Beleidsplan Rotterdam

Stichting CGN Rotterdam huurt voor haar activiteiten sinds 1978 het gebouw “De Zwaluw” aan de Oude Bovendijk 217 te Rotterdam. Dit voormalige schoolgebouw voldoet om verschillende redenen (ruimtegebrek, nauwelijks mogelijkheden voor buitenrecreatie, bouwkundige beperkingen, gevaarlijke situatie t.a.v. parkeren op de dijk), al geruime tijd niet meer aan de behoeften van de stichting.

Medio 2002 is daarom een overleg gestart met de gemeente Rotterdam over het verplaatsen van de activiteiten van de stichting naar de Oude Bovendijk 212. De daarvoor benodigde bestemmingswijziging is in samenspraak met de gemeente opgenomen in het (ontwerp) bestemmingsplan voor de polder Schieveen (versie 2005 en 2008).

In dat kader is in 2005 een deel van gronden rond de Oude Bovendijk 212 in eigendom verworven door de stichting en in 2013 het woonhuis en de overige opstallen.

Onder meer vanwege de gewijzigde economische situatie heeft de gemeente in 2009 besloten de plannen m.b.t. polder Schieveen aan te passen. (voor nadere informatie zie: http://www.vanrottetotschie.nl/projecten/polder-schieveen/)

Met betrekking tot de planvorming en de nadere invulling van de nieuwe accommodatie van de stichting op nummer 212 vindt regelmatig overleg met de gemeente plaats.

Naar verwachting zal het herziene bestemmingsplan eind 2014 definitief worden.

In de komende tijd zullen de nieuwbouwplannen verder worden uitgewerkt, zodat na de inwerkingtreding van het herziene bestemmingsplan kan worden begonnen met de gefaseerde inrichting van de nieuwe locatie.

Besteding middelen

De middelen van de stichting worden als volgt besteed (peiljaar 2013):

 • Huisvesting: 29%
 • Algemene activiteiten: 6%
 • Activiteitenclubs (9 t/m 20 jarigen): 5%
 • Jeugdwerk (12 t/m 35 jarigen): 12%
 • Zendingswerk: 25%
 • Spaarfonds nieuwbouw: 18%
 • Diverse kosten (administratie, afschrijving, e.d.): 5%

Deze verdeling zal in de komende jaren i.v.m. de nieuwbouwplannen enigszins verschuiven ten gunste van het spaarfonds nieuwbouw. Na de ingebruikname van de nieuwe accommodatie zal de component huisvesting verhoudingsgewijs toenemen.

Demografische ontwikkeling

De leeftijdsopbouw van de personen die actief deelnemen aan de activiteiten van de stichting is als volgt:

 • Kinderen (0 t/m 11 jaar): 15%
 • Jeugd (12 t/m 35 jaar): 46%
 • Medioren (36 t/m 64 jaar): 25%
 • Senioren (65 jaar en ouder): 13%

Het totaal aantal deelnemende personen bedraagt 150 (50% vrouwen en 50% mannen)

Voor de komende 10 tot 20 jaar wordt uitgegaan van een toename van 10-20%, voornamelijk vanwege autonome groei.

Financiën

De totale inkomsten worden voor ongeveer de helft verkregen uit giften van geloofsgenoten. De andere helft wordt verkregen uit donaties van enkele fondswervende instellingen. De totale jaarlijkse uitgaven zijn te vinden in de diverse jaarrekeningen van de CGN-stichtingen die gepubliceerd zijn op www.cgn.nl.

De kosten bestaan voornamelijk uit:

 • de kosten en investeringen verbonden aan het regionaal onroerend goed.
 • huur en gebruik van het landelijke conferentieoord Pagedal.
 • zendingsactiviteiten

De uitgaven van de groep betreffen voor meer dan 90% algemeen nut beogende activiteiten op regionaal, nationaal en internationaal niveau. Wanneer bij activiteiten in het kader van de geloofsopbouw een overwegend persoonlijk nut voor betreffende deelnemers van toepassing is, wordt een kostendekkende deelnemersbijdrage gevraagd.

Zeggenschap

Er is geen natuurlijk persoon noch een rechtspersoon die over het vermogen van de stichting kan beschikken. Dit is in alle gevallen ook formeel afgedekt middels de statuten van de diverse stichtingen. In de praktijk is er goed overleg over prioriteit en inhoud van projecten en activiteiten binnen de diverse besturen van de stichtingen en ook met de geestelijke leiding van CGN.

Beheer van vermogen

De stichting houdt een vermogen aan om haar bezittingen en activiteiten te kunnen financieren. Met name is dit vermogen bedoeld en benodigd om de materiële vaste activa te financieren. In het algemeen is het eigen vermogen niet hoger dan de boekwaarde van de materiële vaste activa, vermeerderd met de financiële omvang van de activiteiten in het komende jaar.

Beloningen

Alle activiteiten worden mogelijk gemaakt door de inzet van vrijwilligers. Zonder de inzet van deze vrijwilligers is de uitvoering van een groot aantal algemeen nut beogende activiteiten niet mogelijk. Deze vrijwilligers ontvangen in het algemeen geen vergoeding, vaak zelfs geen onkostenvergoeding. Bestuursleden en ander vrijwilligers ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.

Administratie

De administratie wordt per stichting gevoerd. Er is in toenemende mate sprake van afstemming tussen de diverse regionale stichtingen waarbij als doelstelling geldt het financieel beleid en beheer op een adequaat niveau te houden. De administraties zijn zodanig ingericht dat duidelijk inzage bestaat in o.a.:

 • de aard en omvang van betaalde kosten;
 • de aard en omvang van de wervingskosten voor het genereren van inkomsten;
 • de aard en omvang van overige inkomsten
 • de omvang en samenstelling van het vermogen.

Liquidatie

Statutair is bepaald dat bij opheffen van een stichting het vermogen van die stichting wordt uitgekeerd aan een instelling met eenzelfde doelstelling.

December 2013