Nieuwe structuur voor CGN in zicht

Vereniging Active

“Een jas die beter past,” zo omschrijft David Nooitgedagt de voorgenomen structuurwijziging van Christelijke Gemeente Nederland. Tijdens het CGN-landweekend van 18 t/m 20 januari met meerdere opbouwende samenkomsten, vindt op zaterdagmiddag een informatiebijeenkomst plaats voor gemeenteleden van CGN.

Alle gemeenteleden van CGN zijn uitgenodigd voor de presentatie die ingaat op de wijziging van de organisatiestructuur van CGN. In de begintijd van onze geloofsgemeenschap in Nederland is gekozen voor een stichtingenstructuur. Gaandeweg kwam er behoefte aan een rechtsvorm die beter past bij de activiteiten van onze christelijke geloofsgemeenschap. Met de rechtsvorm Kerkgenootschap kunnen we een structuur vormgeven die daarop beter aansluit.

Tijdens het CGN-landweekend presenteert David Nooitgedagt als lid van het projectteam de voorgenomen nieuwe structuur van CGN aan de gemeenteleden.

Optimale ondersteuning voor het gemeenteleven

Al verandert de rechtsvorm, de inhoud en geloofsgrondslag blijft ongewijzigd: de kern van ons gemeenteleven blijft de verkondiging van het evangelie en het uitdragen van praktisch christendom. Het projectteam dat zich sinds 2017 bezighoudt met de structuurwijziging heeft dan ook als opdracht gekregen de organisatiestructuur en statuten zodanig in te richten dat deze kern optimaal wordt ondersteund.

“Met deze nieuwe structuur wordt vastgelegd hoe onze gemeente in de praktijk al functioneerde,” zegt Judith Bosma, voorafgaand aan de informatiebijeenkomst. Ze maakt deel uit van de stuurgroep met afgevaardigden vanuit CGN waaraan het projectteam belangrijke beslissingen voorlegt. “In praktische zin verandert er voor de meeste mensen niet heel veel, maar nu is het voor iedereen, zowel binnen als buiten CGN, nog duidelijker wie waar verantwoordelijk voor is.”

Door het opheffen van een groot aantal stichtingen zijn er minder bestuurders nodig, waardoor capaciteit beschikbaar komt voor andere zaken. Dat levert voordelen op, vindt Judith. “Op deze manier kunnen de juiste mensen op de juiste plek worden ingezet, zodat de vaardigheden optimaal worden benut.”

Judith is als lid van de stuurgroep betrokken bij de structuurwijziging van CGN.

Overlegstructuren opgenomen in statuut

In de presentatie komen enkele nieuwe begrippen voorbij: een vertegenwoordigende raad, waarin afgevaardigden uit alle gemeenten inspraak hebben bij belangrijke beslissingen. Een commissie van Advies en Toezicht die de gezamenlijk ingezette koers bewaakt. Ondersteunende diensten en teams voor fondsbeheer, zending, huisvesting en administratie. Hoewel verscheidene van deze diensten, commissies en teams al op een andere, soms informele wijze functioneerden, worden de gemeenteleden geïnformeerd over hoe deze overlegstructuren nu zijn opgenomen in het conceptstatuut. Daarin is ook de plek van de voorgangers duidelijk beschreven.

Blijven voldoen aan wet- en regelgeving

Judith was als penningmeester van CGN Schermer ook aanwezig bij een informatiedag op 12 januari 2019 voor (beoogd) bestuurders van de CGN-afdelingen van het kerkgenootschap. De meer dan 80 aanwezigen namen deel aan workshops, waarin ze kennismaakten met softwareprogramma’s die ingezet gaan worden om zorgvuldig om te kunnen gaan met documentatie, persoonsgegevens en financiën. Met behulp van dergelijke programma’s kan CGN ook blijven voldoen aan de veranderende wet- en regelgeving.

Enkele leden van het projectteam en de stuurgroep gaan na de presentatie in op wat de structuurwijziging CGN zal opleveren.

Nieuwe vereniging Active

Nieuw is de onlangs opgerichte vereniging Active. Binnen onze geloofsgemeenschap worden ook recreatieve en sportieve activiteiten en evenementen georganiseerd voor onder andere kinderen en jongeren, die de kern van het gemeenteleven ondersteunen. Deze activiteiten waren eerder ondergebracht in elf losse activiteitenstichtingen. De nationale sport- en activiteitenvereniging Active zal deze activiteitenstichtingen vervangen. Leden van CGN kunnen lid worden van deze vereniging.

Johan Rozendom zet zich als voorzitter van Active in om deze activiteiten zo goed mogelijk te faciliteren. “Naast geloofsopbouw zijn activiteiten voor met name kinderen en jongeren heel belangrijk binnen CGN, en het is goed om daar een goede structuur voor neer te zetten,” vertelt hij ons tijdens het landweekend. “In de vereniging worden lokale lasten zoals de administratie en boekhouding landelijk gedragen, en Active zal als sociaal belang behartigende instelling (SBBI) beleid maken.”

CGN zet al jaren sterk in op beleid op het gebied van welzijn en (sociale) veiligheid, en daar zal ook binnen Active extra de nadruk op liggen. “Alle activiteiten binnen de vereniging worden door vrijwilligers georganiseerd. Het kinder- en jeugdwerk moet in een veilige omgeving plaatsvinden, en we willen dat onze vrijwilligers opgeleid worden zodat zij kundiger worden in wat zij doen.” Voorzitterschap van zo’n vereniging kost tijd, maar dat heeft Johan er graag voor over. “Het is top dat je weet dat de kinderen en jeugd leuke en afwisselende activiteiten kunnen doen, en dat Active dit op deze manier goed kan ondersteunen.”

Johan is voorzitter van Active, een sport- en activiteitenvereniging die gelieerd is aan CGN.

Toekomstbestendig

We vragen Judith hoe zij als moeder van een gezin met zowel jonge kinderen als tieners aankijkt tegen deze verandering. “Er werden natuurlijk al veel activiteiten georganiseerd binnen CGN. Eigenlijk denk ik dat mijn kinderen er in de praktijk niet zo heel veel van merken. Ze houden zich niet zo bezig met hoe de juridische structuur in elkaar zit.”

Zelf ziet ze wel het belang van de nieuwe structuur. “Het is altijd goed om van tijd tot tijd te kijken wat er beter kan. Onze gemeente is zo’n vijftig jaar geleden begonnen in Nederland, en de tijden waren toen anders. Het is goed om er weer met een frisse blik naar te kijken en om verbeterpunten mee te nemen. Dat maakt dat de dingen soepeler gaan lopen, en het maakt CGN toekomstbestendig.”

De kinder- en jeugdactiviteiten tijdens de CGN-landweekenden zullen in het vervolg ook vanuit de vereniging Active worden georganiseerd.

Vervolgstappen

Binnenkort vindt een gemeenteraadpleging plaats waarbij gemeenteleden van elke CGN-gemeente hun mening kunnen geven over de voorgenomen structuurwijziging. Deze informatiebijeenkomst bereidt hen daarop voor, en om de leden goed te betrekken is de informatie en conceptstatuut op het ledenportaal gezet. Het jaar 2019 zal nog wel nodig zijn voor de juridische en fiscale omzetting van de nieuwe structuur. De verwachting is dat CGN in 2020 formeel de rechtsvorm Kerkgenootschap zal hebben.