Start van het seizoen met aandacht voor sociale veiligheid

“Zorg dat jij iemand bent die op de bres staat voor een veilige omgeving!” Dat was de oproep aan kinder- en jongerenwerkers, aan het begin van het nieuwe seizoen in CGN Schermer. Want elk kind is zeer waardevol en heeft het recht om in veiligheid op te groeien, en de bescherming en zorg te krijgen die het nodig heeft.

De zomervakanties zijn voorbij, en het gemeenteprogramma in de CGN-gemeenten is weer opgestart. Naast de algemene christelijke bijeenkomsten staan er kinder- en jeugdsamenkomsten op de agenda van dit najaar, en ook de organisatoren van de kinderclubs en jongerenactiviteiten van vereniging Active maken plannen voor het komende halfjaar.

Belangrijk onderwerp opnieuw onder de aandacht

Een goed moment dus om bij de gemeenteleden, en vooral degenen die zich inzetten voor de activiteiten met kinderen en jongeren, het beleid voor sociale veiligheid opnieuw onder de aandacht te brengen. “CGN – een veilige gemeente” was het thema waar mentoren, ouders en andere gemeenteleden in CGN Schermer op dinsdagavond 7 september meer over hoorden. In de andere CGN-gemeenten organiseren de contactpersonen voor sociale veiligheid deze maand vergelijkbare bijeenkomsten over dit belangrijke onderwerp.

De presentatie behandelde onderwerpen als de visie van CGN op (sociale) veiligheid en welzijn, het signaleren van onveilige situaties, wat te doen met een ‘niet pluis’ gevoel, en de stappen van de Meldcode zoals deze door professionele instanties wordt gehanteerd. Ook kwamen de gegevens van de twee landelijke vertrouwenspersonen voor kinderen en jongeren op het scherm, en de onlangs aangestelde landelijke vertrouwenspersonen voor volwassenen werden gepresenteerd.

De presentatie ”Een veilige gemeente” is gedeeld met alle CGN-gemeenten, en wijst ieder gemeentelid op zijn of haar verantwoordelijkheid voor sociale veiligheid in CGN en in de eigen omgeving.

Een goed en veilig voorbeeld zijn

“Goed voorbeeld doet goed volgen” is het spreekwoord, en dat is in de eerste plaats een verantwoordelijkheid voor ouders, maar zeker ook voor de mentoren met wie kinderen en jongeren te maken hebben. Daarom stonden we ook deze avond weer stil bij belangrijke waarden die we uit willen dragen aan onze kinderen en jongeren: respect voor ieder mens en zijn persoonlijke grenzen, zorgzaamheid – in het bijzonder voor degenen die kwetsbaarder zijn – en een open cultuur waarin ieder kind zich veilig en gewaardeerd voelt. En daar hoort bij: nultolerantie als het gaat om pesten, buitensluiten en grensoverschrijdend gedrag.

Van kinder- en jongerenwerkers binnen CGN wordt verwacht dat zij zich aan een gedragscode houden en dat zij bepaalde kernwaarden uitdragen.

Veilig online

Wij en ook onze kinderen bevinden ons veel online, en het is belangrijk dat we ons bewust zijn van de risico’s waaraan kinderen en jongeren worden blootgesteld, zoals cyberpesten, sexting, grooming en pornografie. De cijfers in de samenleving zijn schokkend, en ouders en jongerenwerkers werden gewezen op de ernstige gevolgen. Het is essentieel om in gesprek te blijven en te werken aan een goede relatie met jongeren, zodat zij weerbaar worden en open durven zijn over dingen waar zij – vaak ongewild – mee worden geconfronteerd, en dat zij hulp kunnen krijgen als zij vragen hebben of ergens mee worstelen.

Aandacht voor ‘veilig online’ tijdens de thema-avond.
De aanwezigen kregen de brochure met het beleidsplan sociale veiligheid en een document met richtlijnen voor mentoren mee.

Brochure “Op de bres! Voor een veilige omgeving voor kinderen”

“Aan de slag!” was de oproep aan het einde van de presentatie. Beleidsdocumenten en richtlijnen zijn alleen doeltreffend als ze in praktijk worden gebracht. Alle aanwezigen kregen de brochure “Op de bres! Voor een veilige omgeving voor kinderen” mee, de herziene versie van het beleidsplan voor sociale veiligheid die in november 2020 is uitgebracht. De wens is dat deze brochure in elk huishouden binnen onze gemeente gelezen wordt, zodat het bewustzijn voor dit onderwerp groeit en CGN een veilige gemeente is en blijft.

De brochure “Op de bres! Voor een veilige omgeving voor kinderen” is zo vormgegeven dat het uitnodigt tot lezen.
CGN Schermer is een van de acht CGN-gemeenten waar de presentatie ”Een veilige gemeente” wordt gehouden.