Werken aan onze missie in 2021

Om onze Bijbelse missie concreet handen en voeten te geven heeft het bestuur van CGN net als voorgaande jaren beleidsdoelstellingen geformuleerd voor het jaar 2021. In dit artikel vertellen we als bestuursleden over deze doelstellingen.

ONZE Missie

Onze missie is om de boodschap van het Nieuwe Testament uit te dragen en hen die hiervoor kiezen te leren om te leven in overeenstemming met die boodschap. Wij geloven dat christen zijn een persoonlijke, vrijwillige keuze en overtuiging is om te leven als navolger van Christus naar het Woord van God, de Bijbel. Navolgers van Christus vormen het lichaam, de gemeente, waarvan Christus Jezus het hoofd is. Ons doel is dat ieder lid aan Christus Jezus verbonden wordt, en elk lid op zijn wijze meewerkt aan de opbouw van de gemeente.

Beleidsdoelstellingen 2021

  1. Een inhoudsrijk aanbod van geestelijke opbouw
  2. Welzijn en veiligheid, in het bijzonder voor kinderen en jongeren
  3. Ons profileren in een open dialoog met onze omgeving in de maatschappij
  4. Internationaal zendingswerk
  5. Bouwen aan een stabiele, weerbare en toekomstbestendige structuur en organisatie
  6. Faciliteren van de CGN-gemeenten

Hieronder laten we de bestuursleden aan het woord over de beleidsdoelstellingen voor het jaar 2021.

Het bestuur van Stichting CGN

1. Een inhoudsrijk aanbod van geestelijke opbouw

Hanna Kook

Hanna Kook heeft als bestuurder van CGN het organiseren van het (landelijke) gemeenteprogramma in haar portefeuille. Sinds maart 2020 bestaat dit uit het produceren van online tv-producties en livestreams. Ook in 2021 gaat CGN hiermee door.

Hanna vertelt: “Vanuit de herderlijke zorg voor de gemeenteleden komt het programma voor CGN tot stand in nauwe samenwerking met het landelijke voorgangerschap en oudsten. Hun visie bepaalt de inhoudelijke koers voor het gemeenteprogramma. We richten ons daarbij op de doelgroepen kinderen, jongeren en volwassenen. De vertrouwde landweekenden hebben we natuurlijk gemist, maar we organiseren nu weekenden met online bijeenkomsten voor het hele land. Meerdere CGN-gemeenten sluiten hierbij via een live-verbinding aan. In het voorjaar van 2021 zijn drie van deze weekenden ingepland. Daarnaast is er eind april een kinderweekend gepland met twee online bijeenkomsten rond een thema, met daaromheen een activiteitenprogramma voor de kinderen. In juni staat een jeugdweekend op het programma met uitzendingen en activiteiten waarbij de jeugd in klein verband elkaar ontmoet.”

CGN weet zich vanwege dezelfde geloofsgrondslag sterk verbonden met de wereldwijde geloofsgemeenschap Brunstad Christian Church (BCC). Het programma wordt daarom afgestemd op het internationale (online) programma van BCC, en CGN levert ook producties die wereldwijd kunnen worden ingezet. Ook is er een team dat internationale producties vertaalt/synchroniseert zowel qua spraak als zang naar het Nederlands. De producties zijn bedoeld voor het internettv-kanaal van de geloofsgemeenschap, maar zullen zoveel mogelijk ook voor het online zendingswerk worden ingezet, bijvoorbeeld door het plaatsen van muziekvideo’s met geestelijke liederen en kinderproducties rond een thema uit de Bijbel op YouTube.

Naast dit landelijke programma verzorgen de acht CGN-gemeenten ook hun eigen programma, dat in veel van deze gemeenten ook bestaat uit lokale online diensten. Stichting CGN werkt eraan om de mediateams in deze gemeenten zo goed mogelijk te ondersteunen, zodat de landelijke mediastructuur van CGN sterker wordt. Hanna: “Zonder de tomeloze inzet van alle vrijwilligers in 2020 stonden we nu niet waar we nu staan! Mijn verwachting is dat we dit jaar de kwaliteit van de online diensten verder kunnen verbeteren. In 2020 waren kwantiteit, snelheid en flexibiliteit de codewoorden bij het realiseren van alle online producties. In 2021 willen we ervoor zorgen dat de teams van vrijwilligers die zich inzetten voor de mediatechniek zowel landelijk als in de lokale gemeenten nog beter op sterkte komen, zowel qua capaciteit als vakbekwaamheid.”

2. Welzijn en veiligheid, in het bijzonder voor kinderen en jeugd

Petra Alberts

Als bestuurslid houdt Petra Alberts zich onder andere bezig met welzijn en veiligheid. Juist in deze bijzondere tijd is aandacht voor dit onderwerp belangrijk, meent ze.

“De coronapandemie heeft een grote impact op de maatschappij, en niet in de laatste plaats op kinderen en jongeren. De steeds weer veranderende maatregelen en de beperkingen die dat met zich meebrengt vragen veel van deze jonge doelgroep. We zijn dankbaar voor de vele kinder- en jongerenwerkers van CGN en vereniging Active die in de afgelopen periode een fantastische inzet hebben gedaan door contact te onderhouden, aandacht te geven, en binnen de mogelijkheden steeds weer creatief te zoeken naar passende activiteiten. Met de herziene versie van het beleidsdocument voor sociale veiligheid hopen we in de eerste plaats onze vrijwilligers houvast te geven bij hun inzet voor kinderen en jongeren. De afronding van het document is geen eindstation, maar een goede aanleiding om dit onderwerp weer opnieuw bij iedereen onder de aandacht te brengen.”

We hebben er al eerder over geschreven: een veilige omgeving is een open omgeving. Daarom werken we binnen CGN actief aan een veilige en open cultuur. Petra: “Om die openheid verder te bevorderen, en om als geloofsgemeenschap te kunnen leren en ontwikkelen, is het belangrijk dat vragen en zorgen laagdrempelig gedeeld kunnen worden en een adequate opvolging krijgen. Daarom willen we graag dat het voor iedereen duidelijk is waar of met wie vragen of zorgen gedeeld kunnen worden, of het nu gaat om vragen over praktische zaken, het bestuur of beleid van CGN, behoefte aan pastorale, herderlijke zorg of het delen van vermoedens van onveiligheid.”

Vrijwillige inzet is de basis van alles wat we samen ondernemen en vormt dus een belangrijk onderdeel van ons gemeenteleven. In 2021 willen we het vrijwilligersbeleid evalueren en verder vorm geven en uitdragen. We trekken daarin op met de gelieerde vrijwilligersorganisaties DWN en vereniging Active.

3. Ons profileren in een open dialoog met onze omgeving in de maatschappij

Annemieke Jonker

Als CGN dragen we graag uit waar we voor staan en we willen onze plek binnen het sociaal-maatschappelijke landschap van Nederland innemen op een manier die past bij ons als christelijke geloofsgemeenschap. Daar hoort heldere communicatie bij. Bestuurslid Annemieke Jonker vertelt hierover:

“Uit een ledenenquête uitgevoerd in november 2020 bleek dat ruim 91% van de gemeenteleden het belangrijk vindt dat we ons als bestuur inzetten voor een realistische beeldvorming van CGN. We zullen ook in 2021 blijven vertellen over waar we voor staan als CGN, en we doen verslag van onze evenementen en activiteiten waar veel gemeenteleden aan deelnemen en zich actief voor inzetten. Dit doen we via onze website, maar ook op sociale media en YouTube, in ons familieblad Oase en in het jaarverslag.”

We hechten eraan om ook contact te hebben en te leren van andere organisaties. Annemieke: “Communicatie is tweerichtingsverkeer: zenden én ontvangen. En dat geldt niet alleen voor de eigen gemeenteleden, maar ook over het gesprek aangaan met organisaties die ons iets kunnen leren op diverse beleidsgebieden, of het samen optrekken met andere partijen bij gezamenlijke belangen. In 2021 willen we hier verder aan werken.”

4. Internationaal zendingswerk

Maarten Flietstra

Penningmeester Maarten Flietstra is voormalig bestuurder van Stichting Zending Wereldwijd, die de taak heeft om de door CGN ingezamelde zendingsgelden te besteden voor zendingsprojecten. Hij onderhoudt nog steeds nauw contact met het bestuur van deze zendingsstichting:

“Zending is voor CGN een van de belangrijkste gebieden, zo niet de belangrijkste opdracht, dat blijkt wel uit het zendingsbevel van Jezus: ‘Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.” (Matteüs 28:19). Binnen Stichting Zending Wereldwijd en nu als bestuurder van Stichting CGN heb ik mogen beleven hoe de zendingsgelden van Stichting CGN wereldwijd worden ingezet voor effectieve zendingsprojecten. Stichting Zending Wereldwijd zal zich in 2021 vooral richten op projecten in Afrika, onder andere het ondersteunen van de bouw van een gemeentezaal in Kameroen.”

Door de samenwerking met BCC bereikt Stichting CGN met haar gelden en producties een internationaal publiek in alle werelddelen: van Zuid-Amerika tot Azië. Toch ziet Maarten ook kansen dichterbij: “Het mooie van wereldwijd zendingsgeld inzetten is dat wereldwijd ook heel dicht bij huis kan zijn. Dichtbij zijn onze kinderen en onze jeugd, die we ook graag willen leren over de boodschap van Jezus Christus. Daarnaast is de website christenzijn.nl bijvoorbeeld een heel sterk kanaal om jongeren en volwassenen in Nederland aan te spreken met het evangelie. Dat evangelie waar ik elke dag zo blij van word, dat wil ik graag doorgeven, zodat anderen ook blij en gelukkig worden. Dat is zending!”

5. Strategisch bouwen aan een stabiele, weerbare en toekomstbestendige structuur en organisatie

David Nooitgedagt

Het jaar 2021 is een overgangsjaar waarbij we ernaar toewerken dat halverwege het jaar het nieuwe kerkgenootschap operationeel zal zijn. Voorzitter David Nooitgedagt is intensief betrokken bij het projectteam dat de implementatie van de nieuwe structuur begeleidt. Hij vertelt:

“Wij bouwen deze jaren aan een sterke, overzichtelijke en toekomstbestendige structuur en organisatie voor CGN. De juridische structuur waarbinnen wij werken moet duidelijkheid geven, zowel intern als extern. Daarmee wordt ons handelen (de processen van besluitvorming) zoveel mogelijk voorspelbaar, en biedt de structuur bescherming tegen risico’s van binnen en buiten de organisatie.”

Al in 2019 stond een juridische fusie en omzetting van stichtingen tot een kerkgenootschap in de planning, een rechtsvorm die beter past bij onze identiteit als geloofsgemeenschap. David: “Door het uitblijven van fiscaal vooroverleg hierover, konden we die stap nog niet zetten. De laatste maanden zijn gesprekken gevoerd met de Belastingdienst, en daarbij zijn verschillende scenario’s aan bod gekomen om het kerkgenootschap op te richten. We willen hierbij zoveel mogelijk vaart maken, in goede afstemming met onze fiscaal en juridische adviseurs en natuurlijk de huidige besturen binnen CGN. En we zoeken de best mogelijke internationale samenwerking met BCC en andere verwante organisaties. Daarbij is het natuurlijk onze wens dat het kerkgenootschap op de diverse plekken bemand en geleid wordt door bekwame bestuurders en uitvoerende teams. Daarom investeren we in een strategisch HRM-beleid en het ontwikkelen van competenties, bijvoorbeeld door gerichte trainingen.”

6. Faciliteren van de CGN-gemeenten

Gert Lems

Stichting CGN zet zich sinds haar oprichting in om de lokale gemeenten op allerlei gebieden te faciliteren, vertelt secretaris Gert Lems. “De diensten die vooruitlopend op de implementatie van het kerkgenootschap zijn ingericht vervullen hierbij een faciliterende rol. De Dienst Huisvesting helpt de lokale gemeenten bij de planvorming en ontwikkeling van hun (toekomstige) huisvesting en de Dienst Fondsbeheer adviseert de gemeenten op het gebied van de financiering van met name hun huisvesting. Het Team Fondswerving ondersteunt de lokale actieteams bij het verwerven van inkomsten voor de door hen gestelde doelen, onder andere door middel van acties en gerichte communicatie.”

Alle gemeenten maken gebruik van hetzelfde financiële systeem, en het landelijke Team Administratie ondersteunt de lokale penningmeesters bij hun taken. Gert: “Hierdoor hoeft niet iedereen ‘het wiel opnieuw uit te vinden’ maar kunnen gemeenten elkaar vanwege de uniformiteit van de inrichting ook onderling helpen. Ook maken we gebruik van een Cloudplatform waarbinnen alle besturen, werk- en doelgroepen hun eigen omgeving kunnen inrichten voor zowel de opslag van documenten, de onderlinge communicatie en video vergaderingen. De beveiliging van de gegevens krijgt daarbij uiteraard ook de nodige aandacht.”

Gert is enthousiast voor zijn taak binnen het CGN bestuur: “CGN is een bruisende gemeenschap op alle niveaus en binnen alle geledingen waar ik mij met vreugde voor inzet en waarbij ik voortdurend op zoek ben naar mogelijkheden om het geheel nog beter te faciliteren.”

Aan de slag met de beleidsdoelstellingen

Gerdrik Bruins

Bestuurder Gerdrik Bruins kijkt ernaar uit dat CGN in 2021 de overzichtelijke en meer passende structuur van kerkgenootschap zal krijgen. Hij zet zich graag in voor de geloofsgemeenschap: “CGN heeft de jaren door een flinke ontwikkeling doorgemaakt. De agenda van vandaag ziet er wel veel uitgebreider uit dan een aantal jaren geleden. In de bestuursvergaderingen passeert doorgaans een breed scala aan onderwerpen. Dat maakt het interessant, maar het brengt ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee voor ons als bestuursleden. Ik ben onder de indruk van de gedrevenheid van mijn medebestuursleden en hun kundigheid. En ik wil graag mijn steentje daarin bijdragen.”

Als bestuursleden zijn we al gemotiveerd aan de slag gegaan met de genoemde beleidsdoelstellingen voor 2021. We zijn dankbaar dat we CGN kunnen ondersteunen bij het invullen van haar missie.