Beleidsplan Stichting CGN Schermer

CGN Schermer is een gemeente die bestaat uit circa 240 personen met een redelijk grote vaste kern van regelmatige bezoekers aan de bijeenkomsten van deze gemeente.

Besteding middelen

De bestedingen bestaan voornamelijk uit:

  • Bijeenkomsten CGN Schermer
  • Bijdrage aan de werkzaamheden van Stichting Christelijke Gemeente Nederland (CGN)
  • Internationaal zendingswerk

De inkomsten van Stichting CGN Schermer worden besteed aan de normale exploitatie (onderhoud, energie, investeringen, gebruikskosten), hypotheekaflossing (incl. rente), zending, voor diverse activiteiten in de gemeente (kinderwerk, jeugdwerk, senioren), en gereserveerd voor de geplande investeringen in 2023. Daarnaast is er een kleine post algemeen (telefoon, multimedia, kantoorkosten). Zie voor de verdeling van de uitgaven de jaarrekening van 2017.

Financiën

De inkomsten worden verkregen uit giften van geloofsgenoten en van fondsenwervende instellingen. De totale jaarlijkse uitgaven zijn te vinden in de jaarrekeningen van de stichting die gepubliceerd zijn op www.cgn.nl.

Huisvesting

Op dit moment constateert het bestuur dat, voor gemeentebrede bijeenkomsten, de huidige huisvesting te klein is. Om die reden is er een voornemen voor nieuwbouw gepland voor het jaar 2023. Om nieuwbouw te kunnen realiseren, is een spaarplan opgesteld waarbij  als uitgangspunt geldt dat in 2023 ten minste 50% van de benodigde gelden voor de nieuwbouw door de gemeente is ingezameld. Dit spaarplan is in 2013 opgestart. De geplande nieuwbouw zorgt er ook voor dat de andere aanwezige opstallen een nieuwe functie krijgen, dan wel mogelijk geïntegreerd worden in de nieuwbouw. Het is de bedoeling dat het gehele terrein in 2023 een upgrade krijgt qua faciliteiten. Met de lokale overheid vindt overleg plaats over de invulling van deze plannen, zoals dat ook is gedaan bij aankoop van het perceel in 1996.

Zeggenschap

Er is geen natuurlijk persoon noch een rechtspersoon die over het vermogen van de stichting kan beschikken. Dit is ook formeel afgedekt middels de statuten van de stichting. In de praktijk is er goed overleg over prioriteit en inhoud van projecten en activiteiten binnen het bestuur van de stichting en ook met de geestelijke leiding van CGN.

Beheer van vermogen

De stichting houdt een vermogen aan om haar bezittingen en activiteiten te kunnen financieren. Met name is dit vermogen bedoeld en benodigd om de materiële vaste activa te financieren. In het algemeen is het eigen vermogen niet hoger dan de boekwaarde van de materiële vaste activa, vermeerderd met de financiële omvang van de activiteiten in het komende jaar.

Beloningen

Alle activiteiten worden mogelijk gemaakt door de inzet van vrijwilligers. Zonder de inzet van deze vrijwilligers is de uitvoering van een groot aantal algemeen nut beogende activiteiten niet mogelijk. Deze vrijwilligers ontvangen in het algemeen geen vergoeding, vaak zelfs geen onkostenvergoeding. Bestuursleden en ander vrijwilligers ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld voor hun bestuurswerk.

Administratie

De administratie is zodanig ingericht dat duidelijk inzage bestaat in o.a.:

  • de aard en omvang van betaalde kosten;
  • de aard en omvang van de wervingskosten voor het genereren van inkomsten;
  • de aard en omvang van overige inkomsten
  • de omvang en samenstelling van het vermogen.

Liquidatie

Statutair is bepaald dat bij opheffen van een stichting het vermogen van die stichting wordt uitgekeerd aan een instelling met eenzelfde doelstelling.

Groep

Stichting CGN Schermer valt onder een groepsbeschikking samen met Stichting Christelijke Gemeente Nederland (CGN). Voor meer informatie over het beleid verwijzen wij naar het algemene beleidsplan van Christelijke Gemeente Nederland (CGN).

Maart 2019