Doopdienst CGN Schermer

Waarom wil jij je laten dopen en wat betekent de doop voor jou persoonlijk? Een groep van 15 jonge mensen in de leeftijd van 17 tot en met 32 jaar stond hier samen bewust bij stil in de aanloop naar de doopdienst eind juni in Zuidschermer. Ze willen zich allemaal graag laten dopen. Uit hun antwoorden bleek dat ieder persoonlijk al langere tijd bezig is met dit onderwerp en zich erin heeft verdiept.

In de brief van Petrus in de Bijbel lezen we dat “de doop niet het afleggen van lichamelijke onreinheid is, maar een bede (in andere vertalingen: een verbond) van een goed geweten tot God door de opstanding van Jezus”. Paulus schrijft in zijn brief aan de Romeinen dat wij na de doop “…in nieuwheid des levens zouden wandelen.”

Een verbond met God

Met de doop sluit je dus een verbond van een goed geweten met God. Dit is een bewuste keuze en een bewuste wandel en daarom zijn dit volwassen mensen die persoonlijk tot een overtuiging zijn gekomen en op grond daarvan kiezen om zich te laten dopen.

Een kringgesprek over de doop, enkele dagen voor de doopdienst. Tijdens dit gesprek bleek dat ze er allemaal heel persoonlijk al langer mee bezig waren geweest.

De dopelingen die zich vandaag laten dopen weten goed wat ze willen. Al eerder zijn ze dit verbond met God aangegaan en dat willen ze nu in het openbaar bevestigen. De doop is een symbolische handtekening onder dit verbond.

De 15 dopelingen zingen tijdens de bijeenkomst een lied

Op zondag 25 juni is de zaal van CGN Schermer tot de laatste stoel gevuld. Naast de geloofsgenoten uit de omgeving van de Schermer, die in groten getale van jong tot oud aanwezig zijn, zijn uit het hele land vrienden en familie gekomen om getuige te zijn van deze doop en om de dopelingen te bemoedigen. Tijdens de bijeenkomst horen we veel over onze voorloper Jezus. Hij sloot als eerste Zijn verbond met God toen Hij in de wereld kwam en getuigde: “Hier ben ik om Uw wil te doen”. Hij was daarin tot het uiterste trouw. Nu is het onze beurt.

Start van het dopen

Plechtig en feestelijk

Dan is het moment daar dat de dopelingen zich verzamelen bij het doopbad, omringd door alle andere aanwezigen. De rij met dopelingen, alle blije gezichten en de kinderen aan de rand van het bad zorgen voor een plechtige, en tegelijk feestelijke sfeer.
Eén voor één worden de dopelingen gedoopt, waarna zij toegezongen worden met een lied met een geloofsboodschap erin. Handen worden geschud en warme felicitaties volgen.

Geloofsversterkende woorden voor de dopelingen en overige toehoorders

Meerdere aanwezigen – ook dankbare ouders van de jongere dopelingen – maken van de gelegenheid gebruik om de dopelingen te bemoedigen in hun keuze. In de getuigenissen van de dopelingen klinkt een enorme dankbaarheid voor het voorbeeld van Jezus en hun besluit om Hem na te volgen en de rust en het innerlijke geluk dat dit hen al gebracht heeft.

’s Middags naar buiten

Het mooie zomerweer zorgde voor een heerlijke buitenlunch op het terras, waar nog veel nagepraat werd over deze indrukwekkende ochtend. Sport en spel zorgden ervoor dat er tot laat in de middag nog activiteit was op de boerderij in Zuidschermer.

Bewaren