Jaarrekening 2014 Jelsum

Balans per 31 december 2014

Debet

Credit

Materiele vaste activa

177.520

Vlottende activa

4.210

Vreemd vermogen langlopend

98.947

Eigen Vermogen

82.783

Totalen

181.730

181.730

Staat van baten en lasten 2014

Baten

Lasten

Giften

32.066

Overige baten

638

Huisvestingskosten

5.889

Kosten activiteiten

9.614

Algemene kosten

1.487

Afschrijvingen

800

Financieringskosten

4.731

Exploitatiesaldo

10.183

Totalen

32.704

32.704

Toelichting balans 31 december 2014

Onroerende zaken

176.720

Overige Materiele vaste activa

800

Overige vorderingen

359

Geldmiddelen

3.851

Toelichting baten 2014

Algemene giften

32.066

Verhuur onroerend goed

200

Overige baten

438

Toelichting lasten 2014

Huisvestingskosten:
Kosten onderhoud

889

Energie en water

3.506

Verzekeringen en belastingen

975

Overige kosten

519

5.889

Kosten activiteiten:
Kosten bijeenkomsten

1.258

Zendingsbijdragen

7.095

Overige kosten activiteiten

1.261

9.614

Algemene kosten:
Kosten telefoon, multimedia

597

Kantoor- en administratiekosten

759

Overige algemene kosten

131

1.487

Financieringsbaten- en lasten:
Ontvangen rente

28

Betaalde rente en kosten

4.759

4.731