Beleidsplan Groningen

CGN Groningen huurt op dit moment voor haar bijeenkomsten en activiteiten een accommodatie op het terrein van Stichting Pagedal Conferentiecentrum te Stadskanaal. Dit is slechts een tijdelijke oplossing en voorziet niet in alle behoeften. CGN Groningen werkt op dit moment dan ook aan de ontwikkeling van een eigen terrein met een ontmoetingscentrum. De bedoeling is dat met de bouw van dit ontmoetingscentrum wordt gestart in 2021. De financiële middelen hiervoor worden verworven door donaties en fondswervende instellingen, zodanig dat de helft van het benodigde kapitaal op deze manier wordt verkregen.

CGN Groningen organiseert wekelijkse bijeenkomsten en activiteiten voor jeugd en kinderen. Zie daarvoor het activiteitenverslag. De inkomsten voor de exploitatie worden verkregen door donaties van de leden. De besteding van de middelen is als volgt:

Huisvestingskosten

6%

Kosten activiteiten en diensten

59%

Algemene kosten

3%

Afschrijvingen

2%

Bijdrage CGN

30%

CGN Groningen is een snel groeiende gemeente. In de afgelopen 5 jaar is m.n. door migratie de omvang van de gemeente nagenoeg verdrievoudigd. Doordat CGN Groningen voornamelijk vrij jonge leden heeft zal de groei door geboortes ook nog verder toenemen. Dit vergroot uiteraard de behoefte aan een eigen terrein met ontmoetingsgebouw van redelijke omvang.

Financiën

De totale inkomsten worden voor ongeveer de helft verkregen uit giften van geloofsgenoten. De andere helft wordt verkregen uit donaties van enkele fondswervende instellingen. De totale jaarlijkse uitgaven zijn te vinden in de diverse jaarrekeningen van de CGN-stichtingen die gepubliceerd zijn op www.cgn.nl.

De kosten bestaan voornamelijk uit:

  • de kosten en investeringen verbonden aan het regionaal onroerend goed.
  • huur en gebruik van het landelijke conferentieoord Pagedal.
  • zendingsactiviteiten

De uitgaven van de groep betreffen voor meer dan 90% algemeen nut beogende activiteiten op regionaal, nationaal en internationaal niveau. Wanneer bij activiteiten in het kader van de geloofsopbouw een overwegend persoonlijk nut voor betreffende deelnemers van toepassing is, wordt een kostendekkende deelnemersbijdrage gevraagd.

Zeggenschap

Er is geen natuurlijk persoon noch een rechtspersoon die over het vermogen van de stichting kan beschikken. Dit is in alle gevallen ook formeel afgedekt middels de statuten van de diverse stichtingen. In de praktijk is er goed overleg over prioriteit en inhoud van projecten en activiteiten binnen de diverse besturen van de stichtingen en ook met de geestelijke leiding van CGN.

Beheer van vermogen

De stichting houdt een vermogen aan om haar bezittingen en activiteiten te kunnen financieren. Met name is dit vermogen bedoeld en benodigd om de materiële vaste activa te financieren. In het algemeen is het eigen vermogen niet hoger dan de boekwaarde van de materiële vaste activa, vermeerderd met de financiële omvang van de activiteiten in het komende jaar.

Beloningen

Alle activiteiten worden mogelijk gemaakt door de inzet van vrijwilligers. Zonder de inzet van deze vrijwilligers is de uitvoering van een groot aantal algemeen nut beogende activiteiten niet mogelijk. Deze vrijwilligers ontvangen in het algemeen geen vergoeding, vaak zelfs geen onkostenvergoeding. Bestuursleden en ander vrijwilligers ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.

Administratie

De administratie wordt per stichting gevoerd. Er is in toenemende mate sprake van afstemming tussen de diverse regionale stichtingen waarbij als doelstelling geldt het financieel beleid en beheer op een adequaat niveau te houden. De administraties zijn zodanig ingericht dat duidelijk inzage bestaat in o.a.:

  • de aard en omvang van betaalde kosten;
  • de aard en omvang van de wervingskosten voor het genereren van inkomsten;
  • de aard en omvang van overige inkomsten
  • de omvang en samenstelling van het vermogen.

Liquidatie

Statutair is bepaald dat bij opheffen van een stichting het vermogen van die stichting wordt uitgekeerd aan een instelling met eenzelfde doelstelling.

December 2013