Een productieve start van het jaar

Het gonst van stemmen in de ruime hal – ontspannen en geanimeerde gesprekken onder het nuttigen van de lunch, terwijl anderen deze pauze gebruiken om te overleggen over de informatie die ze zojuist hebben gehoord.

Het gebouw waar CGN Utrecht gewoonlijk samenkomt voor christelijke bijeenkomsten is op zaterdag 11 januari 2020 in gebruik door diverse groepen van CGN-gemeenteleden uit alle delen van het land, voor een gedegen ‘kick-off’ voor het nieuwe jaar. Voor de meer dan 100 deelnemers staan informatieve bijeenkomsten op het programma over de organisatie, het jaarprogramma, de financiën en de communicatie van CGN, aangevuld met praktische workshops.

Verschillende informatiesessies en workshops lopen deze dag parallel aan elkaar, en er is gelegenheid voor input, vragen en feedback.

Brede deelname

Onder de deelnemers bevindt zich de onlangs in het leven geroepen ‘Vertegenwoordigende Raad’, gevormd door afgevaardigden van elke CGN-gemeente, om de belangen te behartigen van CGN en haar gemeenten. Zij zijn betrokken bij de besluitvorming over onder andere het beleid, de begroting en het jaarprogramma van 2020.

Daarnaast is een ‘Commissie van Advies en Toezicht’ aanwezig, bestaande uit drie personen die toezien op goed bestuur. Deze dag zullen zij zich presenteren aan de rest van de organisatie. Een waardevolle aanvulling zijn ook de gemeenteleden met relevante expertise – vaak vanuit hun beroepsmatige achtergrond – die zich hebben georganiseerd in onder andere de diensten ‘CGN huisvesting’ en ‘CGN fondsbeheer’. Met vele anderen zetten zij zich vrijwillig in om de doelen van CGN te ondersteunen.

David Nooitgedagt licht de doelstellingen en de begroting van CGN voor het jaar 2020 toe aan een gemêleerd gezelschap.

Omzetting naar kerkgenootschap vertraagd

“Deze diensten en organen zijn alvast in oprichting vooruitlopend op de omzetting naar het kerkgenootschap,” vertelt David Nooitgedagt, voorzitter van het bestuur van Stichting CGN. “We zijn erg teleurgesteld dat de voorgenomen fusies niet in 2019 hebben kunnen plaatsvinden door het uitblijven van vooroverleg met de belastingdienst. We hebben de hoop dat dit in 2020 alsnog zal plaatsvinden, zodat de omzetting naar kerkgenootschap juridisch kan worden doorgevoerd.”

Met het kerkstatuut in de beoogde nieuwe structuur zullen verbeterde governance-voornemens van kracht worden, waarbij een grotere efficiëntie wordt nagestreefd. Daarom zullen waar mogelijk de voordelen van de voorgenomen nieuwe structuur alvast worden benut door de genoemde diensten en organen in stelling te brengen. “We zien deze fase noodgedwongen als een ‘pilot’, die we naderhand zullen evalueren,” aldus David.

Ambitieuze beleidsdoelstellingen

“Waar ik enthousiast over ben is dat onze doelstellingen steeds breder worden gedragen. Je merkt dat je afhankelijk van elkaar bent, alles hangt met elkaar samen. We streven naar een hoger kwaliteitsniveau op alle beleidsgebieden,” zegt David. Tijdens de bijeenkomst presenteert hij zeven beleidsdoelstellingen waar CGN zich in 2020 op zal richten:

  1. Een inhoudsrijk aanbod van geestelijke opbouw;
  2. Welzijn en veiligheid, in het bijzonder voor kinderen en jongeren;
  3. Ons profileren als christelijke geloofsgemeenschap in een open dialoog met onze omgeving in de maatschappij;
  4. Internationaal zendingswerk uitvoeren;
  5. Verder bouwen aan goede compliance en governance;
  6. Faciliteren en begeleiden van de lokale gemeenten;
  7. Zorgen voor goede toekomstbestendige voorzieningen.
Dames uit verschillende delen van het land en met uiteenlopende taken binnen de organisatie van CGN weten elkaar te vinden tijdens de pauze.

Steun voor financiële doelstellingen

De doelstellingen voor 2020 zijn ambitieus. De begroting werd uitvoerig behandeld en toegelicht waarbij nuttige vragen werden gesteld en beantwoord. Het brede draagvlak voor de doelstellingen op de verschillende gebieden kwam ook terug in de brede steun die er is voor de financiële doelstellingen voor het komende jaar.

Vanuit hun ervaring en expertise – bijvoorbeeld op het gebied van marketing of ondernemerschap – geven vele vrijwilligers input voor onder andere het werven van fondsen voor CGN.

Communicatie heeft raakvlakken met alle beleidsvelden

“Alleen het uitvoeren van onze doelstellingen is niet genoeg,” benadrukt David. “Het is in het kader van ‘good governance’ ook belangrijk om nauwkeurig te documenteren wat we doen, en niet alleen dat – we willen hierover ook communiceren. Daarmee leggen we verantwoording af over wat we doen, naar onze eigen gemeenteleden en de wereld om ons heen.”

Communicatie heeft dus raakvlakken met alle beleidsvelden van CGN. Het is dan ook heel nuttig dat op deze dag eveneens het team voor ‘CGN media en communicatie’ bij elkaar komt voor een aftrap voor 2020. De schrijvers voor onder andere het familieblad Oase, en de fotografie- en videoteams hebben een informatiebijeenkomst op zaterdagochtend en gaan ’s middags per team aan de slag met de praktische uitwerking voor het aankomende jaar.

“Wat kunnen we samen het komende jaar beter doen?” was een van de vragen die aan bod kwamen bij de bijeenkomst over ‘CGN media en communicatie’.
Ook Jan-Hein Staal benadrukt het belang van goede communicatie in het jaar 2020, waarbij onze christelijke identiteit centraal staat.

Christelijk profiel uitdragen

“Wij zijn een christelijke geloofsgemeenschap met een profiel dat is gebaseerd op de Bijbel als het Woord van God. Het is onze taak om dat profiel uit te dragen in deze wereld,” is een belangrijke boodschap van deze dag. Daarbij is CGN een lerende organisatie die open staat voor constructieve feedback op alle beleidsvelden, niet alleen vanuit onze eigen geledingen, maar ook van anderen.

We staan immers midden in de maatschappij en willen als christenen een positieve bijdrage leveren aan onze omgeving. Daarin heeft ieder gemeentelid allereerst zijn persoonlijke verantwoordelijkheid, en CGN zal zich als organisatie met een helder beleid inzetten voor haar doelstellingen en daarover zo goed mogelijk communiceren – ook in 2020.

Hoe kunnen we in 2020 ons christelijk profiel uitdragen met fotografie, video en artikelen? Dat is een van de vragen waarover werd doorgepraat in de workshops van ‘CGN media en communicatie’.
De kern van alles wat we doen moet naar voren komen, ook in ons familieblad Oase.