Seizoenstart met doopdiensten

Eind augustus, begin september startte in de verschillende gemeenten het plaatselijke programma weer op met gemeentedagen, kindersamenkomsten en andere christelijke bijeenkomsten. In meerdere gemeenten vond ook een doopdienst plaats; een indrukwekkende gebeurtenis zowel voor de dopelingen zelf als voor de hele gemeente.

Doopdiensten worden vaak gepland in september of juist als de zomermaanden beginnen. Mensen die persoonlijk tot het besluit zijn gekomen dat ze zich willen laten dopen kunnen dat dan kenbaar maken. In Gelderland en West-Nederland waren er in beide gemeenten elf jonge mensen die gedoopt wilden worden, en tien in gemeente Twente.

Gemeente Twente had net als de gemeenten in Gelderland en West-Nederland een doopdienst gepland aan het begin van het seizoen.

Doop van gelovigen

In onze gemeente brengen we de doop van gelovigen in praktijk door onderdompeling in water. Wij geloven dat de doop een plechtig getuigenis is voor God en voor mensen dat je een verbond met God wilt aangaan, in geloof in de opstandingskracht van Jezus (Romeinen 6:3-4). We zien de doop als een handeling die aangeeft dat je ervoor kiest om niet langer te leven naar je eigen wil en dat er iets nieuws begint: een innerlijke overtuiging en een besluit om een discipel (een leerling) van Jezus te worden. Met de fysieke handeling van de doop wordt van dit besluit een persoonlijk en voor iedereen zichtbaar getuigenis gegeven.

Zoals Jezus dat heeft opgedragen, worden gelovigen gedoopt “in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest” (Matteüs 28:19-20).

Een aansporing voor de hele gemeente

Het is dan ook een feestelijke dag voor de hele gemeente als jonge mensen ervan getuigen dat ze dit belangrijke levensbesluit hebben genomen. Eerder hebben degenen die zich willen laten dopen al uitleg gehad over dit thema. Voorafgaand aan het moment van dopen is er gewoonlijk een samenkomst voor de hele gemeente, met verkondiging vanuit de Bijbel over wat de doop betekent. Vaak krijgen de dopelingen gelegenheid om ook van achter de microfoon hun persoonlijke geloofsgetuigenis te geven. Het is ontroerend om op zo’n moment in de harten te mogen kijken van deze jongvolwassenen, die met hun hele hart God willen dienen. En het is tegelijkertijd een aansporing voor degenen die zich al eerder hebben laten dopen, om met dezelfde oprechte liefde God te blijven dienen in hun dagelijkse leven.

Na de samenkomst verzamelen we ons rond de plek waar het dopen plaatsvindt – in veel gevallen wordt hiervoor een tijdelijk opgezet zwembad gebruikt. En na elke doop zingen we als gemeente samen de dopeling toe met een couplet of refrein van een lied. Wat zijn we dankbaar dat we zo’n groep jonge mensen in ons midden hebben die er bewust en vol overtuiging voor kiezen om van Jezus te leren en Hem na te volgen!

Degenen die zich laten dopen krijgen gelegenheid om hun persoonlijke geloofsgetuigenis te geven.