Verslag uitgeoefende activiteiten CGN in 2016

Het jaar 2016 is voor Christelijke Gemeente Nederland (CGN) een bijzonder inhoudsrijk en nuttig besteed jaar geweest. Als bestuur van CGN kijken wij dan ook met veel dankbaarheid terug op dit jaar met als hoogtepunten in Nederland tien nationale evenementen waarin de christelijke, Bijbelse boodschap is uitgedragen, ondersteund door samenbindende activiteiten die passen bij onze doelgroepen (kinderen, jongeren, volwassenen en senioren uit heel Nederland) die deel willen uitmaken van CGN.

Organisatie

Christelijke Gemeente Nederland heeft zich georganiseerd op landelijk en op lokaal niveau. Op landelijk niveau wordt de geloofsgemeenschap door twee stichtingen in het maatschappelijke verkeer vertegenwoordigd:

 1. Stichting Christelijke Gemeente Nederland vertegenwoordigt de ideële activiteiten van de geloofsgemeenschap. Deze stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
 2. Stichting Activiteiten CGN Nederland faciliteert de activiteiten die minder ‘traditioneel kerkelijk’ zijn, maar wel helemaal bij ons gemeenteleven horen, zoals sport, clubactiviteiten, etc. Deze activiteiten hebben tot doel een veilige en positieve omgeving te creëren waarin jong en oud zich persoonlijk kan ontwikkelen.

Geloofsopbouw

De kern van CGN ligt in het uitdragen van de Bijbelse boodschap over een leven als christen, zowel persoonlijk als in de opbouw van de gemeente. Gemeenteleden kunnen gedurende het gehele jaar deelnemen aan de lokale samenkomsten en aan nationale en internationale conferenties.

In de hele wereld zijn internationale samenkomsten live te volgen via een tv-kanaal, naast andere christelijke tv-programma’s die via ditzelfde kanaal worden uitgezonden. Door de jaren heen is er ook een schat aan lectuur gegroeid die CGN uitgeeft via Stichting Uitgeverij De Weg.

Lokaal

Op de gemeenteprogramma’s van de lokale gemeenten staan onder andere:

 • algemene samenkomsten
 • jeugdsamenkomsten
 • kindersamenkomsten
 • Bijbelstudies

Veel mensen dragen in de vorm van woord, gebed, lied of een persoonlijk getuigenis bij aan de invulling van onze samenkomsten. De samenkomsten worden geleid door een voorganger of jeugdleider. Tijdens de samenkomsten voor kinderen en jeugd wordt regelmatig gebruik gemaakt van ondersteunende audiovisuele middelen zoals videobeelden en PowerPoint om de boodschap over te brengen.

Nationaal

Voor nationale evenementen komen we regelmatig samen op de conferentie- en evenementenlocatie Pagedal in Stadskanaal. In 2016 vonden de volgende nationale evenementen plaats:

 • 8 landweekenden met minimaal drie samenkomsten en diverse activiteiten
 • de Meiweek in de meivakantie met een uitgebreid conferentie- en activiteitenprogramma
 • het Summer Camp
 • het jeugdkerstfeest voor jongeren vanaf 12 jaar

Internationaal

CGN maakt deel uit van de internationale geloofsgemeenschap Brunstad Christian Church (BCC) met wereldwijd gemeenten in bijna 60 landen, verspreid over alle continenten.  BCC organiseert internationale conferenties waaraan gemeenteleden van CGN ook deelnemen. In 2016 betrof dit:

 • twee zomerconferenties, in juli en augustus
 • nieuwjaarsconferentie
 • paasconferentie
 • pinksterconferentie
 • een vrouwen- en een mannenconferentie

Alle samenkomsten van deze conferenties zijn live te volgen via het tv-kanaal van BCC en worden daarbij simultaan vertaald naar 20 talen. Dit betekent dat ook degenen die niet aanwezig kunnen zijn de samenkomst live kunnen volgen. Daarnaast produceert BCC een breed aanbod van christelijke tv-programma’s voor diverse doelgroepen.

Gemeenteleven: met elkaar, voor elkaar

Christen zijn is in de allereerste plaats een persoonlijke keuze en een persoonlijke manier van leven, maar er gaat ook een samenbindende werking uit van het gemeenschappelijke geloof en de gemeenschappelijke beleving. Als geloofsgenoten zetten we samen onze schouders onder de vele activiteiten, zorg- en beheertaken voor diverse belangen en doelgroepen.

Kinderen

De kinderen vormen een belangrijke doelgroep voor de activiteiten binnen onze gemeente. Jezus zegt over kinderen: “Voor zulken is het koninkrijk van God.” Marcus 10:14. Hij zegende ze en noemde hen als voorbeeld voor zijn volgelingen vanwege hun eenvoudige geloof. Wij willen kinderen met diezelfde liefde en met hetzelfde respect benaderen.

Kinderen zijn aan onze zorg toevertrouwd en verdienen al onze bescherming. Elk kind is uniek en er behoort respect te zijn voor hun eigenheid, zodat ze zich naar hun karakter en talenten kunnen ontwikkelen tot zelfstandige individuen die op hun eigen manier een waardevolle bijdrage kunnen leveren in de maatschappij.

Opgroeien in een goede atmosfeer

Kinderen hebben recht op een veilige en warme leefomgeving. Dit is uiteraard in de allereerste plaats een opdracht voor de ouders. De bedoeling is dat ouders thuis werken aan een atmosfeer van harmonie en liefde en zelf een voorbeeld zijn voor hun kinderen door hun christelijke levenswandel.

Activiteiten voor kinderen

CGN heeft speciale aandacht voor kinderactiviteiten en stimuleert alle lokale gemeenten om hier bewust aan te werken. Op hun eigen niveau krijgen kinderen onderwijs over de verhalen en de boodschap van de Bijbel, wat wordt afgewisseld met activiteiten in een ongedwongen sfeer. De christelijke boodschap wordt onder andere overgebracht tijdens:

 • lokale kindersamenkomsten (frequentie varieert per gemeente van 2 tot 4 keer per maand)
 • nationale kinderconferentie tijdens de Meiweek
 • kinderprogramma’s van het internationale tv-kanaal BrunstadTV
 • kinderfeestsamenkomst tijdens de internationale zomerconferentie in Noorwegen. Hieraan heeft CGN een wezenlijke bijdrage geleverd

Daarnaast organiseren de lokale gemeenten activiteitenclubs voor diverse leeftijdscategorieën en we zorgen voor speelgelegenheid en ruimte voor sport en andere activiteiten. Het aanbod aan activiteiten moet gevarieerd zijn en passend bij de aanleg en eigenheid van de kinderen. Door aanmoediging en positieve feedback wensen wij dat zij zich gewaardeerd en opgenomen voelen in de groep, succeservaringen opdoen en zo een gezond zelfbeeld kunnen ontwikkelen. De activiteiten van CGN voor kinderen worden georganiseerd door (jong)volwassenen die bewust hebben gekozen om deel uit te maken van onze gemeente.

Tieners en jongvolwassenen

De categorie tieners (13 t/m 17 jaar) is een leeftijdsgroep die binnen CGN ook wel met U18 (Under Eighteen) wordt aangeduid. Deze energieke en creatieve groep jongeren vormt met alle positieve inbreng een verrijking voor onze gemeente. Een even groot deel (13%) bestaat uit jongvolwassenen van 18 tot en met 24 jaar, en velen van hen dragen actief bij aan het organiseren van activiteiten voor zowel hun eigen leeftijdsgenoten als de andere doelgroepen binnen CGN.

Activiteiten voor jongeren

CGN kenmerkt zich door een ruim activiteitenaanbod voor jongeren, zowel op (inter)nationaal als lokaal niveau. Speerpunten daarbij zijn de onderlinge geloofsopbouw, samenbinding en verdieping van de Bijbels christelijke boodschap. Die boodschap wordt naar voren gebracht tijdens:

 • lokale jeugdsamenkomsten (frequentie varieert per gemeente van 2 tot 4 keer per maand);
 • lokaal bijbelonderricht voor tieners;
 • nationale jeugdsamenkomsten tijdens 8 landweekenden en de Meiweek;
 • nationale en internationale jeugdconferenties;
 • het interactieve tv-programma ‘Til Aksjon’ (‘Kom in Actie!’) op het internationale tv-kanaal BrunstadTV, waar de lokale jongerengroepen aan meedoen door middel van groepsgesprekken en quizzen rond geloofsthema’s;
 • oefeningen en uitvoeringen van het CGN jeugdorkest dat tijdens feestelijke samenkomsten voor muzikale omlijsting zorgt.

Bij veel (inter)nationale evenementen wordt geloofsopbouw afgewisseld met actief bezig zijn in groepsverband. In 2016 betrof dit de volgende evenementen:

 • Summer Camp: week voor jongens en meisjes vanaf 12 jaar met een mix van activiteiten, feest en geloofsopbouw.
 • Jeugdkerst: weekend met een combinatie van geloofsopbouw, activiteiten, ontspanning en een feestelijke avond in kerstsferen.
 • Påskecamp (Paaskamp): internationale week in de aanloop naar Pasen te Noorwegen, waarin jongeren een week lang aan de slag gaan met een activiteit, hobby of sport samen met leeftijdsgenoten van diverse continenten. De avondprogramma’s zijn gevuld met bijbelonderricht en feestelijke bijeenkomsten. Hoewel veel Nederlandse jongeren het Påskecamp niet kunnen bijwonen omdat het buiten de schoolvakantie valt, zijn onderdelen van het programma te volgen via het tv-kanaal BrunstadTV.
 • Pagedalcup: nationaal voetbaltoernooi.
 • The Village: een prominent onderdeel van de Meiweek waarin tieners onder begeleiding enkele dagen werken aan het opzetten en bouwen van een actieve, creatieve of culinaire stand die tijdens de jaarlijkse familiedag voor alle Meiweek-deelnemers is geopend.

Op lokaal niveau verschilt het per gemeente op welke manier en met welke frequentie er activiteiten worden georganiseerd voor deze doelgroep. In veel gemeenten is er naast de bijeenkomsten waarin de christelijke boodschap wordt uitgedragen gelegenheid tot deelname aan sportactiviteiten (voetbal, volleybal) en activiteitenclubs voor tieners (1 à 2 keer per maand) met een gevarieerd aanbod, zoals muziek- en videoproductie, creatieve avonden, kook- of dansworkshops, een bezoek aan de klimhal of andere uitjes.

Volwassenen

De volwassenen zijn in de positie dat zij de jongere generatie het goede voorbeeld kunnen geven, zowel in het dagelijks leven als christen als in het dragen van verantwoordelijkheden op diverse gebieden ten behoeve van hun omgeving. Velen van de volwassenen in CGN hebben zelf in hun jeugd- en kindertijd ervaren hoe anderen zich voor hen hebben ingezet. Voor de meesten is het daarom een vanzelfsprekendheid dat zij nu hun steentje bijdragen, van bestuurszaken en organisatie van conferenties, tot allerlei hand en spandiensten en inzet voor fondswerving om het gemeenteleven zo goed mogelijk vorm te geven. Deze groep vormt de motor achter veel activiteiten en zorg- en beheertaken binnen CGN.

Senioren

De groep senioren is in verhouding klein binnen CGN, maar daarom niet minder waardevol als doelgroep. We zijn ons ervan bewust dat we veel van wat CGN nu is te danken hebben aan de visie, inzet en vrijgevigheid van onze senioren in hun jongere jaren. De grote betrokkenheid die we zien van zowel de senioren met de jongere generaties, als andersom, ervaren we als een verrijking voor alle leeftijdsgroepen.

Tijdens de landelijke conferentieweekenden is de ‘seniorenochtend’ op de zaterdag een begrip geworden. Deze koffieochtenden staan in het teken van samenzijn en geloofsopbouw. Ook tijdens de landelijke conferentieweek in mei wordt voor deze doelgroep een activiteit en aansluitend een diner georganiseerd.

In verschillende lokale gemeenten komen senioren regelmatig bij elkaar. Vaak worden deze activiteiten voor en door senioren georganiseerd waarbij de meer vitale senioren zorg dragen voor de minder vitale senioren. In meerdere gemeenten zien we dat een groep vitale senioren initiatief neemt om bijvoorbeeld een deel van het terreinonderhoud bij het ontmoetingscentrum voor hun rekening te nemen.

Vrijwillige inzet

De motor van ons gemeenteleven en van alle activiteiten die we ondernemen en organiseren is de vrijwillige inzet. CGN heeft geen betaalde voorgangers. Sinds het begin van CGN is dit op vrijwillige basis gedaan. Ook alle inzet om de woordverkondiging heen is vrijwillig.

CGN organiseert veel voor haar jongeren, maar deze groep is zelf ook actief als vrijwilliger. Zij zetten zich onder andere in voor kinderdiensten, jongerenactiviteiten, kinderclubs, technische ondersteuning tijdens bijeenkomsten en voorbereidingen van conferenties en andere evenementen.

Daarnaast is er ook vrijwillige inzet voor fondsenwerving. Dit vrijwilligerswerk is georganiseerd in DWN. Via deze organisatie kunnen de leden zich inzetten, waarbij alle inkomsten ten goede komen van CGN.

Spaarfonds voor toekomstige voorzieningen

De activiteiten van Christelijke Gemeente Nederland (CGN) hebben sinds het begin van de 21e eeuw op vele gebieden een significante groei doorgemaakt. Het gemeenteleven op lokaal, nationaal, maar ook op internationaal niveau is geïntensiveerd, niet in het minst door de groeiende focus op het activiteitenaanbod voor de kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Dit schept uiteraard behoefte aan meer en betere voorzieningen om dit bruisende gemeenteleven te kunnen huisvesten en faciliteren.

Sinds 2012 is een groeiend aantal van de lokale gemeenten aan het sparen voor toekomstige investeringen in hun ontmoetingscentra. Alle gemeenten hebben zelf zowel een investerings- als een spaarplan gemaakt, afgestemd op de wensen, ambities en mogelijkheden van de lokale gemeente. De planningshorizon van deze plannen reikt veelal tot het jaar 2025.

Het fonds groeit door schenkingen. Deze schenkingen worden ofwel gedaan door de lokale gemeente aan de landelijke stichting CGN ofwel door de vrijwilligersorganisatie stichting DWN aan de landelijke stichting CGN.

Juni 2017

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren