Stichtingendag 2017

We denken dat het anno 2017 beter en efficiënter kan. We hebben het dan over de structuur en de organisatievorm van (een veelheid aan) stichtingen die het gemeenteleven van Christelijke Gemeente Nederland (CGN) op dit moment ondersteunen.

CGN telt een kleine 2.000 mensen, verdeeld over tien lokale gemeenten. Elke gemeente wordt in het maatschappelijke verkeer vertegenwoordigd door twee stichtingen, en dan zijn er nog enkele landelijke stichtingen. Deze structuur is gaandeweg via verklaarbare stappen gegroeid sinds het ontstaan van onze geloofsgemeenschap in Nederland (jaren ’60 in de vorige eeuw).

Op zaterdag 7 oktober kwamen zo’n 70 bestuurders van de in totaal dus meer dan twintig stichtingen bij elkaar om de eerste schetsen van een nieuwe organisatiestructuur met elkaar te bespreken. Alleen al het grote aantal stichtingsbestuurders dat deze dag bijwoont vertelt iets over het nut om na te denken over een nieuwe structuur en organisatie. (Zij voeren hun bestuurstaken uit als vrijwilligers naast hun werk en/of zorg voor een gezin. En de bestuurstaken komen dan naast al het andere vrijwilligerswerk voor de geloofsgemeenschap.)

De bestuurders van de diverse stichtingen begroeten elkaar voorafgaand aan het programma
Alle aandacht voor interessante presentaties over o.a. onroerend goed en over de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Enkele achtergronden en ontwikkelingen

CGN heeft sinds het begin van deze eeuw op verschillende terreinen een aanzienlijke ontwikkeling doorgemaakt die wij als zeer positief ervaren. In de eerste plaats is het programma rijker geworden, zowel op het vlak van de christelijke geloofsopbouw waar het in de kern om draait, als ook het ondersteunende activiteitenaanbod, en dat niet in de laatste plaats voor de kinderen en jongeren van de geloofsgemeenschap.

Zo’n divers programma-aanbod stelt uiteraard eisen aan de voorzieningen en de huisvesting van onze gemeenten. Sinds 2012 zijn de lokale gemeenten daarom ook aan het sparen voor toekomstige investeringen in hun ontmoetingscentra.

De gesprekken gaan verder tijdens de lunch

Continue verbetering

In het jaarverslag 2016 heeft CGN aangekondigd dat CGN streeft naar continue verbetering. Dat past en is noodzakelijk voor een groeiende organisatie in een maatschappij die eveneens in beweging is. Het groeiende spaarfonds en de voorgenomen investeringen vragen om deskundig en efficiënt beheer. De leiding van CGN wil dan ook graag dat de organisatie meegroeit met de ontwikkeling van de geloofsgemeenschap en met ontwikkelingen in de samenleving.

De leiding van CGN (zowel landelijk als lokaal) heeft een projectgroep samengesteld en een projectopdracht geformuleerd om een nieuwe structuur te ontwerpen, uitgaand van de rechtsvorm kerkgenootschap, die de missie en het functioneren van CGN als geheel (zowel landelijk als lokaal) optimaal ondersteunt.

Alle ideeën worden verzameld in diverse categorieën

Stichting, vereniging of kerkgenootschap

De Nederlandse wet kent een aantal rechtspersonen (rechtsvormen) die in aanmerking komen om een geloofsgemeenschap te vertegenwoordigen, bijvoorbeeld een stichting, vereniging of kerkgenootschap.

Een recente oriëntatie van CGN op de verschillende rechtsvormen die de Nederlandse wet biedt, heeft duidelijk gemaakt dat de rechtsvorm kerkgenootschap voor CGN als christelijke geloofsgemeenschap betere mogelijkheden biedt dan de huidige structuur met heel veel losse stichtingen. In het statuut van de rechtsvorm kerkgenootschap kun je het profiel en het inhoudelijk functioneren van de geloofsgemeenschap namelijk beter vastleggen, zodat deze zo goed mogelijk overeenkomt met hoe je als christelijke geloofsgemeenschap wilt zijn naar bijbels model. Wij zijn ervan overtuigd dat deze rechtsvorm een goede en efficiënte mogelijkheid biedt om het functioneren van CGN als christelijke geloofsgemeenschap de komende jaren te ondersteunen.

Een workshop die speciaal ingaat op de financiële aspecten

Kerkgenootschap als rechtsvorm

Inhoudelijk is een gemeente zoals die in het Nieuwe Testament van de Bijbel wordt beschreven[1] vanzelfsprekend iets anders dan een kerkgenootschap als rechtsvorm zoals de Nederlandse wet die kent. Bijvoorbeeld het lidmaatschap van een kerkgenootschap als rechtspersoon staat niet gelijk aan lid zijn van een gemeente zoals bijvoorbeeld de apostel Paulus dit in zijn brief aan de toenmalige gemeente in Efeze en Korinthe beschrijft. Zulke leden zijn niet met pen en inkt ingeschreven, of in een digitale administratie, maar het persoonlijke geloof en de persoonlijke levenswandel bepalen of iemand deel uitmaakt van de gemeente waarvan Jezus Christus het Hoofd is.

CGN blijft enthousiast voor een christelijke gemeente zoals die in het Nieuwe Testament wordt beschreven, dat staat helemaal los van het gebruik maken van een rechtsvorm om deel te kunnen aan het maatschappelijke verkeer zoals de Nederlandse wet die biedt.

De intensieve dag levert veel gespreksstof op

Een voorlopige schets en blije gezichten

Tijdens de stichtingendag heeft de projectgroep een voorlopige schets van een beter passende structuur en organisatie getoond.

De gedachte aan wat zo’n nieuwe structuur en organisatievorm de geloofsgemeenschap als geheel en niet in de laatste plaats in de lokale gemeenten gaat opleveren, leverde tijdens de dag al veel blije gezichten op. Verschillende aanwezigen hebben zich aangemeld om mee te helpen bij onderdelen van de op te zetten organisatie, en velen kwamen met nuttige tips, opmerkingen en vragen, die de projectgroep als huiswerk van deze dag heeft meegenomen.

Er is veel enthousiasme voor de eerste schetsen van een nieuwe structuur en organisatievorm

Hoe verder?

De komende weken wordt geschreven aan het statuut voor de nieuw gekozen rechtsvorm waarin het profiel, de doelstellingen en het beleid van de geloofsgemeenschap worden vastgelegd. Er vindt een juridische en fiscale toets plaats op de eerste ideeën, en er zullen ook internationaal afstemmingen plaatvinden. Tegen het eind van 2017 hoopt de projectgroep het ontwerp definitief te kunnen maken, zodat de transitie van de oude naar de nieuwe structuur in de eerste maanden van 2018 kan worden opgestart.

Wanneer het ontwerp van de nieuwe structuur en organisatie van CGN vastere vormen heeft gekregen, komen we op deze website daarop terug.

[1] Onder andere in de brief van Paulus aan de Efeziërs hst. 4, en de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs hst 12.

Bekijk een korte filmreportage over deze dag

We maken gebruik Youtube video's op onze pagina's. Door dit vakje aan te vinken kun je deze video's bekijken, maar geef je Youtube ook de gelegenheid gegevens op te slaan, bijvoorbeeld over de snelheid van je internetverbinding, of welke video's je hebt bekeken. Je kunt zelf kiezen of je dit wil of niet.

Bekijk details