Jaarrekening 2015 Jelsum

Balans per 31 december 2015

Debet

Credit

Materiele vaste activa

176.720

Vlottende activa

253

Vreemd vermogen langlopend

92.671

Vreemd vermogen kortlopend

381

Eigen Vermogen

83.921

Totalen

176.973

176.973

Staat van baten en lasten 2015

Baten

Lasten

Giften

27.553

Overige baten

1.389

Huisvestingskosten

4.677

Kosten activiteiten

2.707

Algemene kosten

19.618

Afschrijvingen

800

Financieringskosten

0

Exploitatiesaldo

1.138

Totalen

28.942

28.942

Toelichting balans 31 december 2015

Onroerende zaken

176.720

Overige Materiele vaste activa

0

Overige vorderingen

249

Geldmiddelen

4

Toelichting baten 2015

Algemene giften

27.553

Verhuur onroerend goed

0

Overige baten

1.389

Toelichting lasten 2015

Huisvestingskosten:
Kosten onderhoud

915

Energie en water

2.826

Verzekeringen en belastingen

936

Overige kosten

  0

4.677

Kosten activiteiten:
Kosten bijeenkomsten

339

Kinderwerk

1.705

Kosten telefoon, multimedia

663

2.707

Algemene kosten:
Betaalde rente en kosten

4.493

Zendingsbijdragen

7.095

Bijdragen CGN NL

7.000

Overige algemene kosten

1.031

19.618

Afschrijvingskosten:
Inventarissen

800

800