Van 25 stichtingen naar een kerkgenootschap en een vereniging

‘Verken, ontwerp en implementeer een nieuwe structuur voor CGN die efficiënter is en die beter aansluit bij het profiel en functioneren van onze geloofsgemeenschap.’ Zo luidde de opdracht in het voorjaar 2017 aan een projectgroep binnen CGN. Inmiddels zijn belangrijke stappen gezet en nog dit jaar wordt de juridische uitwerking verwacht.

Op 30 juni 2018 presenteerde de projectgroep de voortgang aan een betrokken gezelschap van ca. 40 personen: de leiding van CGN en de voorgangers van de gemeenten, en een aantal gemeenteleden die in de nieuwe organisatiestructuur een taak op zich kunnen nemen. De tijd is aangebroken om ons voor te bereiden op het werken in de nieuwe structuur; in die zin was deze dag een kick-off.

We maken gebruik Youtube video's op onze pagina's. Door dit vakje aan te vinken kun je deze video's bekijken, maar geef je Youtube ook de gelegenheid gegevens op te slaan, bijvoorbeeld over de snelheid van je internetverbinding, of welke video's je hebt bekeken. Je kunt zelf kiezen of je dit wil of niet.

Bekijk details
Deze film toont de ontwikkeling van de organisatiestructuur van CGN door de jaren heen, tot en met de voorgenomen structuurwijziging van 2018.

De structuur faciliteert en ondersteunt

Het Nederlandse rechtsstelsel kent diverse rechtsvormen zoals vereniging, stichting, vennootschap en kerkgenootschap. CGN gaat de rechtsvorm ‘kerkgenootschap’ gebruiken als basis voor haar structuur. Dit is een ingrijpende structuurwijziging, waarbij de kern en de geloofsgrondslag van de geloofsgemeenschap ongewijzigd blijft, benadrukt landelijk voorganger Jan-Hein Staal aan het begin van de dag. De kern van CGN blijft de geloofsopbouw van de gemeente, op dezelfde grondslag als de internationale geloofsgemeenschap Brunstad Christian Church die begin vorige eeuw is ontstaan door het leven en werk van Johan Oscar Smith. De vernieuwde structuur kan deze kern van onze geloofsgemeenschap beter ondersteunen.

Jan-Hein Staal citeert uit Handelingen 6:2-4 hoe de apostelen de taken verdeelden in de eerste christengemeente.
Aandacht voor een presentatie over de nieuwe structuur die de komende maanden verder wordt geïmplementeerd.

Statuut opstellen

Bert van den Berg is voorzitter van het projectteam dat de nieuwe structuur ontwerpt en implementeert. “We gaan qua structuur van 25 stichtingen naar de rechtsvorm van één kerkgenootschap met daarnaast enkele landelijke verenigingen. Dat is een project dat nu al een jaar loopt,” legt hij uit. “Vooral het opstellen van het statuut is intensief geweest. In het statuut formuleer je het profiel en de grondslag van de geloofsgemeenschap en de manier waarop je als geloofsgemeenschap wilt functioneren. En dat komt heel nauw, want het moet eenduidig zijn – allereerst voor de gemeenteleden zelf, maar ook voor de maatschappij waar wij deel van uitmaken. Bovendien wil je een statuut hebben dat toekomstbestendig is. Daarbij hebben we ook gekeken naar voorbeelden van andere kerkgenootschappen, want voor CGN is deze rechtsvorm nieuw. Wat er nu ligt is een goede basis, hier kunnen we mee vooruit.”

Met het statuut neemt CGN een duidelijkere positie in als onderdeel van het christelijke landschap in Nederland. Samen met Bert en verschillende anderen heeft ook Christina van Oord zich intensief beziggehouden met het opstellen van het statuut en ze heeft inmiddels vele conceptversies voorbij zien komen. Ze vertelt: “Naast praktisch ondersteunende taken houd ik me vooral bezig met de communicatie rondom het project. Als gemeentelid wil je goed meedenken, en daarom stel ik ook kritische, nuchtere vragen als ik iets niet begrijp in de stukken die ik onder ogen krijg. Ik vind het belangrijk dat het goed leesbaar is, en begrijpelijk voor alle leden.”

Christina, Jan-Hein, Judith en Bert (v.l.n.r.) zijn met vele anderen nauw betrokken bij het project voor de structuurwijziging van CGN.
Na de koffiepauze wordt ingezoomd op onderdelen van CGN.

Optimale ondersteuning van de CGN-gemeenten

Het statuut is nu nagenoeg definitief, en ook over andere onderwerpen is grondig nagedacht, bijvoorbeeld over de financiële huishouding. “Hoewel elke gemeente verantwoordelijk blijft voor haar financiën en haar eigen begroting, zal de administratie en verwerking daarvan centraal gebeuren,” licht Bert toe. “Op landelijk niveau kunnen we dan de deskundigheid op bijvoorbeeld fiscaal en financieel gebied optimaal inzetten en duidelijke formats aanleveren, waardoor de lokale gemeenten worden ontlast. Met een klankbordgroep waaraan een aantal penningmeesters van CGN-gemeenten deelnamen hebben we de communicatielijnen, processen en de inrichting van de administratie vastgesteld. Ik heb gemerkt hoe goed er wordt meegedacht en meegewerkt en samen kom je tot de conclusie: dit gaat veel nut hebben voor het geheel.”

Ook op andere gebieden zijn er voordelen voor CGN-gemeenten: capaciteiten en talenten kunnen worden vrijgemaakt en op een andere manier ingezet, omdat de formele bestuurlijke last centraal binnen CGN komt te liggen, evenals het ontwikkelen van beleid op diverse gebieden. Daarnaast wordt professionele ondersteuning vanuit CGN centraal ingezet op de gebieden van administratie, financiën, fondsbeheer en het beheer van huisvesting. Er zal continue aandacht blijven voor compliance en goed bestuur.

David Nooitgedagt licht toe hoe een vertegenwoordigende raad de belangen van CGN zowel nationaal als lokaal zal behartigen.
De lunch wordt benut om verder te praten over wat de structuurwijziging in praktische zin betekent voor de CGN-gemeenten.

Op een natuurlijke manier samenwerken

Al zal het nog enkele maanden duren voor de wijziging daadwerkelijk is doorgevoerd, de ‘drive’ is er om binnen CGN alvast te gaan werken volgens de voorgestelde structuur. Wat zullen gemeenteleden hiervan merken?

“Natuurlijk zal het gemeenteleven gewoon doorgaan,” meent Christina. “De positieve ontwikkelingen die er al zijn – zoals het aansluiten op de behoeften van kinderen en jongeren – zullen worden versterkt. Mensen die verantwoordelijk zijn voor het organiseren van kinder- en jeugdwerk zullen merken dat ze daarin beter worden gefaciliteerd door nog duidelijkere richtlijnen en een goede centrale administratie. Dat geeft een veilig gevoel.”

Ook Bert is enthousiast. “We hebben tot nog toe te maken met twee stichtingen per CGN-gemeente,” vertelt hij. Dat was nodig om onderscheid te maken tussen de traditioneel kerkelijke activiteiten van CGN en haar overige activiteiten – waaronder sport en spel. “Deze indeling vervalt op lokaal niveau, maar landelijk komen er een aan CGN gelieerde vereniging voor sport en overige activiteiten.”

Hij legt verder uit hoe taken en functies in de gemeente nu helder gedefinieerd staan in het statuut, zoals bijvoorbeeld de rol van voorganger. “De structuurwijziging bevordert een natuurlijke samenwerking binnen een gemeente. Daar verheug ik mij op.”

Na de lunch geeft Bert tijdens een parallelsessie extra uitleg aan de mensen die zich bezig zullen houden met het bestuur van CGN, de verenigingen, de financiën en de commissie van advies en toezicht.
In een tweede parallelsessie ontstaat een geanimeerd gesprek over fondsbeheer en het beheer en ontwikkeling van huisvesting in de nieuwe structuur.

Stichtingendag 2017