Beleidsplan Usselo

De stichting heeft ten doel de bevordering van geloofsopbouw en gemeenschap tussen christenen alsmede evangelieverkondiging, een en ander­ op de grondslag van gehoorzaamheid aan de Bijbel al shet Woord van God.

De stichting tracht haar doel ondermeer te bereiken door het in eigendom verwerven, beheren en exploiteren van onroerende zaken en andere goederen ten behoeve van bijeenkomsten, conferenties, kinder-en jeugdactiviteiten en andere vormen van samenzijn, waaronder gemeenschappelijke recreatie.

Financiën

De totale inkomsten worden voor ongeveer 70% verkregen uit giften van geloofsgenoten. De rest wordt verkregen uit donaties van enkele fonds wervende instellingen.

Er is geen natuurlijk persoon noch een rechtspersoon die over het vermogen van de stichting kan beschikken. Dit is in alle gevallen ook formeel afgedekt middels de statuten van de stichting. In de praktijk is er goed overleg over prioriteit en inhoud van projecten en activiteiten binnen het bestuur van de stichting en ook met de geestelijke leiding van CGN.

Beheer van vermogen

De stichting houdt een vermogen aan om haar bezittingen en activiteiten te kunnen financieren. Met name is dit vermogen bedoeld en benodigd om de materiële vaste activa te financieren. In het algemeen is het eigen vermogen niet hoger dan de boekwaarde van de materiële vaste activa, vermeerderd met de financiële omvang van de activiteiten in het komende jaar.

Beloningen

Alle activiteiten worden mogelijk gemaakt door de inzet van vrijwilligers. Zonder de inzet van deze vrijwilligers is de uitvoering van een groot aantal algemeen nut beogende activiteiten niet mogelijk. Deze vrijwilligers ontvangen in het algemeen geen vergoeding, vaak zelfs geen onkostenvergoeding. Bestuursleden en andere vrijwilligers ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.

Administratie

De administratie wordt per stichting gevoerd. Er is in toenemende mate sprake van afstemming tussen de diverse regionale stichtingen waarbij als doelstelling geldt het financieel beleid en beheer op een adequaat niveau te houden. De administraties zijn zodanig ingericht dat duidelijk inzage bestaat in o.a.:

  • de aard en omvang van betaalde kosten;
  • de aard en omvang van de wervingskosten voor het genereren van inkomsten;
  • de aard en omvang van overige inkomsten
  • de omvang en samenstelling van het vermogen.

Liquidatie

Hetgeen na voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de stichting is overgebleven wordt uitgekeerd aan een door Stichting DKM aan te wijzen in Nederland gevestigd algemeen nut beogende instelling.

Toekomstplannen CGN Usselo

In 2012 is een stuk grond onder de hoogspanningsleiding aangekocht. Het is de bedoeling dat dit stuk ingericht gaat worden als parkeerplaats. Met de aankoop is een bedrag gemoeid van ongeveer € 70.000.

plattegrond

 

Het bestuur van de stichting heeft een werkgroep gevraagd na te denken over de behoeftes van CGN Usselo voor de lange termijn (na 2020). Deze werkgroep is daarmee aan de slag gegaan en heeft daar een verslag van gemaakt. Het huidige gebouw is vooral gericht op bijeenkomsten. Door de veelzijdigheid van onze activiteiten blijkt er behoefte te zijn aan een multifunctioneel gebouw (met extra grond) dat gebruikt kan worden voor kleinere bijeenkomsten en jeugdactiviteiten. De plannen moeten verder worden uitgewerkt. Er is echter al wel een begin gemaakt met het verwerven van fondsen, zodat we in 2020 een buffer hebben waarmee we van start kunnen gaan.

Besteding van middelen

Uitgaven in 2012

%

Jeugd- en jongerenwerk

27.999

16%

Keuken

17.914

10%

Zendingsbijdragen

29.260

17%

Bijdrage CGN

33.100

19%

Instandhouding gebouwen en terreinen

42.560

24%

Rente en aflosing

18.276

10%

Overige uitgaven

7.751

                  4%
Totaal

175.860

                100%

 

Demografische ontwikkeling

plattegrond

Juni 2014