Beleidsplan Stichting CGN Rotterdam

Stichting CGN Rotterdam huurt voor haar activiteiten sinds 1978 het gebouw “De Zwaluw” aan de Oude Bovendijk 217 te Rotterdam. Dit voormalige schoolgebouw voldoet om verschillende redenen (ruimtegebrek, nauwelijks mogelijkheden om het gebouw heen, bouwkundige beperkingen, gevaarlijke situatie t.a.v. parkeren op de dijk), al geruime tijd niet meer aan de behoeften van de stichting.

Medio 2002 is daarom een overleg gestart met de gemeente Rotterdam over het verplaatsen van de activiteiten van de stichting naar de Oude Bovendijk 212. De daarvoor benodigde bestemmingswijziging is in samenspraak met de gemeente opgenomen in het (ontwerp) bestemmingsplan voor de polder Schieveen (versie 2005 en 2008).

In dat kader is in 2005 een deel van gronden rond de Oude Bovendijk 212 in eigendom verworven door de stichting en in 2013 het woonhuis en de overige opstallen.

Met betrekking tot de planvorming en de nadere invulling van de nieuwe accommodatie van de stichting op nummer 212 vindt regelmatig overleg met de gemeente plaats.

In de komende tijd zullen de nieuwbouwplannen verder worden uitgewerkt, zodat na de inwerkingtreding van het herziene bestemmingsplan kan worden begonnen met de gefaseerde inrichting van de nieuwe locatie.

Besteding middelen

De bestedingen bestaan voornamelijk uit:

  • Bijeenkomsten CGN Rotterdam
  • Bijdrage aan de werkzaamheden van Stichting Christelijke Gemeente Nederland (CGN)
  • Internationaal zendingswerk

Demografie

Het totaal aantal deelnemende personen bedraagt 150 (50% vrouwen en 50% mannen).

Voor de komende 10 tot 20 jaar wordt uitgegaan van een toename van 10-20%.

Financiën

De totale inkomsten worden voor ongeveer de helft verkregen uit giften van geloofsgenoten. De andere helft wordt verkregen uit donaties van enkele fondswervende instellingen. De totale jaarlijkse uitgaven zijn te vinden in de jaarrekeningen van de stichting die gepubliceerd zijn op www.cgn.nl.

Zeggenschap

Er is geen natuurlijk persoon noch een rechtspersoon die over het vermogen van de stichting kan beschikken. Dit is ook formeel afgedekt middels de statuten van de stichting. In de praktijk is er goed overleg over prioriteit en inhoud van projecten en activiteiten in het bestuur van de stichting, met de voorganger en met de geestelijke leiding van CGN.

Beheer van vermogen

De stichting houdt een vermogen aan om haar bezittingen en activiteiten te kunnen financieren. Met name is dit vermogen bedoeld en benodigd om de materiële vaste activa te financieren. In het algemeen is het eigen vermogen niet hoger dan de boekwaarde van de materiële vaste activa, vermeerderd met de financiële omvang van de activiteiten in het komende jaar.

Beloningen

Alle activiteiten worden mogelijk gemaakt door de inzet van vrijwilligers. Zonder de inzet van deze vrijwilligers is de uitvoering van een groot aantal algemeen nut beogende activiteiten niet mogelijk. Deze vrijwilligers ontvangen in het algemeen geen vergoeding, vaak zelfs geen onkostenvergoeding. Bestuursleden en andere vrijwilligers ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld voor hun bestuurswerkzaamheden.

Administratie

De administratie van de stichting is zodanig ingericht dat duidelijk inzage bestaat in o.a.:

  • de aard en omvang van betaalde kosten;
  • de aard en omvang van de wervingskosten voor het genereren van inkomsten;
  • de aard en omvang van overige inkomsten;
  • de omvang en samenstelling van het vermogen.

Liquidatie

Statutair is bepaald dat bij opheffen van een stichting het vermogen van die stichting wordt uitgekeerd aan een instelling met eenzelfde doelstelling.

Groep

Stichting CGN Rotterdam valt onder een groepsbeschikking samen met Stichting Christelijke Gemeente Nederland (CGN). Voor meer informatie over het beleid verwijzen we u naar het algemene beleidsplan van Christelijke Gemeente Nederland (CGN).

Maart 2019