Jaarrekening 2013 Jelsum

Balans per 31 december 2013

Debet

Credit

Materiele vaste activa

178.320

Financiele vaste activa

0

Vlottende activa

6.503

Voorzieningen

0

Fondsen

0

Vreemd vermogen langlopend

105.223

Vreemd vermogen kortlopend

0

Eigen Vermogen

79.600

Totalen

184.823

184.823

Staat van baten en lasten 2013

Baten

Lasten

Giften

23.035

Overige baten

801

Financieringsbaten

0

Huisvestingskosten

6.113

Kosten activiteiten

9.361

Algemene kosten

837

Afschrijvingen

800

Financieringskosten

4.443

Bijzondere baten/lasten

0

0

Exploitatiesaldo

2.283

Totalen

23.836

23.836

Toelichting balans 31 december 2013

Onroerende zaken

176.720

Overige Materiele vaste activa

1.600

Leningen u/g

0

Overige vorderingen

449

Debiteuren

0

Geldmiddelen

6.054

Crediteuren

0

Vooruitontvangen betalingen

0

Toelichting baten 2013

Algemene giften

23.035

Verhuur onroerend goed

0

Overige baten

801

23.836

Toelichting lasten 2013

Huisvestingskosten:
Kosten onderhoud

438

Energie en water

4.629

Verzekeringen en belastingen

967

Kosten huur

0

Overige kosten

79

6.113

Kosten activiteiten:
Kosten bijeenkomsten

943

Zendingsbijdragen

7.941

Kosten seniorenactiviteiten

0

Kosten jeugdwerk

118

Kosten kinderwerk

0

Kosten clubwerk

0

Overige kosten activiteiten

360

9.361

Algemene kosten:
Kosten telefoon, multimedia

582

Kantoor- en administratiekosten

0

Overige algemene kosten

255

837

Financieringsbaten- en lasten:
Ontvangen rente

-86

Betaalde rente en kosten

4.529

4.443

Bijzondere baten en lasten:

0

0