Activiteitenverslag Stichting CGN Schermer

CGN Schermer bestaat uit circa 240 gemeenteleden, van wie meer dan de helft onder de 25 jaar is. De gemeenteleden wonen verspreid in Noord-Holland, globaal in de driehoek Alkmaar-Haarlem-Purmerend. Bijeenkomsten en activiteiten vinden veelal plaats in de gerenoveerde stolpboerderij aan de Westdijk 35 te Zuidschermer.

CGN Schermer had in 2019 een gevarieerd gemeenteprogramma, gericht op de behoeften van de verschillende doelgroepen.  De activiteiten vonden zowel in het weekend als doordeweeks plaats. Voor een indruk van de activiteiten in 2019:

Algemene avondsamenkomst 2x per maand
Gemeentedag 1x per maand
Jeugdsamenkomst 4x per maand
Kindersamenkomst 2 x per maand
Broedersamenkomst 1x per 2 maanden
Zustersamenkomst 1 x per 2 maanden
Bijbelonderricht 15/16-jarigen serie van 5 lessen
Bijbelonderricht 12/13-jarigen serie van 6 lessen
Informatieve bijeenkomsten 3x per jaar
Kooroefeningen 1x per maand

 

Naast bovenstaande activiteiten vierden we in 2019 2 x het avondmaal tijdens een algemene avondsamenkomst, hadden we 2 x een algemene bidstond en waren er 2 muziek- en zanguitvoeringen waarin geestelijke liederen centraal stonden. In juni 2019 vond een doopdienst plaats, waarbij 4 jongvolwassenen zich lieten dopen.

Gemiddeld eens per maand organiseren we een werkdag in verband met de onderhoudswerkzaamheden van onze gemeentelocatie. De meeste onderhoudswerkzaamheden worden op vrijwillige basis uitgevoerd door onze gemeenteleden, enkele onderhoudsprojecten zijn uitbesteed aan externe partijen. Als belangrijkste werkzaamheden in 2019 naast het reguliere onderhoud, noemen we de vervanging van het dak van het bijgebouw, het realiseren van een zonwerende overkapping op het terras, zetwerk voor goten en kozijnen en verlichting op het terrein.

Naast de lokale activiteiten nemen de meeste leden van CGN Schermer ook actief deel aan de nationale activiteiten van CGN en de internationale conferenties van BCC.

Zending

In 2019 heeft Stichting CGN Schermer haar zendingstaak en bijbehorend -budget overgedragen aan Stichting Zending Wereldwijd (SZW). Omdat deze stichting nog wacht op haar ANBI-status, heeft het stichtingsbestuur daarna in overleg met de gemeenteleden besloten in de begroting een nieuw zendingsbudget op te nemen om er zeker van te zijn dat ook in de toekomst zendingsprojecten gesteund kunnen worden, bijvoorbeeld in lijn met de projecten van SZW in Afrika.

Bijzonderheden

Herstructurering

Op 17 maart 2019 organiseerde het bestuur van Stichting CGN Schermer een gemeenteraadpleging. Doel van het onderzoek was het peilen van het animo onder de gemeenteleden voor de voorgenomen herstructurering en omzetting naar een kerkgenootschap. 64% van de gemeenteleden nam deel aan de raadpleging, 100% daarvan adviseerde positief op de voorgenomen wijziging.

In vervolg op de gemeenteraadpleging zette het bestuur van Stichting CGN Schermer in juni 2019 haar handtekening onder het fusievoorstel. Door omstandigheden kon de fusie tot op dit moment helaas nog niet doorgevoerd worden.

Uitbreiding van (huisvestings)voorzieningen

In 2019 is het visiedocument waarin de toekomstplannen voor onze (huisvestings)voorzieningen zijn uitgewerkt, herzien. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen korte termijn investeringen en de geplande investeringen voor de langere termijn. We onderzoeken voor de korte termijn investeringen de mogelijkheden voor externe financiering, bij voorkeur in combinatie met herfinanciering van de huidige hypothecaire leningen. Voor de investeringen op de langere termijn continueren we onze fondswervingsactiviteiten.

In het voorjaar startte een projectgroep met het in kaart brengen van de behoeften en functionaliteiten van onze gemeenteplek. De conclusie was helder: onze gemeenteplek biedt voldoende ruimte en potentie, maar de voorzieningen sluiten niet meer aan bij de actuele gebruiksbehoeften.

De projectgroep stelde een Plan van Eisen op, en ontwikkelde in samenwerking met een architect en een landschapsarchitect verschillende scenario’s voor investeringen in de stolp en het buitenterrein. Het is de bedoeling om in 2020 een start te maken met de uitvoering van de plannen.

Mei 2020

Bewaren