Beleidsplan Utrecht

De stichting CGN Utrecht komt voor haar bijeenkomsten en activiteiten bijeen in een deels gehuurd pand in Houten. In dit pand zijn niet alleen ruimtes voor bijeenkomsten voor verschillende doelgroepen, maar ook een sporthal die veel mogelijkheden biedt op allerlei gebied en een tuin.

Het geld van de stichting wordt besteed aan de volgende doelen

 • Activiteiten: 45%
  • Bijeenkomsten: 8%
  • Zendingsbijdragen: 8%
  • Kinderen- en jongerenwerk: 10%
  • Overige activiteiten: 19%
 • Huisvesting: 34%
 • Afschrijvingen: 15%
 • Overige: 6%

De groep personen die de bijeenkomsten bezoekt, momenteel ruim 100 personen, bestaat voor het grootste deel uit jongeren en jonge gezinnen. De verwachting is dat het aantal personen verder zal toenemen door natuurlijke groei.

Financiën

De totale inkomsten worden voor ongeveer de helft verkregen uit giften van geloofsgenoten. De andere helft wordt verkregen uit donaties van enkele fondswervende instellingen. De totale jaarlijkse uitgaven zijn te vinden in de diverse jaarrekeningen van de CGN-stichtingen die gepubliceerd zijn op www.cgn.nl.

De kosten bestaan voornamelijk uit:

 • de kosten en investeringen verbonden aan het regionaal onroerend goed.
 • huur en gebruik van het landelijke conferentieoord Pagedal.
 • zendingsactiviteiten

De uitgaven van de groep betreffen voor meer dan 90% algemeen nut beogende activiteiten op regionaal, nationaal en internationaal niveau. Wanneer bij activiteiten in het kader van de geloofsopbouw een overwegend persoonlijk nut voor betreffende deelnemers van toepassing is, wordt een kostendekkende deelnemersbijdrage gevraagd.

Zeggenschap

Er is geen natuurlijk persoon noch een rechtspersoon die over het vermogen van de stichting kan beschikken. Dit is in alle gevallen ook formeel afgedekt middels de statuten van de diverse stichtingen. In de praktijk is er goed overleg over prioriteit en inhoud van projecten en activiteiten binnen de diverse besturen van de stichtingen en ook met de geestelijke leiding van CGN.

Beheer van vermogen

De stichting houdt een vermogen aan om haar bezittingen en activiteiten te kunnen financieren. Met name is dit vermogen bedoeld en benodigd om de materiële vaste activa te financieren. In het algemeen is het eigen vermogen niet hoger dan de boekwaarde van de materiële vaste activa, vermeerderd met de financiële omvang van de activiteiten in het komende jaar.

Beloningen

Alle activiteiten worden mogelijk gemaakt door de inzet van vrijwilligers. Zonder de inzet van deze vrijwilligers is de uitvoering van een groot aantal algemeen nut beogende activiteiten niet mogelijk. Deze vrijwilligers ontvangen in het algemeen geen vergoeding, vaak zelfs geen onkostenvergoeding. Bestuursleden en ander vrijwilligers ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.

Administratie

De administratie wordt per stichting gevoerd. Er is in toenemende mate sprake van afstemming tussen de diverse regionale stichtingen waarbij als doelstelling geldt het financieel beleid en beheer op een adequaat niveau te houden. De administraties zijn zodanig ingericht dat duidelijk inzage bestaat in o.a.:

 • de aard en omvang van betaalde kosten;
 • de aard en omvang van de wervingskosten voor het genereren van inkomsten;
 • de aard en omvang van overige inkomsten
 • de omvang en samenstelling van het vermogen.

Liquidatie

Statutair is bepaald dat bij opheffen van een stichting het vermogen van die stichting wordt uitgekeerd aan een instelling met eenzelfde doelstelling.

September 2016