Beleidsplan Flevoland

In 2013 bestaat CGN Flevoland uit 153 mensen, waarvan 42% jonger dan 18 jaar. Naar verwachting zal het aantal mensen in 2023 250 zijn, waarvan ruim 100 jonger dan 18 jaar.

Het bestuur van de stichting CGN Flevoland ontwikkelt plannen om in 2023 te kunnen beginnen met nieuwbouw voor de realisatie van haar activiteiten. Een bouwfonds wordt hiervoor geactiveerd.

Financiën

De totale inkomsten worden verkregen uit giften van geloofsgenoten. De totale jaarlijkse uitgaven zijn te vinden in de jaarrekeningen van de stichting CGN-Flevoland die gepubliceerd is op www.cgn.nl.

Kosten activiteiten 2012: 70% voor:

 • Bijeenkomsten
 • Zendingsbijdragen
 • Seniorenactiviteiten
 • Jeugdwerk
 • Kinderwerk
 • Clubwerk
 • Overige activiteiten

Kosten huisvesting 2012: 20%

Algemene kosten 2012: 10%

Zie voor een nadere specificatie van de kosten het financieel verslag van CGN Flevoland.

Zeggenschap

Er is geen natuurlijk persoon noch een rechtspersoon die over het vermogen van de stichting kan beschikken. Dit is in alle gevallen ook formeel afgedekt middels de statuten van de diverse stichtingen. In de praktijk is er goed overleg over prioriteit en inhoud van projecten en activiteiten binnen de diverse besturen van de stichtingen en ook met de geestelijke leiding van CGN.

Beheer van vermogen

De stichting houdt een vermogen aan om haar bezittingen en activiteiten te kunnen financieren. Met name is dit vermogen bedoeld en benodigd om de materiële vaste activa te financieren. In het algemeen is het eigen vermogen niet hoger dan de boekwaarde van de materiële vaste activa, vermeerderd met de financiële omvang van de activiteiten in het komende jaar.

Beloningen

Alle activiteiten worden mogelijk gemaakt door de inzet van vrijwilligers. Zonder de inzet van deze vrijwilligers is de uitvoering van een groot aantal algemeen nut beogende activiteiten niet mogelijk. Deze vrijwilligers ontvangen in het algemeen geen vergoeding, vaak zelfs geen onkostenvergoeding. Bestuursleden en ander vrijwilligers ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.

Administratie

De administratie wordt per stichting gevoerd. Er is in toenemende mate sprake van afstemming tussen de diverse regionale stichtingen waarbij als doelstelling geldt het financieel beleid en beheer op een adequaat niveau te houden. De administraties zijn zodanig ingericht dat duidelijk inzage bestaat in o.a.:

 • de aard en omvang van betaalde kosten;
 • de aard en omvang van de wervingskosten voor het genereren van inkomsten;
 • de aard en omvang van overige inkomsten
 • de omvang en samenstelling van het vermogen.

Liquidatie

Statutair is bepaald dat bij opheffen van een stichting het vermogen van die stichting wordt uitgekeerd aan een instelling met eenzelfde doelstelling.

December 2013