Beleidsplan Terwolde

Stichting CGN Terwolde bezit grond en gebouwen aan de Kadijk 18 te Terwolde. Momenteel maken ongeveer 270 mensen gebruik van deze gebouwen en faciliteiten. De komende 10 jaar verwachten we een lichte groei van het aantal deelnemers.

De financiële middelen van de stichting worden gebruikt voor diverse doelen. De belangrijkste zijn:

  • Bijeenkomsten voor jong en oud.
  • Onderhoud en investeringen met betrekking tot de gebouwen en terrein en
  • Zendingsdoelen wereldwijd.

Gezien de staat van de huidige gebouwen en de prognose van een groeiend aantal personen die onze samenkomsten en activiteiten bezoekt, heeft de stichting als wens om in 2021 de faciliteiten aanzienlijk te verbeteren. Volgens de huidige inzichten betekent dat het realiseren van een nieuw gebouw en een herinrichting van het terrein. De komende tijd wordt gebruikt om voor deze plannen te sparen.

Financiën

De inkomsten van de stichting worden voor het grootste deel verkregen uit giften van geloofsgenoten. De totale jaarlijkse uitgaven zijn te vinden in de diverse jaarrekeningen van de CGN-stichtingen die gepubliceerd zijn op www.cgn.nl.

De kosten bestaan voornamelijk uit:

  • De kosten en investeringen verbonden aan het regionaal onroerend goed
  • Huur en gebruik van het landelijk confentieoord Pagedal
  • Zendingsactiviteiten.

De uitgaven van de stichting betreffen voor meer dan 90% algemeen nut beogende doelen op regionaal, nationaal en internationaal niveau. Wanneer bij activiteiten in het kader van de geloofsopbouw een overwegend persoonlijk nut voor betreffende deelnemers van toepassing is, wordt een kostendekkende deelnemersbijdrage gevraagd. Financiering en beleid hiervan is ondergebracht in een separate stichting: Stichting Activiteiten CGN Terwolde.

Zeggenschap

Er is geen natuurlijk persoon noch een rechtspersoon die over het vermogen van de stichting kan beschikken. Dit is in alle gevallen ook formeel afgedekt middels de statuten van de diverse stichtingen. In de praktijk is er goed overleg over prioriteit en inhoud van projecten en activiteiten binnen de diverse besturen van de stichtingen en ook met de geestelijke leiding van CGN.

Beheer van vermogen

De stichting houdt een vermogen aan om haar bezittingen en activiteiten te kunnen financieren. Met name is dit vermogen bedoeld en benodigd om de materiële vaste activa te financieren. In het algemeen is het eigen vermogen niet hoger dan de boekwaarde van de materiële vaste activa, vermeerderd met de financiële omvang van de activiteiten in het komende jaar.

Beloningen

Alle activiteiten worden mogelijk gemaakt door de inzet van vrijwilligers. Zonder de inzet van deze vrijwilligers is de uitvoering van een groot aantal algemeen nut beogende activiteiten niet mogelijk. Deze vrijwilligers ontvangen in het algemeen geen vergoeding, vaak zelfs geen onkostenvergoeding. Bestuursleden en ander vrijwilligers ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.

Administratie

De administratie wordt per stichting gevoerd. Er is in toenemende mate sprake van afstemming tussen de diverse regionale stichtingen waarbij als doelstelling geldt het financieel beleid en beheer op een adequaat niveau te houden. De administraties zijn zodanig ingericht dat duidelijk inzage bestaat in o.a.:

  • de aard en omvang van betaalde kosten;
  • de aard en omvang van de wervingskosten voor het genereren van inkomsten;
  • de aard en omvang van overige inkomsten
  • de omvang en samenstelling van het vermogen.

Liquidatie

Statutair is bepaald dat bij opheffen van een stichting het vermogen van die stichting wordt uitgekeerd aan een instelling met eenzelfde doelstelling.

Juni 2016