Beleidsplan Schermer

Stichting CGN Schermer beschikt over een perceel grond van bijna 4 hectare waarop een oude historische stolpboerderij van omstreeks 1650 is omgevormd tot een zaal voor bijeenkomsten en bijbehorende facilitaire ruimtes (keuken, activiteiten- en vergaderruimtes, opslagruimtes en een beheerderswoning) en een eigen parkeerterrein. De gemeente bestaat uit circa 270 personen. Het buitenterrein wordt voornamelijk gebruikt ten behoeve van activiteiten (sport en spel) en is daarvoor ingericht. Een deel van het terrein is onlangs geruild met de buren en moet nog geïntegreerd worden in het bestaande deel en is thans nog als grasland in gebruik.

Voor de benodigde faciliteiten op het terrein is de scope van het beleidsplan gericht op een periode van 10 jaar. Op dit moment constateert het bestuur dat, indien gemeentebrede activiteiten worden ontwikkeld, de huidige zaal te klein is voor de circa 270 personen. Om die reden is er nieuwbouw gepland voor het jaar 2023. Om nieuwbouw te kunnen realiseren, is een spaarplan opgesteld waarbij  als uitgangspunt geldt dat in 2023 ten minste 50% van de benodigde gelden voor de nieuwbouw door de gemeente is ingezameld. Dit spaarplan is in 2013 opgestart. De geplande nieuwbouw zorgt er ook voor dat de andere aanwezige gebouwen een andere (nieuwe) functie krijgen, dan wel mogelijk geïntegreerd worden in de nieuwbouw. Het is de bedoeling dat het gehele terrein in 2023 een upgrading krijgt qua faciliteiten. Met de lokale overheid vindt overleg plaats over de invulling van deze plannen, zoals dat ook is gedaan bij de start in 1996.

De inkomsten van Stichting CGN Schermer worden besteed aan de normale exploitatie (onderhoud, energie, investeringen, gebruikskosten), hypotheekaflossing (incl. rente), zending, voor diverse activiteiten in de gemeente (kinderwerk, jeugdwerk, senioren), en gereserveerd voor de geplande investeringen in 2023. Daarnaast is er een kleine post algemeen (telefoon, multimedia, kantoorkosten). De verdeling van de uitgaven is in onderstaande tabel 1 weergegeven.

Besteding gelden

Percentage

Exploitatie

21

Activiteiten

45

Zending

18

Hypotheken

14

Algemeen

2

Tabel 1 – Overzicht van de bestede gelden in percentages in 2012

Er wordt een gestage groei van het aantal gemeenteleden verwacht die vooral organisch van aard is (kinderen uit eigen geledingen). Anno 2013 is de demografische verdeling tussen de verschillende leeftijdsgroepen als volgt (zie tabel 2):

Leeftijdsgroep

Aantal

Percentage

0-12

76

28,3

13-30

104

38,7

31-64

65

24,1

>65

24

8,9

Totaal:

269

100,0

Tabel 2 – Huidige leeftijdsopbouw

Op basis van de huidige demografische verdeling is te verwachten dat vooral de leeftijdsgroep 13-30 jaar groeit en bij de leeftijdsgroepen 31-64 en 65 jaar en ouder vindt een lichte verschuiving plaats. Dit is weergegeven in tabel 3 voor het jaar 2023.

Leeftijdsgroep

Aantal

Percentage

0-12

78

23,8

13-30

146

44,5

31-64

74

22,6

>65

30

9,1

Totaal:

328

100,0

Tabel 3 – Overzicht verwachte leeftijdsopbouw 2023

Financiën

De totale inkomsten worden voor ongeveer de helft verkregen uit giften van geloofsgenoten. De andere helft wordt verkregen uit donaties van enkele fondswervende instellingen. De totale jaarlijkse uitgaven zijn te vinden in de diverse jaarrekeningen van de CGN-stichtingen die gepubliceerd zijn op www.cgn.nl.

De kosten bestaan voornamelijk uit:

  • de kosten en investeringen verbonden aan het regionaal onroerend goed.
  • huur en gebruik van het landelijke conferentieoord Pagedal.
  • zendingsactiviteiten

De uitgaven van de groep betreffen voor meer dan 90% algemeen nut beogende activiteiten op regionaal, nationaal en internationaal niveau. Wanneer bij activiteiten in het kader van de geloofsopbouw een overwegend persoonlijk nut voor betreffende deelnemers van toepassing is, wordt een kostendekkende deelnemersbijdrage gevraagd.

Zeggenschap

Er is geen natuurlijk persoon noch een rechtspersoon die over het vermogen van de stichting kan beschikken. Dit is in alle gevallen ook formeel afgedekt middels de statuten van de diverse stichtingen. In de praktijk is er goed overleg over prioriteit en inhoud van projecten en activiteiten binnen de diverse besturen van de stichtingen en ook met de geestelijke leiding van CGN.

Beheer van vermogen

De stichting houdt een vermogen aan om haar bezittingen en activiteiten te kunnen financieren. Met name is dit vermogen bedoeld en benodigd om de materiële vaste activa te financieren. In het algemeen is het eigen vermogen niet hoger dan de boekwaarde van de materiële vaste activa, vermeerderd met de financiële omvang van de activiteiten in het komende jaar.

Beloningen

Alle activiteiten worden mogelijk gemaakt door de inzet van vrijwilligers. Zonder de inzet van deze vrijwilligers is de uitvoering van een groot aantal algemeen nut beogende activiteiten niet mogelijk. Deze vrijwilligers ontvangen in het algemeen geen vergoeding, vaak zelfs geen onkostenvergoeding. Bestuursleden en ander vrijwilligers ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.

Administratie

De administratie wordt per stichting gevoerd. Er is in toenemende mate sprake van afstemming tussen de diverse regionale stichtingen waarbij als doelstelling geldt het financieel beleid en beheer op een adequaat niveau te houden. De administraties zijn zodanig ingericht dat duidelijk inzage bestaat in o.a.:

  • de aard en omvang van betaalde kosten;
  • de aard en omvang van de wervingskosten voor het genereren van inkomsten;
  • de aard en omvang van overige inkomsten
  • de omvang en samenstelling van het vermogen.

Liquidatie

Statutair is bepaald dat bij opheffen van een stichting het vermogen van die stichting wordt uitgekeerd aan een instelling met eenzelfde doelstelling.

December 2013