Beleidsplan Almelo

CGN Almelo spaart voor de terreininrichting van de nieuwe locatie aan de Almeloseweg en het op termijn realiseren van een ontmoetingscentrum op genoemde locatie.

Besteding van de middelen:

 • Globale besteding ten behoeve van de geloofsopbouw ten minste 90%
  • Internationaal zendingswerk
  • Bijdrage landelijk conferentieoord Pagedal
  • Bijeenkomsten
  • Onderhoud gebouwen
  • Energie
  • Verzekeringen
  • Overige kosten (afvalstoffen, internet, administratiekosten)

CGN Almelo bestaat in 2016 uit ongeveer 325 personen. Er is een groeiverwachting naar ca. 350 personen in 2020.

Financiën

De totale inkomsten worden volledig verkregen uit giften. De totale jaarlijkse uitgaven zijn te vinden in de jaarrekening van de CGN Almelo-stichting die gepubliceerd is op www.cgn.nl.

De kosten bestaan voornamelijk uit:

 • De kosten en investering verbonden aan het regionaal onroerend goed.
 • Huur en gebruik van het landelijke conferentieoord Pagedal.
 • Internationaal zendingswerk

De uitgaven van de groep betreffen voor tenminste 90% algemeen nut beogende activiteiten op regionaal, nationaal en internationaal niveau.

Zeggenschap

Er is geen natuurlijk persoon noch een rechtspersoon die over het vermogen van de stichting kan beschikken. Dit is in alle gevallen ook formeel afgedekt middels de statuten van de stichting.

Beheer van vermogen

De stichting houdt een vermogen aan om haar bezittingen en activiteiten te kunnen financieren. Met name is dit vermogen bedoeld en benodigd om de materiële vaste activa te financieren. In het algemeen is het eigen vermogen niet hoger dan de boekwaarde van de materiële vaste activa, vermeerderd met de financiële omvang van de activiteiten in het komende jaar.

Beloningen

Alle activiteiten worden mogelijk gemaakt door de inzet van vrijwilligers. Zonder de inzet van deze vrijwilligers is de uitvoering van een groot aantal algemeen nut beogende activiteiten niet mogelijk. Deze vrijwilligers ontvangen in het algemeen geen vergoeding, vaaks zelfs geen onkostenvergoeding. Bestuurleden en andere vrijwilligers ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.

Administratie

De administratie is zodanig ingericht dat duidelijk inzage bestaat in o.a.:

 • De aard en omvang van kosten en uitgaven;
 • De aard en omvang van inkomsten;
 • De aard en omvang van het vermogen;

Liquidatie

Statutair is bepaald dat bij opheffen van de stichting het vermogen van de stichting wordt uitgekeerd aan een instelling met eenzelfde doelstelling.

December 2017