Reactie op beschuldigingen NRC-DN

NRC Handelsblad publiceerde vandaag in haar krant een artikel met de kop: “Wat er gebeurt met het spaargeld voor het Koninkrijk Gods”. 

De krant schrijft daarbij: “Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met de Noorse krant Dagens Næringsliv en brengt de zelfverrijking door de leiders in kaart.”

De Noorse krant Dagens Næringsliv bracht dezelfde dag een artikel met grotendeels dezelfde inhoud uit met de kop: “Smiths venner i hardt vær” (vert. “Smiths vrienden in zwaar weer”).

Omdat in deze beide artikelen met name beschuldigingen worden geuit naar de heren Kåre J. Smith en Bernt Aksel Larsen, verwijzen wij graag naar de reactie van Brunstad Christian Church (BCC) op haar website. Een Nederlandse vertaling hiervan vindt u hier:

Krachtige beschuldigingen van DN (Dagens Næringsliv) aan het adres van BCC

Dagens Næringsliv heeft vandaag op 4 november 2016 een artikel gepubliceerd met de titel “Smiths venner i hardt vær” (vert. “Smiths Vrienden in zwaar weer”). Brunstad Christian Church wil hierbij op een aantal zaken ingaan.

Door: Berit H. Nilsen

De beweringen in het artikel zijn grotendeels in overeenstemming met de beschuldigingen die naar voren zijn gebracht door advocaat John Peters in verband met een strafzaak in Nederland. De krant baseerde haar artikel op informatie van de verdachte in deze zaak, die na vijf maanden voorarrest wordt verdacht van ernstige fraude, valsheid in geschrifte en diverse andere strafbare feiten.

Dagens Næringsliv heeft eerder gemeld dat de advocaat van de verdachte de voorganger van BCC, Kåre J. Smith, heeft opgeroepen als getuige in de zaak, samen met voormalig bestuurslid van BCC Bernt Aksel Larsen. De verdachte heeft door de Nederlandse rechtbank opgelegd gekregen dat het ten strengste verboden is om direct of indirect contact te hebben met het bestuur van BCC en met een aantal specifieke personen, waaronder deze twee genoemde personen.

BCC is van mening dat Dagens Næringsliv weinig voorzichtigheid in acht neemt in deze zaak en het bestuur van BCC voor een dilemma plaatst. De beschuldigingen kunnen volgens de opvatting van het bestuur worden weerlegd op basis van jaarrekeningen, accountantsverklaringen en andere authentieke documentatie. Aan de andere kant zal het enorm in het belang zijn van de verdachte om duidelijkheid te krijgen over de argumenten en documentatie van BCC voordat het proces en de getuigenverhoren plaatsvinden. Het bestuur heeft daarom tegen deze achtergrond gekozen om alleen algemeen commentaar te verstrekken aan de krant en wenst op dit moment niet in te gaan op de afzonderlijke beweringen. BCC heeft ook contact opgenomen met de officier van justitie in Nederland om advies te krijgen hoe het bestuur moet omgaan met deze zaak.

Goed beheer van de fondsen van BCC en de lokale gemeenten

Aangezien het beheer van de ingezamelde middelen een thema in het artikel lijkt te zijn, wil het bestuur van BCC enkele opmerkingen plaatsen die hierop betrekking hebben:

De grote fondswervingsactiviteiten van BCC staan in het kader van twee behoeften waarin zal worden voorzien. Er vindt een uitbreiding plaats van Oslofjord Convention Center. Het is een onderdeel van de langetermijnstrategie van BCC om deze locatie te gebruiken als ons internationale zendingscentrum en ontmoetingsplaats, als klant van de commerciële exploitant. De uitbreiding wordt gerealiseerd zonder financiering van de bank en de financieringsbehoefte wordt gedekt door leningen van BCC en de plaatselijke gemeenten.

Een belangrijk doel van de inzamelingsacties die de verschillende lokale gemeenten hebben geïnitieerd, is dat op deze manier ook hun eigen vermogen wordt versterkt voor toekomstige projecten. We verwijzen naar het jaarverslag van BCC van 2014, waar dit besproken is.

Het artikel in Dagens Næringsliv heeft ook betrekking op het verstrekken van leningen door het bedrijf BCC Financial. Dit is een bedrijf waarmee BCC heeft samengewerkt in verband met het tijdelijke beheer van middelen die in de lokale gemeenten zijn binnengekomen met hun fondswervingsactiviteiten. BCC Financial deed aan cash pooling voor de lokale gemeenten – die de middelen op Noorse banken hadden staan, maar met administratie vanuit Cyprus. In de zomer van 2014 werd besloten om te stoppen met dit bedrijf. BCC ontving een liquidatiebalans met accountantsverklaring, waaruit blijkt dat alle ingezamelde middelen, inclusief de opgebouwde rente, vóór de afwikkeling van de ontbinding zijn terugbetaald aan de lokale gemeenten.

Bovendien blijkt uit de liquidatiebalans dat het beheer van deze middelen € 2,6 miljoen heeft opgeleverd, die in het kader van de afwikkeling van de ontbinding aan ideële doeleinden is geschonken. BCC heeft toegang gehad tot de leningsoverzichten van het bedrijf, en is bekend met het feit dat lokale gemeenten die inzage wilden hebben, deze ook toegezonden hebben gekregen. Uit de boekhouding blijkt ook dat geen enkele lening verloren is gegaan.

BCC wil benadrukken dat Kåre J. Smith en Bernt Aksel Larsen hun aanstelling bij BCC in 2011 hebben beëindigd, en het zal moeilijk zijn iemand te vinden die ooit zo goedkoop voor de organisatie heeft gewerkt als deze twee tijdens heel hun dienstperiode hebben gedaan. Smith is als voorganger nog steeds zeer veel op reis, en heeft daar tot op de dag van vandaag nooit een vergoeding voor gekregen. BCC weet dat Bernt Aksel Larsen en Kristian Smith, de zoon van Kåre J. Smith, samen een privéonderneming hebben. Wij vinden het zeer merkwaardig dat dit nu vermengd wordt met de financiën van de gemeente. Het bestuur van BCC ervaart de beweringen dat Kåre J. Smith en Bernt Aksel Larsen zichzelf ten koste van de gemeenschap hebben verrijkt als uitermate onrechtvaardig. Een beetje inzicht in de boekhouding van BCC laat zien dat dit volledig haaks staat op de werkelijkheid.

Naast deze reactie van BCC in Noorwegen, zal ook CGN met een eigen reactie komen.