Evaluatie en toekomstvisie tijdens CGN-dag op 27 november

De oprichting van de BCC-federatie, een statusupdate van de transitie naar kerkgenootschap, een evaluatie van de pilotfase en de begroting voor 2022. Het zijn onderwerpen die op zaterdag 27 november 2021 aan de orde kwamen tijdens een bijeenkomst voor besturen en centrale diensten en organen van CGN, op de locatie van CGN Utrecht.

De ochtend werd gebruikt voor een evaluatiesessie met circa 20 personen die zich inzetten voor de centrale diensten en organen van CGN, zoals deze volgens het conceptstatuut zijn gedefinieerd. In de middag sloten de stichtingsbesturen en een delegatie van voorgangers aan voor het tweede gedeelte, in totaal ongeveer 50 personen. Tijdens het bijeenzijn hebben we onder andere de toekomstvisie van CGN besproken, inclusief de doelstellingen en jaarbegroting voor 2022. Hieronder lichten we enkele hoofdpunten nader toe.

Transitie naar kerkgenootschap

We zijn er nog steeds van overtuigd dat de rechtsvorm kerkgenootschap goed bij onze identiteit als geloofsgemeenschap past en de juridische kaders biedt om het functioneren van de CGN-gemeenten nog beter te faciliteren. Al blijkt het proces om de huidige stichtingenstructuur te veranderen naar kerkgenootschap langer te duren dan voorzien, we gaan door met dit traject, en benutten de tijd voor verbeterde inzichten om de optimale inrichting van het kerkgenootschap vorm te geven.

Evalueren pilotfase

Vooruitlopend op de structuurwijziging heeft CGN in de afgelopen periode waar mogelijk proefgedraaid met de nieuwe organisatiestructuur. In het kader van deze pilot zijn centrale diensten en organen ingericht, die zo ervaring konden opdoen met deze nieuwe manier van samenwerken. Tijdens de evaluatiesessie reflecteerden de verschillende vertegenwoordigers op de afgelopen periode en sloten daarmee de pilotfase af.

Dat de rechtsvorm kerkgenootschap ons als geloofsgemeenschap vooruit gaat helpen, is voor ons geen vraag meer. De rechtsvorm is herkenbaar en begrijpelijk zowel voor onszelf als de maatschappij, en biedt ruimte voor de governancestructuur zoals we die voor ogen hebben. Ook het centraliseren van de verschillende ondersteunende en uitvoerende diensten is als positief ervaren, en komt de kwaliteit van bestuurlijke zaken ten goede. Het zo efficiënt mogelijk inzetten van de beschikbare competenties en capaciteit is en blijft een uitdaging. Daarom zoeken we naar mogelijkheden om de bestuurlijke lasten beter te verdelen en beheersbaar te houden: eenvoudiger waar het kan, en versterking waar het nodig is.

We zien in het kerkgenootschap een samenwerking voor ons waarbij de centrale diensten net als nu een faciliterende en ondersteunende rol hebben, terwijl de CGN-gemeenten als zelfstandige kerkgenootschappen hun eigen verantwoordelijk en bevoegdheid hebben binnen de gezamenlijk bepaalde kaders.

Nadrukkelijk kwam ook de wens voor een verregaande ledendemocratie op financieel, organisatorisch en praktisch gebied naar voren. Het meer en directer betrekken van de leden bij besluitvorming zal het draagvlak voor besluiten vergroten, zowel op landelijk als lokaal niveau. Binnen de gelieerde sport- en activiteitenvereniging Active is deze ledendemocratie al een feit, en voor het op te richten kerkgenootschap zal de inspraak en zeggenschap van leden dan ook een belangrijk uitgangspunt zijn.

Een evaluatiegesprek tijdens de ochtendsessie met vrijwilligers van verschillende diensten en organen.

Aansluiten bij de internationale BCC-federatie

Recent is er nog een extra impuls gekomen voor de bovengenoemde structuurwijziging: eind november werd de federatie van Brunstad Christian Church (BCC) een feit. Internationale christelijke geloofsgemeenschappen die zich verbonden weten met de geloofsgrondslag van BCC krijgen hiermee de mogelijkheid om zich formeel aan te sluiten bij het internationale verband. Dit zal de internationale samenwerking, bijvoorbeeld op het gebied van zending, media en kinder- en jeugdwerk vergemakkelijken en bevorderen. CGN heeft nu de kans om de nieuwe organisatiestructuur in de vorm van kerkgenootschap zo in te richten dat die de beste aansluiting bij de internationale federatie mogelijk maakt.

Lees meer over de BCC-federatie (Engels): The BCC federation has been constituted

Doelstellingen en begroting 2022

Tijdens de middagsessie kwamen o.a. de visie en begroting voor 2022 aan bod en werden verschillende beleidsdoelstellingen verder toegelicht. Een speerpunt is om de CGN-stichtingen en gemeenten in deze fase zo goed mogelijk voor te bereiden op het nieuwe kerkgenootschap en de aansluiting bij de internationale BCC-federatie.

Naast de begroting en beleidsplannen voor 2022 deelde het bestuur informatie over een heel aantal praktische zaken, zoals de wisselingen binnen het bestuur, de planning en control cyclus van de landelijke en lokale stichtingen, en ondersteuning door externe deskundige partijen.

Het is inspirerend en bemoedigend om met zo’n grote groep vrijwilligers bij elkaar te zijn, die zich met hart en ziel willen inzetten voor de bestuurlijke zaken die nodig zijn om het gemeenteleven te laten bloeien. We gaan aan de slag met de uitdagingen die voor ons liggen en zien het jaar 2022 met vertrouwen tegemoet.

Middagsessie waarbij ook stichtingsbesturen en voorgangers aansloten.