Beleidsplan De Wijk

Wij beschikken anno 2013 over een goed geoutilleerd gebouw en omliggend terrein, maar zien reden voor toekomstige uitbreiding/verbetering van diverse voorzieningen. O.a. om die reden beheren wij een spaarfonds met als doel om rond 2024 uitvoering te geven aan de ontwikkelde plannen. Wij willen graag een multifunctioneel gebouw toevoegen waarin de behoeften van diverse doelgroepen – moeders met kleine kinderen, jongens- en meisjesclubs – beter ingevuld kunnen worden dan nu het geval is. Ook zouden we graag de sport- en spelvoorzieningen buiten verruimen en professionaliseren.

Hieronder wordt een tabel afgebeeld waarin de besteding van onze middelen voor de afgelopen jaren wordt getoond:

Werkelijk Werkelijk Begroting
2011 2011 2012 2012 2013 2013 Totaal Gemiddeld
x € 1.000      % x € 1.000       % x € 1.000 % x € 1.000 %
Kosten Onroerend Goed

63

70%

48

57%

68

59%

179

62%

Activiteiten

23

26%

30

36%

42

36%

95

33%

Algemene kosten

4

4%

6

7%

6

5%

16

5%

90

100%

84

100%

116

100%

290

100%

Demografische ontwikkeling

Onze gemeente telt al jaren circa 100 tot 120 personen. Gelet op het verloop verwachten we dat dit wel iets zal groeien, maar heel gestaag tot circa 150 personen in 2025.

Financiën

De totale inkomsten worden voor ongeveer de helft verkregen uit giften van geloofsgenoten. De andere helft wordt verkregen uit donaties van enkele fondswervende instellingen. De totale jaarlijkse uitgaven zijn te vinden in de diverse jaarrekeningen van de CGN-stichtingen die gepubliceerd zijn op www.cgn.nl.

De kosten bestaan voornamelijk uit:

  • de kosten en investeringen verbonden aan het regionaal onroerend goed.
  • huur en gebruik van het landelijke conferentieoord Pagedal.
  • zendingsactiviteiten

De uitgaven van de groep betreffen voor meer dan 90% algemeen nut beogende activiteiten op regionaal, nationaal en internationaal niveau. Wanneer bij activiteiten in het kader van de geloofsopbouw een overwegend persoonlijk nut voor betreffende deelnemers van toepassing is, wordt een kostendekkende deelnemersbijdrage gevraagd.

Zeggenschap

Er is geen natuurlijk persoon noch een rechtspersoon die over het vermogen van de stichting kan beschikken. Dit is in alle gevallen ook formeel afgedekt middels de statuten van de diverse stichtingen. In de praktijk is er goed overleg over prioriteit en inhoud van projecten en activiteiten binnen de diverse besturen van de stichtingen en ook met de geestelijke leiding van CGN.

Beheer van vermogen

De stichting houdt een vermogen aan om haar bezittingen en activiteiten te kunnen financieren. Met name is dit vermogen bedoeld en benodigd om de materiële vaste activa te financieren. In het algemeen is het eigen vermogen niet hoger dan de boekwaarde van de materiële vaste activa, vermeerderd met de financiële omvang van de activiteiten in het komende jaar.

Beloningen

Alle activiteiten worden mogelijk gemaakt door de inzet van vrijwilligers. Zonder de inzet van deze vrijwilligers is de uitvoering van een groot aantal algemeen nut beogende activiteiten niet mogelijk. Deze vrijwilligers ontvangen in het algemeen geen vergoeding, vaak zelfs geen onkostenvergoeding. Bestuursleden en ander vrijwilligers ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.

Administratie

De administratie wordt per stichting gevoerd. Er is in toenemende mate sprake van afstemming tussen de diverse regionale stichtingen waarbij als doelstelling geldt het financieel beleid en beheer op een adequaat niveau te houden. De administraties zijn zodanig ingericht dat duidelijk inzage bestaat in o.a.:

  • de aard en omvang van betaalde kosten;
  • de aard en omvang van de wervingskosten voor het genereren van inkomsten;
  • de aard en omvang van overige inkomsten
  • de omvang en samenstelling van het vermogen.

Liquidatie

Statutair is bepaald dat bij opheffen van een stichting het vermogen van die stichting wordt uitgekeerd aan een instelling met eenzelfde doelstelling.

December 2013