Beleidsplan Stichting CGN Zeeland

Op zondagmorgen is er gezinsmorgen, dan is er een bijeenkomst voor de volwassenen en tegelijkertijd een aparte bijeenkomst voor de kinderen. De deelnemers komen uit België en Zeeland. Deze regionale stichting heeft geen onroerend goed in bezit, maar huurt een locatie voor haar bijeenkomsten.

Voor de toekomst wordt er via vrijwilligerswerk en giften gespaard om uiteindelijk passende faciliteiten in eigendom te verkrijgen. Globale tijdshorizon hiervoor is 1-5 jaar. De groep die regelmatig de bijeenkomsten bezoekt bestaat uit ongeveer 100 personen. Er wordt rekening gehouden met een groei van het aantal deelnemers.

Besteding van de middelen

De bestedingen van de middelen zijn globaal te verdelen in:

  • Bijeenkomsten CGN Zeeland
  • Bijdrage aan de werkzaamheden van de landelijk opererende Stichting Christelijke Gemeente Nederland (CGN)
  • Internationaal zendingswerk

Financiën

De totale jaarlijkse uitgaven zijn te vinden in de jaarrekeningen van de stichting die gepubliceerd zijn op www.cgn.nl.

Zeggenschap

Er is geen natuurlijk persoon noch een rechtspersoon die over het vermogen van de stichting kan beschikken. Dit is ook formeel afgedekt middels de statuten van de stichting. In de praktijk is er goed overleg over prioriteit en inhoud van projecten en activiteiten binnen het bestuur van de stichting en ook met de geestelijke leiding van CGN.

Beheer van vermogen

De stichting houdt een vermogen aan om haar bezittingen en activiteiten te kunnen financieren. Met name is dit vermogen bedoeld en benodigd om de materiële vaste activa te financieren. In het algemeen is het eigen vermogen niet hoger dan de boekwaarde van de materiële vaste activa, vermeerderd met de financiële omvang van de activiteiten in het komende jaar.

Beloningen

Alle activiteiten worden mogelijk gemaakt door de inzet van vrijwilligers. Zonder de inzet van deze vrijwilligers is de uitvoering van een groot aantal algemeen nut beogende activiteiten niet mogelijk. Deze vrijwilligers ontvangen in het algemeen geen vergoeding, vaak zelfs geen onkostenvergoeding. Bestuursleden ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld voor hun bestuurswerk.

Administratie

De administratie is zodanig ingericht dat duidelijk inzage bestaat in o.a.:

  • de aard en omvang van betaalde kosten;
  • de aard en omvang van de wervingskosten voor het genereren van inkomsten;
  • de aard en omvang van overige inkomsten
  • de omvang en samenstelling van het vermogen.

Liquidatie

Statutair is bepaald dat bij opheffen van een stichting het vermogen van die stichting wordt uitgekeerd aan een instelling met eenzelfde doelstelling.

Groep

Stichting CGN Zeeland valt onder een groepsbeschikking samen met Stichting Christelijke Gemeente Nederland (CGN). Voor meer informatie over het beleid verwijzen we u naar het algemene beleidsplan van Christelijke Gemeente Nederland (CGN).

Maart 2019