Beleidsplan Christelijke Gemeente Nederland (CGN)

Huidige versie vastgesteld op 8 mei 2020.
Bekijk de PDF versie hier: Beleidsplan CGN 2020 update 8 mei

1.  Samenstelling groep

De geloofsgemeenschap Christelijke Gemeente Nederland (hierna: “CGN”) wordt vertegenwoordigd door Stichting Christelijke Gemeente Nederland (hierna: “Stichting CGN“) en een tiental lokale stichtingen, waarbinnen de kerkelijke activiteiten plaatsvinden.

Stichting CGN organiseert de landelijke bijeenkomsten van de geloofsgemeenschap. Tevens houdt Stichting CGN zich onder meer bezig met fondsenwerving ten behoeve van de geloofsgemeenschap; in dit verband is er de aan haar gelieerde vrijwilligersorganisatie in de vorm van Stichting DWN Service, waarin vrijwilligers arbeid verrichten waarvan de opbrengst ten goede komt aan Stichting CGN. Stichting CGN vertegenwoordigt de geloofsgemeenschap ook in rechte.

De volgende stichtingen vormen ten aanzien van de registratie als ANBI een groep, waarvoor groepsbeschikking als ANBI is verkregen:

Naam Vestigingsplaats KVK RSIN
Nationale stichting:
Stichting Christelijke Gemeente Nederland (CGN) Wormerveer 8120217 813126721
 
Lokale stichtingen:
Stichting CGN Almelo Almelo 41028087 813106047
Stichting CGN De Wijk De Wijk 41017881 813682083
Stichting CGN Groningen Nieuw-Buinen 41009971 806197626
Stichting CGN Flevoland Nagele 41024532 803122895
Stichting CGN Rotterdam Rotterdam 41127541 814462066
Stichting CGN Schermer Zuidschermer 41223099 801846638
Stichting CGN Terwolde Terwolde 41038492 004475781
Stichting CGN Usselo Enschede 41027732 806629708
Stichting CGN Utrecht Houten 41179537 006480470
Stichting Christengemeenschap Middelburg Middelburg 41114193 008793578

De stichtingen zijn opgericht om op landelijk of lokaal niveau activiteiten te verrichten en om lokale financiële en materiële zaken te beheren voor de geloofsgemeenschap Christelijke Gemeente Nederland (CGN). Informatie over de geloofsgemeenschap is te vinden op de website www.cgn.nl.

Bovengenoemde stichtingen van de geloofsgemeenschap zijn statutair verbonden aan Stichting DKM Nederland (KvK 08120216), dit is een gelieerde stichting waarin slechts een controlerende vorm van zeggenschap plaatsvindt, maar waarin geen middelen zijn of worden gehouden.

2.  Ontstaan, grondslag en doelstelling CGN

CGN is als christelijke geloofsgemeenschap in Nederland in 1959 ontstaan, op dezelfde grondslag als de internationale geloofsgemeenschap Brunstad Christian Church (BCC) die aan het begin van de twintigste eeuw in Noorwegen is ontstaan als het resultaat van het leven en werk van Johan Oscar Smith (1871-1943). Deze grondslag is de nieuwtestamentische Bijbelse boodschap over een persoonlijk leven als christen en over een christelijk gemeenteleven.

De grondslag en het doel van Stichting CGN zijn in haar statuten als volgt verwoord in artikel 2:

 1. De stichting heeft als ideële christelijke grondslag de Bijbel, opgevat als het Woord van God, meer specifiek volgens de interpretatie van de Noor J.O. Smith zoals deze onder meer naar voren komt in “De Nagelaten brieven van J.O. Smith”, oorspronkelijk uitgegeven als “J.O. Smiths Etterlatte brev” en de “Artikelen van J.O. Smith”, oorspronkelijk uitgegeven in “Skjulte Skatter” en belichaamd in Den Kristelige Menighet (de Christelijke Gemeente).
 2. De stichting heeft als doel de instandhouding en ondersteuning van de geloofsgemeenschap Christelijke Gemeente Nederland. Zij zal daartoe, in de ruimste zin, alle belangen op materieel en immaterieel gebied behartigen, voor zover een specifiek onderdeel niet wordt behartigd door een andere bij Stichting DKM Nederland aangesloten stichting.
 3. De stichting streeft dit doel ondermeer na door:
  • het financieren en/of beheren van onroerende zaken ten behoeve van bijeenkomsten, landelijke of internationale conferenties, kinder- en jeugdactiviteiten en andere vormen van samenzijn.
  • het organiseren van bijeenkomsten, landelijke of internationale conferenties, kinder- en jeugdactiviteiten en andere vormen van samenzijn.
  • de plaatselijke of regionale geloofsgemeenschappen en haar stichtingen te faciliteren en te begeleiden.
  • fondsen te verwerven, waaronder begrepen het organiseren en aansturen van een vrijwilligersorganisatie.

3.  Feitelijke activiteiten

De feitelijke activiteiten van zowel Stichting CGN als de lokale stichtingen bestaan in de kern uit het organiseren van christelijke bezinningsbijeenkomsten en/of conferenties die bestaan uit evangelieverkondiging, Bijbelonderricht, belijden van het geloof, zingen van geestelijke liederen en gebed. De bijeenkomsten zijn onder te verdelen in bijeenkomsten op lokaal, nationaal en internationaal niveau.

Daarnaast heeft CGN beleidsterreinen waarop zij actief is ter ondersteuning van het christelijke gemeenteleven, om uitvoering te geven aan haar geloofsgrondslag en om de plaatselijke of regionale geloofsgemeenschappen en hun stichtingen te faciliteren en te begeleiden.

Lokaal

De lokale stichtingen organiseren wekelijks lokale christelijke bezinningsbijeenkomsten ten behoeve van geloofsopbouw, waaraan per keer tussen 10 en 500 personen deelnemen. Voorts organiseren de stichtingen op lokaal en nationaal niveau bijeenkomsten voor bepaalde doelgroepen (bijvoorbeeld kinderen, schoolgaande jeugd, ouderen) ten behoeve van de geloofsopbouw van de deelnemers. De lokale stichtingen opereren op lokaal niveau, waarbij er op nationaal niveau beleidsmatige afstemming plaatsvindt.

Nagenoeg al de lokale stichtingen bezitten onroerend goed waarin de genoemde lokale activiteiten voor en door de geloofsgemeenschap plaatsvinden. Zie hierover ook onder onderdeel 10.

Nationaal

Stichting CGN bereikt haar doelstelling in de eerste plaats door nationale christelijke bezinningsbijeenkomsten ten behoeve van geloofsopbouw te organiseren. Vanaf het jaar 2000 zijn er initiatieven ondernomen om fondsen te vormen voor de verwerving van een geschikt nationaal conferentieoord. Dit conferentieoord is gevonden in de vorm van Pagedal te Stadskanaal. De relatie tussen Stichting CGN en het conferentieoord Pagedal is van langdurige contractuele aard. Ongeveer tien keer per jaar worden nationale bijeenkomsten in de vorm van conferenties, in weekends of een week georganiseerd op het conferentieoord Pagedal te Stadskanaal. Aan deze nationale bijeenkomsten nemen per keer zo’n 1500 personen deel. Naast het organiseren van deze bijeenkomsten houdt Stichting CGN zich bezig met werkzaamheden in het kader van de in onderdeel 4 genoemde overige (voorgenomen) activiteiten. De geloofsgemeenschap is voornemens de omschreven activiteiten de komende jaren voort te zetten. CGN heeft Pagedal daartoe in voorgaande jaren met schenkingen ondersteund ten behoeve van de investeringen die Pagedal deed ten behoeve van het gebruik door CGN. Stichting CGN betaalt Pagedal een marktconform bedrag voor de dienstverlening ten behoeve van de genoemde nationale activiteiten.

In maart 2020 is CGN geconfronteerd met de maatregelen ter beperking van de verspreiding van het COVID-19 virus. Deze maatregelen beperken Stichting CGN in de uitvoering van met name de hiervoor genoemde activiteiten. Daarom richt de stichting zich nu ook op het verzorgen van stichtende christelijke uitzendingen en online diensten die gestreamd worden naar de leden van de geloofsgemeenschap en die gedeeltelijk ook beschikbaar worden gesteld via de website van CGN en sociale media.

Internationaal

Ongeveer 8 keer per jaar vinden er internationale conferenties van de geloofsgemeenschap plaats op het internationale conferentie- en zendingscentrum Brunstad te Stokke, Noorwegen. Tijdens deze bijeenkomsten zijn tussen de 4.000 en 12.000 geloofsgenoten aanwezig voor bezinningsbijeenkomsten, waaronder enkele honderden tot (tijdens de zomerconferentie) meer dan duizend geloofsgenoten uit Nederland. Deze bijeenkomsten worden eveneens via internet beschikbaar gesteld aan de leden van de geloofsgemeenschap.

4.  Overige activiteiten

Naast de voornoemde activiteiten (met name de nationale conferenties) houdt Stichting CGN zich bezig met het ontwikkelen van beleid op de volgende aandachtsgebieden:

 • Gemeenteprogramma
 • Welzijn en veiligheid
 • Zending
 • Christelijke literatuur
 • Huisvesting
 • Communicatie
 • Organisatie en HRM
 • Fiscaal beleid
 • Financieel beleid
 • Governance en compliance
 • ICT

Het beleid ten aanzien van deze onderwerpen is van belang voor CGN en de lokale geloofsgemeenschappen. De uitvoering van dit beleid vindt plaats door Stichting CGN of de lokale stichtingen. Op veel van voornoemde beleidsterreinen heeft Stichting CGN bij de uitvoering een faciliterende rol.

Op deze onderwerpen is of wordt beleid ontwikkeld in beleidsnotities en in het concept statuut voor het voorgenomen kerkgenootschap (zie onderdeel 13). Wat betreft zending en huisvesting kan worden verwezen naar onderdelen 5 en 10 in dit beleidsplan.

5.  Zending

CGN heeft in voorgaande jaren de leden en de gemeenten van CGN aangemoedigd om het zendingswerk te steunen dat werd georganiseerd door Stichting Wereldwijd Evangeliewerk (WEW) in de vorm van christelijk en humanitair werk door donaties hiervoor te doen. De gemeenten faciliteerden dit met acties, informatie en begeleiding daarbij.

De lokale stichtingen steunden het zendingswerk door bijdragen te verstrekken ten behoeve van zending, voornamelijk aan genoemde stichting.

In het kader van efficiëntie en vereenvoudiging van structuren heeft het bestuur besloten in de toekomst zendingsactiviteiten uit te voeren vanuit een zelfstandig onderdeel binnen het beoogde kerkgenootschap CGN waar de benodigde expertise zal zijn. Stichting CGN en de lokale stichtingen hebben kennisgenomen van langetermijnprojecten in Afrika ten behoeve van de religieuze activiteiten van christenen in diverse landen in Afrika en wensen deze te steunen. Hiertoe zijn in 2018 en 2019 ook reeds bedragen gespaard in een eigen fonds van Stichting CGN.

Stichting CGN heeft in 2019 haar taak op het gebied van zending en haar op dat moment beschikbare bestemmingsfonds voor de zending overgedragen aan de in mei 2019 opgerichte Stichting Zending Wereldwijd die de taak ten behoeve van deze en mogelijke andere zendingsprojecten zelfstandig uitvoert. Stichting CGN heeft de lokale CGN-stichtingen aangemoedigd hetzelfde te doen. De bedoeling is uitgesproken dat Stichting Zending Wereldwijd na de omzetting van de CGN-stichtingen naar een kerkgenootschap wordt omgezet in een zelfstandig onderdeel van dit kerkgenootschap. Door opgelopen vertraging van de omzetting naar het kerkgenootschap zitten de CGN-stichtingen daarom in een overgangsfase. Ongeacht de structuur vinden de CGN-gemeenten zending belangrijk en Stichting Zending Wereldwijd heeft hierin op dit moment een centrale rol.

CGN zet zich ook in voor de verspreiding van het evangelie in Nederland onder andere via de zendingswebsite https://christenzijn.nl.

6.  Fondsenwerving

De inkomsten van Stichting CGN en de lokale stichtingen worden verkregen uit giften van geloofsgenoten, uit donaties van fondsenwervende instellingen, rentebaten en incidenteel uit de verhuur van het onroerend goed van de stichtingen.

De geloofsgenoten doen hun donaties aan de lokale stichtingen die een deel van hun jaarlijkse budget uittrekken voor de nationale gemeenschappelijke kosten van Stichting CGN. De nationale gemeenschappelijke kosten worden betaald uit bijdragen van de lokale stichtingen aan Stichting CGN.

7.  Bestedingen

De jaarlijkse inkomsten worden besteed aan:

 1. de kosten voor het organiseren van zowel landelijke als lokale christelijke bezinningsbijeenkomsten en overige kerkelijke activiteiten;
 2. de kosten en investeringen verbonden aan de lokale huisvestingsvoorzieningen die zijn ingericht voor het organiseren van christelijke bezinningsbijeenkomsten;
 3. gebruik van het landelijke conferentieoord Pagedal, tegen een marktconforme vergoeding voor de religieuze activiteiten;
 4. de kosten die zien op het ontwikkelen en uitvoeren van de onder onderdeel 4 genoemde aandachtsgebieden;
 5. overige landelijke en lokale exploitatiekosten ten behoeve van de religieuze activiteiten;

Van schenkingen ten behoeve van internationale zendingsactiviteiten door Stichting CGN is nu geen sprake, omdat de zendingstaak is uitbesteed. Zie in dit verband ook onderdeel 5 van dit beleidsplan.

8.  Bestemmingsfonds voor lokale huisvesting

De investeringen verbonden aan lokale huisvesting in Nederland ten behoeve van de geloofsgemeenschap worden in de komende jaren geïntensiveerd. De benodigde bedragen hiervoor zijn substantieel, daarom hebben de gemeenten hiervoor spaarplannen gemaakt met een planningshorizon van 20 jaar. Deze plannen zijn op elkaar afgestemd in een integrale meerjarige investerings- en liquiditeitsbegroting. Deze plannen en integrale begroting worden met regelmaat geëvalueerd en geactualiseerd.

Lokale CGN-gemeenten sparen daarom voor toekomstige investeringen in kerk-, c.q. samenkomstgebouwen voor hun lokale geloofsgemeenschap. De fondsstanden zijn per gemeente inzichtelijk gemaakt en hiervoor is een bestemmingsreserve gevormd. De gemeenten ontvangen overzichten met de stand en mutaties van hun lokale fonds bij Stichting CGN.

9.  Beheer van het vermogen

De stichtingen houden vermogen aan om het gemeenteprogramma en hun activa te kunnen financieren. Met name is dit vermogen bedoeld en benodigd om de huisvesting van lokale gemeenten te financieren. Daarnaast is een bepaald deel van het vermogen van lokale stichtingen bestemd voor zendingsprojecten voor zover dit nog niet is overgedragen aan de zendingsorganisatie.

Stichting Christelijke Gemeente Nederland beheert de bestemmingsreserve voor de lokale fondsen voor huisvesting, zie onderdeel 8.

Het vermogensbeheer heeft als doel om de rendementen te besteden ter realisatie van de doelstellingen van zowel Stichting CGN als de lokale stichtingen. De beschikbare (bestemmings)fondsen worden risicomijdend op een zodanige wijze ondergebracht – zoals in leningen en op spaarrekeningen, waar mogelijk in instellingen waarbij de investering de doelstellingen van Stichting CGN en de lokale stichtingen zal bevorderen – dat zij een redelijk rendement opleveren totdat deze fondsen worden gebruikt ten behoeve van de algemeen nuttige doelstelling van Stichting CGN en de lokale stichtingen (zie onderdeel 7).

10.      Zeggenschap

Er is op zowel landelijk als lokaal niveau geen natuurlijk persoon noch een rechtspersoon die zelfstandig over het vermogen van één of meerdere stichtingen kan beschikken. In de praktijk is er overleg over prioriteit en inhoud van projecten en activiteiten. De besluitvorming in de besturen vindt plaats met meerderheid van stemmen.

11.      Beloningen

Alle activiteiten van Christelijke Gemeente Nederland worden mogelijk gemaakt door de grote inzet van vrijwilligers. Zonder de inzet van deze vrijwilligers is de uitvoering van een groot aantal algemeen nut beogende activiteiten niet mogelijk.

De bestuursleden genieten geen beloning voor hun bestuurswerkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Er kan een vergoeding worden toegekend voor uitvoerende werkzaamheden. Wanneer dit van toepassing is wordt het vergoedingenbeleid van de Stichting gevolgd zoals vastgelegd in het vergoedingenreglement.

12.      Verantwoording, financieel beleid en administratievoering

De administratie wordt per stichting gevoerd. Alle stichtingen gebruiken eenzelfde administratiepakket en documentatiesysteem. De administratievoering wordt uitgevoerd en ondersteund door een Team Administratie en Ondersteuning. Bij de administratievoering is er sprake van een goede afstemming met de stichtingen.

De beschrijving van de administratieve organisatie en interne controle is vastgelegd in een Handboek Administratieve Organisatie.

De besturen stellen jaarlijks een begroting op en monitoren de uitgaven en inkomsten aan de hand van deze begroting.

De besturen stellen jaarlijks een verslag op, bestaande uit een bestuurs- en activiteitenverslag en een jaarrekening. De jaarrekening wordt gecontroleerd door een accountantskantoor dat gespecialiseerd is in de non-profit sector.

Het financieel beleid en beheer vindt plaats op een adequaat niveau. De administratie is zodanig ingericht dat duidelijk inzage bestaat in o.a.: de aard en omvang van ontvangen donaties, het aanwezige vermogen, de wijze van besteding van middelen en de (kosten)vergoeding aan functionarissen, bestuurders en/of toezichthouders. Doelbestedingen worden uitgevoerd na een beoordeling door het bestuur en indien de omvang van de besteding dit rechtvaardigt op grond van schriftelijke opdrachten en/of overeenkomsten.

13.      Structuurwijziging

Tegen de achtergrond van voorstellen door de projectgroep “Silo” van CGN om structuurwijzigingen voor de geloofsgemeenschap in Nederland door te voeren, gebruikmakend van de rechtsvorm kerkgenootschap, en op grond van het concept statuut voor dit kerkgenootschap, zet het bestuur zich in voor het implementeren van de voorgenomen juridische structuur.

Met de nieuwe structuur worden tevens een governance code en een treasurystatuut geïmplementeerd.

CGN heeft in augustus 2019 vooroverleg aangevraagd met de Belastingdienst ten behoeve van rechtszekerheid ten aanzien van risico’s op schenk- en overdrachtsbelasting bij het overgaan naar de nieuwe structuur. Dit vooroverleg heeft helaas nog niet plaatsgevonden waardoor de geplande fusie- en afsplitsing van de CGN-stichtingen en een daaropvolgende omzetting naar het kerkgenootschap nog niet kan plaatsvinden.

Vanwege de verbeterde governance voorstellen die met het kerkstatuut in de nieuwe structuur van kracht zouden worden en vanwege de institutionele efficiëntie die hiermee wordt nagestreefd, zal al zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van de beoogde diensten en organen. Hiervoor stelt het bestuur een beleid op voor de overgangsfase waarin CGN zich nu bevindt dat zo dicht mogelijk bij de bedoeling en inhoud van het concept statuut ligt. Dit betekent concreet dat (zonder rechtspersoonlijkheid) de volgende voorlopige werkgroepen en commissies alvast in het leven worden geroepen:

 • Dienst Fondsbeheer CGN
 • Dienst Huisvesting CGN
 • Vertegenwoordigende Raad
 • Commissie van Advies en Toezicht

Deze vervullen in 2020 een vooralsnog een beperkte rol in het ondersteunen van en toezichthouden op activiteiten van CGN totdat de omzetting een feit wordt.

14.      Evaluatie van het beleid

Dit beleidsplan wordt in de loop van 2020 geëvalueerd en indien nodig bijgesteld door het bestuur.

 

 

Bewaren

Bewaren