Wat wij geloven

Wat wij geloven

Wat leren wij, en hoe brengen wij dit in de praktijk? Hier kunt u lezen over en antwoorden vinden op veel van de meest centrale punten in ons christenleven en de verkondiging.

Christelijke Gemeente Nederland is onderdeel van Brunstad Christian Church, een geloofsgemeenschap met als basis het Nieuwe Testament, en met geloof in de Bijbel als “het woord van God”. Naast dit fundament hebben wij geen ‘leer’ en geen voorwaarden. Ook is er geen voorkeursbehandeling van personen. Het geloof in Jezus als Zoon van God, de Heilige Geest, vergeving van zonden, de doop en het avondmaal zijn fundamenteel.

Theologie

Theologie

Wij plaatsen onszelf midden in ”het christelijke gezin”. Nochtans zijn er in ons begrip van het evangelie meerdere dingen waar wij de nadruk wezenlijk anders leggen dan de meeste christelijke gemeentes.

Dit geldt vooral de fase in ons christenleven nadat we vergeving van zonde hebben gekregen. Wij vinden het dus heel belangrijk dat wij als christenen “vrucht dragen die de bekering waard is”, zoals Gods woord zegt. Hand. 26:20 en Matt. 3:8.

De Bijbel als leidraad voor leer en leven

Wij willen ons houden aan de Bijbel, Gods woord, als leidraad voor leer en leven. Wij geloven in de almachtige God, in zijn Zoon Jezus Christus en in de Heilige Geest. Wij geloven dat Jezus Christus is ontvangen uit de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria; dat Hij gestorven is aan het kruis en drie dagen daarna uit de doden is opgestaan, zoals de Bijbel het beschrijft.

Het geloof dat Jezus wel werd verzocht, maar niet heeft gezondigd, staat centraal in de verkondiging in de gemeente. Daarom is Jezus’ leven (zijn verzoekingen, zijn strijd en overwinning) voor ons dan ook van grote betekenis.

Wij kennen geen geschriften die net zoveel gezag worden toegekend als de Bijbel. De Bijbel is het enige fundament van ons geloof. Wel hebben in de loop der jaren verschillende trouwe christenen vanuit hun eigen levenservaring en levensinzicht veel goeds en nuttigs geschreven. Veel daarvan is bijeengebracht in boeken, brochures en liederenbundels. Dat alles draagt ertoe bij dat we Gods woord beter leren verstaan, geloven en ernaar handelen. Wij kennen geen geboden of leefregels buiten wat de Bijbel ons voorhoudt, maar ook in praktisch opzicht hebben wij veel hulp aan het voorbeeld en de raad van godvrezende mannen en vrouwen.

Zondevergeving en overwinning op de zonde

Wij geloven dat alle mensen vergeving van zonden en eeuwig leven kunnen krijgen door te geloven dat Jezus voor ons aan het kruis gestorven is, zonder daar ook maar één goed te werk te hoeven doen. “Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God.” Ef. 2:8.

Wij geloven ook dat vergeving van zonden niet het einddoel is voor een christen, maar het begin van een nieuw leven. Door bekering en geloof worden wij “geboren” tot een nieuw leven met nieuwe interesses en een verlangen om de wil van God te doen. Door Gods hulp is het mogelijk om discipel (leerling) en navolger van Jezus te worden, zoals Gods woord zegt. Wij geloven dat Jezus op dezelfde wijze als wij werd verzocht om te zondigen, maar nooit gezondigd heeft. Door de kracht van de Heilige Geest heeft hij in alle verzoekingen overwonnen. Daarom geloven wij ook dat wij die kracht om onszelf te verloochenen en de zonde te overwinnen kunnen krijgen, wanneer we verzocht worden tot iets waarvan we weten dat het tegen Gods wil ingaat. Wij geloven in overwinning over alle bewuste zonde en in een leven van geestelijke groei en ontwikkeling in al het goede, zoals het in de Bijbel staat.

Heiligmaking

Wij geloven dat de Heilige Geest ons als discipelen van Jezus alles zal leren en de weg zal wijzen. Door gehoorzaamheid aan de Geest komen wij tot een innerlijke vernieuwing. In het licht van Gods woord en door de Heilige Geest zien we steeds meer kanten van onze eigen wil en onze natuurlijke neigingen die tegen de wil van God ingaan. Wanneer wij erkennen en het eens zijn met wat God ons laat zien, kunnen we door de Heilige Geest van die zonde gereinigd worden. Zo wordt ons leven door voortdurend diepere erkenning en reiniging een wandel ‘van licht tot licht’, door de leiding van de Heilige Geest. Deze innerlijke vernieuwing wordt in de Bijbel heiligmaking genoemd.

De gemeente - Het lichaam van Christus

De gemeente – Het lichaam van Christus

Wij geloven dat de geestelijke gemeenschap die groeit tussen hen die leven in overeenstemming met het licht en de leiding van Gods woord, de gemeente is, die ook wel het lichaam van Christus wordt genoemd. Allen die “met Christus gekruisigd leven”, behoren Hem toe, en maken deel uit van Zijn lichaam, ongeacht tijd en plaats, cultuur en traditie, en uiteraard het al dan niet horen bij Christelijke Gemeente Nederland.

Geloof en leven – een persoonlijke keuze

Cultuur, taal, opleiding, burgerlijke staat en andere achtergronden zijn heel verschillend in onze gemeente. Toch zijn wij het eens over goede normen en waarden in het leven en in persoonlijk christendom, in overeenstemming met wat de Bijbel zegt: “Het leven is het licht der mensen”.

Goede levenswaarden

In de gemeente werken wij om de waarden die God ons voor ons leven heeft gegeven voort te brengen en te bewaren. Deze waarden zijn gebaseerd op wat de Bijbel de “volkomen wet der vrijheid” noemt. Daarom geven wij elkaar, als individuen en als gezinnen, alle vrijheid om eigen keuzes te maken en ons eigen leven te vormen. Deze vrijheid en deze goede levenswaarden zijn ook de basis om onze kinderen een gelukkige en natuurlijke opvoeding te geven.

Persoonlijk christendom

Het geloof in Jezus Christus is voor iedereen een persoonlijke kwestie. Alleen een vrijwillige, bewuste keuze is een goed uitgangspunt voor verdere groei en ontwikkeling als christen. Daarom vinden wij het erg belangrijk dat iedereen een persoonlijk geloof en een persoonlijke ontwikkeling doormaakt.

Het geloof in Jezus Christus is een persoonlijke zaak, maar christelijke ouders wensen natuurlijk dat hun kinderen deelkrijgen aan hetzelfde geloof en dezelfde blijdschap. Wij steunen, bemoedigen en stimuleren elkaar in het geloof, en maken mee dat het overgrote deel van onze jongeren ervoor kiest om in de gemeente te blijven, maar zij die tot een andere overtuiging komen, worden daarin vanzelfsprekend gerespecteerd.

Doop

Doop

Wij dopen op het getuigenis van geloof, dus de volwassenendoop. De doop is “een verbond van een goed geweten met God.” 1 Pet. 3:21.

De doop neemt de zonde niet weg, maar door zich te laten dopen getuig je voor God en voor de mensen dat je een nieuw leven wilt leven. Je gaat door de doop een verbond aan – een afspraak met God – dat je hierna niet meer voor zichzelf wilt leven, of naar je eigen wil, maar dat je voor Hem wilt leven, om Zijn wil te doen.

Waarom geen kinderdoop?

“Of weet gij niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen.”

Rom. 6:3-4.

Een klein kind heeft geen ‘oud leven’ dat het bewust kan ‘afleggen’, of genoeg bewustzijn om een verbond met God aan te gaan naar zijn geweten. Wij hebben daarom geen kinderdoop. De kinderen worden in de gemeente opgedragen in het gebed en door de voorganger gezegend, zoals ook Jezus de kinderen zegende.

“Maar Jezus zeide: Laat de kinderen geworden en verhindert ze niet tot Mij te komen, want voor zodanigen is het Koninkrijk der hemelen. En Hij legde hun de handen op en vertrok vandaar.”

Matt. 19:14–15.

Avondmaal

Avondmaal

Het avondmaal is een samenzijn waar ‘zelfonderzoek’ centraal staat. Wij denken aan het geweldige verlossingswerk dat Jezus voor ons heeft volbracht, en aan het werk dat Hij nu in ons wil doen.

Het avondmaal is een maaltijd ter gedachtenis aan Jezus, en wordt zonder vaste regelmaat in de plaatselijke gemeenten gehouden.

“… dat de Here Jezus een brood nam, de dankzegging uitsprak, het brak en zei: Dit is mijn lichaam voor u, doet dit tot mijn gedachtenis. Evenzo ook de beker, nadat de maaltijd afgelopen was, en Hij zei: Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren, totdat Hij komt.”

1.Kor. 11,23-26.

Een belijdenis

Het avondmaal, of het “breken van het brood”, is een belijdenis. Wij belijden daarmee dat wij deelhebben aan hetzelfde sterven als Jezus, het sterven van de zonde die in ons woont. Door tijdens het avondmaal één brood te delen, getuigen wij dat allen leden zijn aan één en hetzelfde lichaam.

“Is niet de beker der dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, een gemeenschap met het bloed van Christus? Is niet het brood, dat wij breken, een gemeenschap met het lichaam van Christus? Omdat het één brood is, zijn wij, hoe velen ook, één lichaam; wij hebben immers allen deel aan het ene brood.”

1.Kor. 10,16-17.