Beleidsplan Stichting CGN De Wijk

Wij gaan door met de activiteiten ten behoeve van de geloofsopbouw die wij in voorgaande jaren hebben georganiseerd. Dit betreft algemene samenkomsten, en samenkomsten voor doelgroepen, bijvoorbeeld voor kinderen en voor jongeren. Zie in dit verband ook ons activiteitenverslag.

Wij beschikken anno 2019 over een goed geoutilleerd gebouw en omliggend terrein, maar zien reden voor toekomstige uitbreiding/verbetering van diverse voorzieningen. Om die reden beheert Stichting Christelijke Gemeente Nederland (CGN) voor onze gemeente een spaarfonds. Ons doel is om rond 2024 uitvoering te geven aan de plannen.

Demografie

Onze gemeente telt al jaren circa 100 personen.

Financiën

De inkomsten worden voor ongeveer de helft verkregen uit giften van geloofsgenoten. De andere helft wordt verkregen uit donaties van enkele fondswervende instellingen. De jaarlijkse uitgaven zijn te vinden in de jaarrekeningen van onze stichting, die gepubliceerd zijn op www.cgn.nl.

De bestedingen die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend zien op geloofsopbouw, zijn globaal te verdelen in:

  • Bijeenkomsten CGN De Wijk
  • Bijdrage aan de werkzaamheden van Stichting Christelijke Gemeente Nederland (CGN)
  • Internationaal zendingswerk

De kosten bestaan voornamelijk uit onderhoud en investeringen verbonden aan huisvesting.

Zeggenschap

Er is geen natuurlijk persoon noch een rechtspersoon die over het vermogen van de stichting kan beschikken. Dit is ook formeel afgedekt middels de statuten van onze stichting. In de praktijk is er goed overleg over prioriteit en inhoud van projecten en activiteiten binnen de diverse besturen van de stichtingen en ook met de geestelijke leiding van CGN.

Beheer van vermogen

De stichting houdt een vermogen aan om haar bezittingen en activiteiten te kunnen financieren. Met name is dit vermogen bedoeld en benodigd om de materiële vaste activa te financieren. In het algemeen is het eigen vermogen niet hoger dan de boekwaarde van de materiële vaste activa, vermeerderd met de financiële omvang van de activiteiten in het komende jaar.

Beloningen

Alle activiteiten worden mogelijk gemaakt door de inzet van vrijwilligers. Zonder de inzet van deze vrijwilligers is de uitvoering van een groot aantal algemeen nut beogende activiteiten niet mogelijk. Deze vrijwilligers ontvangen in het algemeen geen vergoeding, vaak zelfs geen onkostenvergoeding. Bestuursleden en ander vrijwilligers ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld voor hun bestuurswerkzaamheden.

Administratie

De administratie wordt per stichting gevoerd. Er is in toenemende mate sprake van afstemming tussen de diverse regionale stichtingen waarbij als doelstelling geldt het financieel beleid en beheer op een adequaat niveau te houden. De administraties zijn zodanig ingericht dat duidelijk inzage bestaat in o.a.:

  • de aard en omvang van betaalde kosten;
  • de aard en omvang van de wervingskosten voor het genereren van inkomsten;
  • de aard en omvang van overige inkomsten;
  • de omvang en samenstelling van het vermogen.

Liquidatie

Statutair is bepaald dat bij opheffen van een stichting het vermogen van die stichting wordt uitgekeerd aan een instelling met eenzelfde doelstelling.

Stichting CGN De Wijk valt onder een groepsbeschikking samen met Stichting Christelijke Gemeente Nederland (CGN). Voor meer informatie over het beleid verwijzen we u naar het algemene beleidsplan van Christelijke Gemeente Nederland (CGN).

Maart 2019