Jaarrekening 2014 De Wijk

Balans per 31 december 2014

Debet

Credit

Materiele vaste activa

1.075.000

Financiele vaste activa

150.000

Vlottende activa

40.804

Voorzieningen

0

Fondsen

34.487

Vreemd vermogen langlopend

685.485

Vreemd vermogen kortlopend

11.648

Eigen Vermogen

534.184

Totalen

1.265.804

1.265.804

Staat van baten en lasten 2014

Baten

Lasten

Giften

68.138

Overige baten

33.459

Financieringsbaten

6.650

Huisvestingskosten

21.976

Kosten activiteiten

106.224

Algemene kosten

3.306

Afschrijvingen

0

Financieringskosten

32.698

Exploitatiesaldo

-55.957

Totalen

108.247

108.247

Toelichting balans 31 december 2014

Onroerende zaken

1.075.000

Overige Materiele vaste activa

0

Leningen u/g

150.000

Overige vorderingen

37.330

Debiteuren

0

Geldmiddelen

3.474

Crediteuren

11.648

Vooruitontvangen betalingen

0

Toelichting baten 2014

Algemene giften

68.138

Verhuur onroerend goed

30.498

Overige baten

2.961

Toelichting lasten 2014

Huisvestingskosten:
Kosten onderhoud

7.158

Energie en water

9.948

Verzekeringen en belastingen

4.630

Kosten huur

0

Overige kosten

240

21.976

Kosten activiteiten:
Kosten bijeenkomsten

9.435

Zendingsbijdragen

13.299

Kosten seniorenactiviteiten

578

Kosten jeugdwerk

13.791

Kosten kinderwerk

597

Kosten clubwerk

5.101

Overige kosten activiteiten

63.423

106.224

Algemene kosten:
Kosten telefoon, multimedia

951

Kantoor- en administratiekosten

2.069

Overige algemene kosten

286

3.306

Financieringsbaten- en lasten:
Ontvangen rente  6.650
Betaalde rente en kosten

32.698