Pinksterconferentie gevolgd in alle werelddelen

Toen Jezus bijna 2000 jaar geleden vlak voor Pinksteren de aarde verliet, beloofde Hij zijn discipelen dat Hij altijd bij hen zou zijn tot aan de voleinding der wereld. Hij gaf ze ook de opdracht om uit te trekken en alle volken tot zijn discipelen te maken.

Dit was één van de thema’s tijdens het weekend van de pinksterconferentie waaraan 3400 gasten uit 14 verschillende landen deelnamen. Het programma bestond uit drie geloofsversterkende samenkomsten verdeeld over twee dagen. Het zonnige weer maakte de belevenis compleet voor de vele vrienden die elkaar zowel binnen als buiten het conferentiecentrum ontmoetten.

Groot en klein genoot dit weekend van het mooie pinksterweer.

Internationale tv-uitzending met een belangrijke boodschap

Zondagmiddag werd de pinksterconferentie afgesloten met een inspirerende boodschap vanuit het ‘Brunstadmagazine’ waarin de focus onder andere lag op de bekende woorden uit het evangelie van Matteüs, die alle christenen ter harte zouden moeten nemen:

Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. (Matteüs 28 vers 18 tot 20)

Deze opdracht wordt sinds die tijd beschouwd als het zendingsbevel en staat centraal in het werk van BCC. Tijdens de pinksterconferentie lag de focus onder andere op deze visie die ten grondslag ligt aan al het werk dat in de gemeente wordt gedaan, zowel in verband met de diverse evenementen voor jongeren, het programma van de bijbelschool, als de uitzendingen via BrunstadTV waarmee de christelijke boodschap wordt uitgedragen naar alle delen van de wereld.

Een inspirerend ‘Brunstadmagazine’ ging onder andere over het zendingsbevel dat ten grondslag ligt aan al het werk binnen BCC.

Hoe vervult BCC dit zendingsbevel?

Het woord dat wordt verkondigd vanaf de spreekgestoelte van de gemeente en in de internationale tv-uitzendingen moet tot hulp zijn voor jong en oud, allen die ernaar verlangen een discipel te worden, zodat iedereen die dat wil kan leren om te doen zoals Jezus bevolen heeft.

Sinds de bekering van Johan Oscar Smith, nu zo’n 120 jaar geleden, vond veel van het zendingswerk plaats door middel van ongedwongen gesprekken met verschillende personen en door ontmoetingen met andere gelovigen. Mensen die verlangen naar dezelfde boodschap over een geloofsleven in ontwikkeling en herschepping, zijn altijd welkom geweest om deel uit te maken van onze geloofsgemeenschap.

Een eigen versie van het lied: ‘Ik ben een discipel in woord en daad’ van Elias Aslaksen werd vertolkt door meerdere generaties zangers.

Een levenslang leerproces

Leven als een discipel van Jezus is een levenslang leerproces, waarin je je continu ontwikkelt tot een dieper leven in overeenstemming met Gods wil en Jezus’ geboden. Door deze ontwikkeling worden we steeds meer tot vreugde voor de mensen om ons heen. We verkrijgen een diepere mate van de eigenschappen die we de deugden van Christus noemen; onder andere goedheid, dankbaarheid, blijdschap en vrede.

Dit is het leven dat beschreven wordt als ‘het licht der mensen’: Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is. In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen. (Het evangelie van Johannes 1 vers 3 en 4) Zij die in Jezus geloven en Hem navolgen als discipelen, krijgen deel aan ditzelfde leven en daardoor verspreidt dit licht zich verder.

In BCC zijn we er nog steeds van overtuigd dat je het beste een zendeling kan zijn door zelf als een discipel te leven. Dit zal werken als een persoonlijke uitnodiging voor anderen die een verlangen hebben om aan hetzelfde deel te krijgen. De hele pinksterconferentie van dit jaar was een sterke inspiratie tot persoonlijke trouw op de weg die ons leidt tot dit leven.

Het plein voor het centrum bruiste van leven tijdens het pinksterweekend, waarbij de pauzes werden gebruikt voor vele goede gesprekken en tijd doorbrengen met vrienden en familie.
Opnieuw is er een conferentieweekend van BCC voorbij, nu verheugen we ons op de naderende zomerconferentie.

Dit artikel is uit het Noors overgenomen van bcc.no: Pinsekonferanse med seere i alle verdensdeler