
Stichting CGN Flevoland Nagele 41024532 803122895
Stichting CGN Rotterdam Rotterdam 41127541 814462066
Stichting CGN Schermer Zuidschermer 41223099 801846638
Stichting CGN Terwolde Terwolde 41038492 004475781
Stichting CGN Usselo Enschede 41027732 806629708
Stichting CGN Utrecht Houten 41179537 006480470
Stichting Christengemeenschap Middelburg Middelburg 41114193 008793578

De stichtingen zijn opgericht om op landelijk of lokaal niveau activiteiten te verrichten en om lokale financiële en materiële zaken te beheren voor de geloofsgemeenschap Christelijke Gemeente Nederland (CGN). Informatie over de geloofsgemeenschap is te vinden op de website www.cgn.nl.

Bovengenoemde stichtingen van de geloofsgemeenschap zijn statutair verbonden aan Stichting DKM Nederland (KvK 08120216), dit is een gelieerde stichting waarin slechts een controlerende vorm van zeggenschap plaatsvindt, maar waarin geen middelen zijn of worden gehouden.

2.  Ontstaan, grondslag en doelstelling CGN

CGN is als christelijke geloofsgemeenschap in Nederland in 1959 ontstaan, op dezelfde grondslag als de internationale geloofsgemeenschap Brunstad Christian Church (BCC) die aan het begin van de twintigste eeuw in Noorwegen is ontstaan als het resultaat van het leven en werk van Johan Oscar Smith (1871-1943). Deze grondslag is de nieuwtestamentische Bijbelse boodschap over een persoonlijk leven als christen en over een christelijk gemeenteleven.

De grondslag en het doel van Stichting CGN zijn in haar statuten als volgt verwoord in artikel 2:

 1. De stichting heeft als ideële christelijke grondslag de Bijbel, opgevat als het Woord van God, meer specifiek volgens de interpretatie van de Noor J.O. Smith zoals deze onder meer naar voren komt in “De Nagelaten brieven van J.O. Smith”, oorspronkelijk uitgegeven als “J.O. Smiths Etterlatte brev” en de “Artikelen van J.O. Smith”, oorspronkelijk uitgegeven in “Skjulte Skatter” en belichaamd in Den Kristelige Menighet (de Christelijke Gemeente).
 2. De stichting heeft als doel de instandhouding en ondersteuning van de geloofsgemeenschap Christelijke Gemeente Nederland. Zij zal daartoe, in de ruimste zin, alle belangen op materieel en immaterieel gebied behartigen, voor zover een specifiek onderdeel niet wordt behartigd door een andere bij Stichting DKM Nederland aangesloten stichting.
 3. De stichting streeft dit doel ondermeer na door:
  • het financieren en/of beheren van onroerende zaken ten behoeve van bijeenkomsten, landelijke of internationale conferenties, kinder- en jeugdactiviteiten en andere vormen van samenzijn.
  • het organiseren van bijeenkomsten, landelijke of internationale conferenties, kinder- en jeugdactiviteiten en andere vormen van samenzijn.
  • de plaatselijke of regionale geloofsgemeenschappen en haar stichtingen te faciliteren en te begeleiden.
  • fondsen te verwerven, waaronder begrepen het organiseren en aansturen van een vrijwilligersorganisatie.

Afwezigheid van winstoogmerk

De stichting heeft geen winstoogmerk. Dit blijkt zowel uit de statuten als de feitelijke werkzaamheden. Indien en voor zover de stichting met bepaalde activiteiten opbrengsten realiseert zullen deze overeenkomstig de doelstelling worden besteed.

Bestemming liquidatiesaldo bij opheffing

Het bestuur van de stichting is na schriftelijke goedkeuring van Stichting DKM Nederland bevoegd de stichting te ontbinden. De stichting zal na haar ontbinding blijven voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. De statuten van de stichting bepalen dat een eventueel batig liquidatiesaldo van de stichting zal toekomen aan een algemeen nut beogende, bij stichting DKM Nederland aangesloten instelling zoals bedoeld in artikel 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen of een daarvoor in de plaats komende regeling met een soortgelijke doelstelling als Stichting CGN.

3.  Feitelijke activiteiten

De feitelijke activiteiten van zowel Stichting CGN als de lokale stichtingen bestaan in de kern uit het organiseren van christelijke bezinningsbijeenkomsten en/of conferenties die bestaan uit evangelieverkondiging, Bijbelonderricht, belijden van het geloof, zingen van geestelijke liederen en gebed. De bijeenkomsten zijn onder te verdelen in bijeenkomsten op lokaal, nationaal en internationaal niveau.

Daarnaast heeft stichting CGN beleidsterreinen waarop zij actief is ter ondersteuning van het christelijke gemeenteleven, om uitvoering te geven aan haar geloofsgrondslag en om de plaatselijke of regionale geloofsgemeenschappen en hun stichtingen te faciliteren en te begeleiden. Stichting CGN vertegenwoordigt de geloofsgemeenschap ook in rechte.

Lokaal

De lokale stichtingen organiseren wekelijks lokale christelijke bezinningsbijeenkomsten ten behoeve van geloofsopbouw, waaraan per keer tussen 10 en 500 personen deelnemen. Voorts organiseren de stichtingen bijeenkomsten voor bepaalde doelgroepen (bijvoorbeeld kinderen, schoolgaande jeugd, ouderen) ten behoeve van de geloofsopbouw van de deelnemers. De lokale stichtingen opereren op lokaal niveau, waarbij er op nationaal niveau beleidsmatige afstemming plaatsvindt.

De meeste lokale stichtingen bezitten onroerend goed waar de genoemde bijeenkomsten en activiteiten plaatsvinden. Zie hierover ook onder onderdeel 8.

Nationaal

Sinds 1960 zijn landelijke bijeenkomsten en conferenties een wezenlijk onderdeel van het gemeenteleven. Vanaf 1966 vonden deze plaats op het conferentieoord De Kroeze Danne, te Ambt Delden, vanaf 2004 is hiervoor gebruik gemaakt van het sport- en evenementenpark Pagedal te Stadskanaal. Met het uitbreken van de coronapandemie, sinds maart 2020, hebben de landelijke (bezinnings) bijeenkomsten met name online plaatsgevonden, aangevuld met lokale fysieke bijeenkomsten en ontmoetingen binnen de geldende overheidsrichtlijnen in verband met het coronavirus.

Stichting CGN oriënteert zich op de wijze van invulling van de nationale conferenties en bijeenkomsten. Hierbij zullen de online mogelijkheden in ieder geval een structureel karakter krijgen. Daarbij wordt ook opnieuw gekeken naar de frequentie van de nationale momenten, om tot een goede balans te komen tussen de lokale, nationale en internationale activiteiten van de geloofsgemeenschap.

De stichting zet zich in voor het verzorgen van stichtende christelijke uitzendingen en digitale producties die gestreamd worden naar leden van de nationale en internationale geloofsgemeenschap en deels ook beschikbaar worden gesteld via de website van CGN, sociale media kanalen van CGN, en overige internationale platforms.

Naast het organiseren van deze landelijke (online) bijeenkomsten en het verzorgen van stichtende christelijke uitzendingen en digitale producties, houdt Stichting CGN zich bezig met werkzaamheden in het kader van de in onderdeel 4 genoemde activiteiten.

Internationaal

D.V. ongeveer 9 keer per jaar vinden er internationale conferenties van de geloofsgemeenschap plaats in Oslofjord Convention Center (Brunstad) te Melsomvik, Noorwegen. Tijdens deze bijeenkomsten zijn tussen de 4.000 en 12.000 geloofsgenoten aanwezig voor bezinningsbijeenkomsten, waaronder enkele honderden tot (tijdens de zomerconferentie) meer dan duizend geloofsgenoten uit Nederland. Deze bijeenkomsten worden eveneens via internet beschikbaar gesteld aan de leden van de geloofsgemeenschap. Naar behoefte en capaciteit draagt CGN bij aan de inhoud van de conferenties.

4.  Overige activiteiten

Naast de voornoemde activiteiten houdt Stichting CGN zich bezig met het ontwikkelen en uitvoeren van beleid op:

 • Het landelijke gemeenteprogramma
 • Welzijn en veiligheid
 • Zending
 • Christelijke literatuur
 • Huisvesting
 • Communicatie
 • Organisatie en HRM
 • Fiscaal beleid
 • Financieel beleid
 • Juridisch beleid
 • Governance en compliance
 • ICT

Deze onderwerpen zijn van belang voor de instandhouding van CGN en de lokale geloofsgemeenschappen. De uitvoering hiervan vindt plaats door Stichting CGN en/of de lokale stichtingen. Op veel van voornoemde beleidsterreinen heeft Stichting CGN bij de uitvoering vooral een ondersteunende, faciliterende rol.

De stichting houdt ten behoeve van haar activiteiten een (hoofd)kantoor aan in Wormerveer.

5.  Zending

Zending – ver weg en dichterbij – is een belangrijk beleidsveld bij het vervullen van onze missie.

CGN oriënteert zich op aansluiting bij de internationale federatie van Brunstad Christian Church (BCC), waardoor internationale samenwerking op het gebied van wereldwijde zending bevorderd en vereenvoudigd zal worden. Zie ook hoofdstuk 13 ‘Structuurwijziging’.

CGN zet zich ook in voor de verdere verspreiding van het evangelie in Nederland en andere Nederlandstalige gebieden onder andere via de zendingswebsite https://christenzijn.nl.

6.  Fondsenwerving

De inkomsten van Stichting CGN en de lokale stichtingen worden verkregen uit giften van geloofsgenoten, uit donaties van fondsenwervende instellingen, rentebaten en incidenteel uit de verhuur van het onroerend goed van de stichtingen.

De geloofsgenoten doen donaties aan de lokale stichtingen die een deel van hun jaarlijkse budget uittrekken voor de nationale gemeenschappelijke kosten van Stichting CGN. De nationale gemeenschappelijke kosten worden hoofdzakelijk betaald uit bijdragen van de lokale stichtingen aan Stichting CGN.

7.  Bestedingen

De jaarlijkse inkomsten van Stichting CGN worden besteed aan:

 1. de kosten voor het organiseren van landelijke christelijke bezinningsbijeenkomsten en overige kerkelijke activiteiten;
 2. de kosten die zien op het ontwikkelen en uitvoeren van de onder onderdeel 4 genoemde aandachtsgebieden;
 3. overige landelijke exploitatiekosten ten behoeve van de religieuze activiteiten;
 4. kosten voor beheer en administratie.

De jaarlijkse inkomsten van de lokale CGN-stichtingen worden besteed aan:

 1. de kosten voor het organiseren van lokale christelijke bezinningsbijeenkomsten en overige kerkelijke activiteiten;
 2. de kosten en investeringen verbonden aan de (toekomstige) lokale huisvestingsvoorzieningen die zijn ingericht voor het organiseren van christelijke bezinningsbijeenkomsten;
 3. de kosten die zien op het ontwikkelen en uitvoeren van de onder onderdeel 4 genoemde aandachtsgebieden voor zover die op lokaal niveau worden behartigd;
 4. de bijdrage aan de nationale gemeenschappelijke kosten van Stichting CGN;
 5. zendingsactiviteiten;
 6. overige lokale exploitatiekosten ten behoeve van de religieuze activiteiten;
 7. kosten voor beheer en administratie.

8.  Bestemmingsfonds voor lokale huisvesting

De komende jaren zijn opnieuw investeringen gepland in verband met lokale huisvesting ten behoeve van CGN-gemeenten. De benodigde bedragen hiervoor zijn substantieel, daarom hebben de gemeenten hiervoor spaarplannen gemaakt met een planningshorizon van 20 jaar.

Lokale CGN-gemeenten sparen daarom voor toekomstige investeringen in kerk-, c.q. samenkomstgebouwen voor hun lokale geloofsgemeenschap. Stichting CGN heeft als beheerder van deze spaargelden de fondsstanden van de bij haar gestalde bestemmingsfondsen voor lokale huisvesting per gemeente inzichtelijk gemaakt en hiervoor een bestemmingsfonds gevormd. De gemeenten ontvangen overzichten met de stand en mutaties van hun lokale fonds bij Stichting CGN.

Lokale stichtingen leggen ook zelf reserves of fondsen aan voor (toekomstige) huisvesting.

9.  Beheer van het vermogen

De stichtingen houden vermogen aan om het gemeenteprogramma en hun activa te kunnen financieren. Met name is dit vermogen bedoeld en benodigd om de huisvesting van lokale gemeenten te financieren. Daarnaast is een bepaald deel van het vermogen van lokale stichtingen bestemd voor lokale of internationale (zendings)projecten en streven de stichtingen ernaar een beperkte continuïteitsreserve aan te houden.

Stichting Christelijke Gemeente Nederland beheert een bestemmingsfonds voor lokale huisvesting, zie onderdeel 8. In het kader van de in hoofdstuk 13 nader toegelichte herstructurering onderzoekt en overweegt stichting CGN om te stoppen met het aanhouden van het bestemmingsfonds voor lokale huisvesting en dit fonds uit te keren aan de stichtingen van de CGN-gemeenten waarvoor het fonds wordt aangehouden.

De beschikbare (bestemmings)fondsen worden, voor zover mogelijk, risicomijdend op een zodanige wijze ondergebracht – zoals in leningen en op spaarrekeningen, waar mogelijk in instellingen waarbij de investering de doelstellingen van Stichting CGN en de lokale stichtingen zal bevorderen – dat zij een redelijk rendement opleveren totdat deze fondsen worden gebruikt ten behoeve van de algemeen nuttige doelstelling van Stichting CGN en de lokale stichtingen (zie onderdeel 7).

10.      Zeggenschap

Er is op zowel landelijk als lokaal niveau geen natuurlijk persoon noch een rechtspersoon die zelfstandig over het vermogen van één of meerdere stichtingen kan beschikken. In de praktijk is er overleg over prioriteit en inhoud van projecten en activiteiten. De besluitvorming in de besturen vindt plaats met meerderheid van stemmen.

11.      Beloningen

De activiteiten van Christelijke Gemeente Nederland worden mogelijk gemaakt door de grote inzet van vrijwilligers. Zonder de inzet van deze vrijwilligers is de uitvoering van een groot aantal algemeen nut beogende activiteiten niet mogelijk.

De bestuursleden genieten geen beloning voor hun bestuurswerkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Er kan een vergoeding worden toegekend voor uitvoerende werkzaamheden. Wanneer dit van toepassing is wordt het vergoedingenbeleid van de Stichting gevolgd zoals vastgelegd in het vergoedingenreglement.

12.      Verantwoording, financieel beleid en administratievoering

De administratie wordt per stichting gevoerd. Alle stichtingen gebruiken eenzelfde administratiepakket en documentatiesysteem. De administratievoering wordt uitgevoerd en ondersteund door een professionele administratieve dienstverlener.

De beschrijving van de administratieve organisatie en interne controle is vastgelegd in een Handboek Administratieve Organisatie.

De besturen stellen jaarlijks een begroting op en monitoren de uitgaven en inkomsten aan de hand van deze begroting.

De besturen stellen jaarlijks een verslag op, bestaande uit een bestuurs- en activiteitenverslag en een jaarrekening. De jaarrekeningen worden samengesteld, dan wel gecontroleerd door een accountantskantoor dat gespecialiseerd is in de non-profit sector.

Het financieel beleid en beheer vindt plaats op een adequaat niveau. De administratie is zodanig ingericht dat duidelijk inzage bestaat in o.a.: de aard en omvang van ontvangen donaties, het aanwezige vermogen, de wijze van besteding van middelen en de (kosten)vergoeding aan functionarissen en bestuurders. Doelbestedingen worden uitgevoerd na een beoordeling door het bestuur en indien de omvang van de besteding dit rechtvaardigt op grond van schriftelijke opdrachten en/of overeenkomsten.

 

13.      Structuurwijziging

Tegen de achtergrond van voorstellen door de projectgroep “Silo” van CGN om structuurwijzigingen voor de geloofsgemeenschap in Nederland door te voeren, gebruikmakend van de rechtsvorm kerkgenootschap, zet het bestuur zich in voor de totstandkoming van de gewenste structuur. Het doel van deze herstructurering is het realiseren van een toekomstbestendige, vereenvoudigde en herkenbare  structuur, die de missie en het functioneren van de geloofsgemeenschap optimaal faciliteert.

Vooruitlopend op de structuurwijziging heeft CGN in de afgelopen periode waar mogelijk proefgedraaid met de beoogde organisatiestructuur. In het kader van deze pilot zijn centrale diensten en organen (zonder rechtspersoonlijkheid) ingericht, in lijn met de bedoeling en inhoud van het conceptstatuut. In november 2021 is de pilot geëvalueerd en afgesloten. De conclusies en bevindingen uit de evaluatie worden meegenomen in de verdere voorbereiding op de nieuwe structuur.

Recent heeft de bovengenoemde structuurwijziging een extra impuls gekregen: in november 2021 werd de internationale federatie van Brunstad Christian Church (BCC Forbund) een feit. Internationale christelijke geloofsgemeenschappen die zich verbonden weten met de geloofsgrondslag van BCC krijgen hiermee de mogelijkheid om zich formeel aan te sluiten bij het internationale verband. Dit zal de internationale samenwerking, bijvoorbeeld op het gebied van zending, media en kinder- en jeugdwerk vergemakkelijken en bevorderen. CGN is voornemens om de nieuwe organisatiestructuur in de vorm van kerkgenootschap zo in te richten dat die aansluiting bij de internationale federatie mogelijk maakt.

14.      Evaluatie van het beleid

Dit beleidsplan wordt wanneer nodig geëvalueerd en bijgesteld door het bestuur.

 

 

Bewaren

Bewaren