Veel respons op ledenenquête CGN

In november 2020 kregen de 1229 CGN-leden van 18 jaar en ouder gelegenheid om een online ledenenquête in te vullen. Het ledenonderzoek is een initiatief van het nationale CGN bestuur, en heeft veel nuttige feedback en suggesties opgeleverd.

Het was al langere tijd een wens van het bestuur om een ledenenquête uit te voeren. CGN is als lerende organisatie continu in ontwikkeling. Het bestuur wil graag weten wat er onder de gemeenteleden leeft, en op welke onderdelen we als organisatie kunnen verbeteren.

We zijn blij met een goede deelname: 717 personen hebben de anonieme enquête volledig ingevuld, dat is ruim 58%, dat is een mooi responspercentage voor een online enquête. Daarbij hebben velen van hen ook goed gebruik gemaakt van de open velden voor aanvullende feedback op onderwerpen als communicatie, fondswerving, vrijwilligheid en sociale veiligheid. Met deze deelname en een kleine 2000 aanvullende antwoorden op open vragen kunnen we stellen dat we betrokken leden hebben!

Uit de enquêteresultaten blijkt dat het overgrote deel heel positief is over de ontwikkelingen binnen CGN. Diverse opmerkingen in de open velden bevestigen daarbij wel onze overtuiging dat zowel op landelijk als lokaal niveau verbetering mogelijk is. We lichten hieronder enkele resultaten uit.

Veel respons uit alle leeftijdsgroepen, en nagenoeg evenveel mannen als vrouwen hebben gereageerd.

Ontwikkeling van de afgelopen tien jaar

CGN heeft zich de laatste 10 jaar positief ontwikkeld, vindt 96% van de respondenten. 59% noemt de ontwikkeling zelfs ‘zeer positief’.

Als positieve ontwikkelingen worden o.a. genoemd: het centraliseren van taken, de internationale oriëntatie, de verbeterde interne communicatie, het activiteitenaanbod voor kinderen en jongeren, de aandacht voor sociale veiligheid en de toename aan opbouw via online kanalen.

Er zijn ook tips voor verbetering en punten van aandacht bijvoorbeeld met betrekking tot communicatie, het gemeenteprogramma en fondswervingsactiviteiten. Hier komen we later in het artikel op terug.

Enkele algemene reacties van respondenten over de ontwikkeling van CGN:

“Ik ben erg dankbaar voor de focus op het jeugd en kinderwerk binnen CGN.”

“Een levende gemeente in ontwikkeling die er alles aan doet om open en transparant te zijn en de laatste jaren enorme stappen voorwaarts heeft gemaakt en er vandaag de dag een professionele organisatie staat. Een geloofsgemeenschap waar ik mij veilig en thuis voel en waar ik hulp krijg voor mijn persoonlijk geloofsleven. Dankbaar!”

“De online-uitzendingen zijn een grote zegen, samenbindend en brengen een grote eenheid van geloof naar voren. Deze vorm is daar heel geschikt voor, omdat men vanuit de hele wereld kan bijdragen. Ook als na de Coronatijd fysieke samenkomsten weer mogelijk zijn, zou er een ruime plaats moeten worden gereserveerd voor de online-uitzendingen in de huidige vorm.”

CGN heeft als doel om de boodschap van het Nieuwe Testament uit te dragen en hen die hiervoor kiezen te leren om te leven in overeenstemming met die boodschap.

Eens met waar CGN als christelijke gemeente voor staat

Een belangrijke vraag uit het onderzoek is of onze gemeenteleden het zo ervaren dat waar CGN voor staat in belangrijke mate overeenkomt met waar zij zelf voor staan. 96% geeft aan dat waar CGN voor staat in belangrijke mate overeenkomt met waar zij zelf voor staan. Dit toont een goede basis voor eenheid in de gemeente. Waarbij het natuurlijk belangrijk blijft, dat ieder persoonlijk er bewust over nadenkt waar je zelf voor staat; deze vraag in de enquête kan daar een goede aanleiding voor zijn.

Enkele reacties:

“Heel dankbaar voor CGN en alle hulp die ik hier krijg voor mijn persoonlijke leven!”

“De gemeente of CGN is de plek waar ik wil zijn en ik me voor wil inzetten. Ik stel erg op prijs dat er zo veel vrijheid is voor de enkeling om zich op zijn eigen manier te ontwikkelen. Om de mensen allemaal op hun manier als waardevol te achten is iets wat ik heb geleerd van mensen binnen de gemeente.”

“Ben heel dankbaar dat ik me mag ontwikkelen in deze groep mensen, die hetzelfde doel hebben. En dankbaar voor alles wat ik ontvang en waaraan ik een steentje mag bijdragen.”

Waardering activiteiten en evenementen

94% van de respondenten vindt dat de deelname aan evenementen en activiteiten van CGN de levenskwaliteit van henzelf en/of hun gezin verhoogt. Dit betreft onder andere de CGN landweekenden en de Meiweek, maar ook de online evenementen. Uit de reacties blijkt dat veel gemeenteleden daarbij zeker ook aan de inzet van sport- en activiteitenvereniging Active hebben gedacht, die ondersteunende (club)activiteiten verzorgt.

Enkele reacties over de evenementen:

Fantastisch aanbod, en vele jongeren die zich inzetten voor kinderen en jongere jeugd. Dit verdient respect, waardering en ondersteuning.”

“Ik vind de online nationale samenkomsten heel waardevol en samenbindend nu de nationale evenementen niet door kunnen gaan.”

“Vooral dankbaar voor de plek die ook onze kinderen hebben en hoe fijn ze zich voelen tijdens activiteiten bij zowel andere kinderen, jeugd als volwassenen.”

“Er wordt enorm hard gewerkt om de activiteiten voor kinderen en jeugd optimaal te benutten, zelfs tijdens corona binnen de maatregelen. Dankbaar dat veel activiteiten alsnog door kunnen gaan!”

De evenementen van CGN bestaan uit bijeenkomsten met woordverkondiging, zang en muziek, afgewisseld met recreatieve activiteiten door vereniging Active. Hier een online evenement tijdens het weekend van 19 en 20 december 2020.
Tieners tijdens het SummerCamp 2020, georganiseerd door vereniging Active en Brunstad Ungdomsklubb (BUK).

Communicatie en informatievoorziening

Wat betreft communicatie en informatievoorziening kwamen ook veel tips en reacties binnen. De website cgn.nl en het jaarverslag over 2019 oogsten veel waardering. Ook de communicatie via Instagram en Telegram blijkt een goede verbetering als het gaat om duidelijk en snel informeren.

Onze leden zijn betrokken en volgen graag de actuele ontwikkelingen zoals de status van de oprichting van het kerkgenootschap of de financiële positie van CGN. Sommigen willen graag gedetailleerde informatie, terwijl anderen graag op hoofdlijnen of met eenvoudige overzichten geïnformeerd willen worden. En dat geldt dan niet alleen voor de landelijke zaken, maar ook voor informatie van de plaatselijke gemeentes.

We zijn blij met alle tips en blijven eraan werken om de informatie zo goed mogelijk te delen. En vanzelfsprekend ontvangen we als bestuur doorlopend graag feedback en vragen als de informatie toch nog niet duidelijk genoeg is.

Enkele reacties over communicatie en informatievoorziening:

Alle beschikbare middelen worden ingezet. Het is professioneler geworden en er is alle openheid om persoonlijk naar meer info te vragen als je dat wenst. Dankbaar voor al het werk wat hier achter de schermen wordt verricht.”

“We krijgen de informatie wel, al is het op vrij veel verschillende kanalen en daardoor wat versnipperd; landelijk, lokaal, jeugd /telegram etc. Of dat zomaar beter en overzichtelijker kan weet ik ook niet.”

“Soms gaan fondswervingsplannen aan mij voorbij omdat ze me niet duidelijk zijn. Voor mij gaat het dan te snel.”

“Jaarverslag is duidelijk omschreven, alleen het financiële gedeelte is voor mij persoonlijk veel tekst en cijfers wat ik niet allemaal begrijp. Misschien een idee om dit te verduidelijken door plaatjes/film uitleg.”

“Ik zou meer informatie willen over wat de actuele status is van het worden van een kerkgenootschap.”

“Ik zou wel meer willen horen over de resultaten van het zendingswerk, en hoe daar hulp geboden wordt met behulp van de zendingscollectes. Inmiddels is hier wel een Instagram account van, dus dat is al heel fijn!”

In het jaarverslag van 2019 zijn naast de cijfers diverse onderwerpen nader toegelicht.

Vrijwilligheid

Een onderwerp dat veel reacties losmaakte was “vrijwilligheid” binnen CGN. 97% van de respondenten geeft aan dat hun betrokkenheid bij CGN voortkomt uit vrijwilligheid en eigen overtuiging. Dat is uiteraard ook onze wens: dat ieder zelfstandig keuzes maakt voor zijn leven en tot een persoonlijke overtuiging komt, bijvoorbeeld om al dan niet deel uit te willen maken van CGN.

Die betrokkenheid komt ook tot uiting in de enorme inzet van vrijwilligers. Met slechts 2,3 FTE in dienst, doen we voor de nationale (online) evenementen, activiteiten en producties en alle ondersteunende, bestuurlijke en faciliterende taken een beroep op de inzet van vrijwilligers.

Naast deze vrijwillige inzet zijn we heel dankbaar voor de financiële steun van onze gemeenteleden. Giften worden onder andere gebruikt voor het steunen van het internationale zendingswerk om te voorzien in behoeften van gemeenten in andere landen, voor fondswerving voor de gemeentelocaties in Nederland, en het bekostigen van opbouwende (online) evenementen en christelijke inhoud.

Vrijwillig, met blijdschap en naar vermogen bijdragen met tijd, geld en kwaliteiten die je hebt, dat is de motor achter het werk van CGN. Uit de enquête blijkt dat 88% zich vrij voelt om hun eigen keuzes te maken over de besteding van hun tijd en geld.

Toch geven verschillenden aan wel een vorm van sociale druk te ervaren. Saamhorigheid en sociale controle liggen soms dicht bij elkaar, zeker als het gaat om het bereiken van gezamenlijke doelen. Als je zelf enthousiast bent, dan wil je ook graag anderen enthousiasmeren. En de kunst is om dat op zo’n manier te doen dat de ander ook zelf enthousiast wordt, zonder dat je daarmee een oneigenlijke druk legt op een ander. En daar moeten we elkaar natuurlijk bij helpen.

Enkele respondenten schrijven over het onderwerp vrijwilligheid:

“Het is fantastisch dat een organisatie kan draaien op vrijwilligers, die allemaal mee willen zijn om de gemeente te bouwen. Daar ben ik graag onderdeel van!”

Als iemand enthousiast is dan spoort hij anderen ook aan om te werken en te geven. Dat is super maar er kunnen mensen zijn die dan onbedoeld wat druk voelen en die behoefte hebben om wat vragen te stellen hierover of wat om raad te vragen.”

“Ik heb me nooit verplicht gevoeld om mee te doen met activiteiten, acties enz. Er wordt altijd benadrukt dat het vrijwillig is.”

“Ik vind dat in de communicatie duidelijk naar voren komt dat elke bijdrage in tijd/geld vrijwillig is.”

“Elkaar vrij laten en respecteren is en blijft een ontwikkeling voor ons allen, ook voor mij.”

“CGN heeft vrijwilligheid hoog in het vaandel. Dat merk je in alles. Top!”

“In mijn plaatselijke gemeente is sprake van een groot respect voor de individuele persoonlijkheid en de vrijheid van ontwikkeling die daarbij past.”

Vrijwilligers uit CGN met elkaar in gesprek over jongerenwerk, tijdens een mentoravond in februari 2019.

Fondswerving

Voor een organisatie met grote ambities, en die daarvoor afhankelijk is van giften en donaties, is fondswerving een belangrijk onderwerp. De lokale gemeenten bepalen hun doelstellingen, onder andere voor lokale projecten zoals de bouw van een nieuwe samenkomstzaal; het bestuur en fondswervingsteam van CGN willen het bereiken van deze doelstellingen zo goed mogelijk faciliteren. We vroegen in de enquête naar de mening van onze leden hierover.

Het grootste deel (67%) vindt dat fondswerving passend aan bod komt. 20% vindt dat er teveel aandacht is voor fondswerving, en 7% ziet het graag meer. Uit de reacties blijkt dat er behoefte is aan overzichtelijke communicatie over fondswerving.

Enkele reacties over fondswerving:

“Persoonlijk vind ik het niet meer dan logisch dat als je wat wilt, een samenkomst plek of een upgrade daarvan, dat daar fondsenwerving voor nodig is.”

“Blij dat we door fondswerving mee mogen helpen aan o.a. het zendingswerk.”

“Wat ik als positief ervaar dat iedereen er in betrokken wordt, het vrijwillig is en dat duidelijk naar voren komt dat alle, ook kleine bijdragen helpen voor het doel.”

“Er wordt opgewekt om te geven en dat zie ik niet als een aanslag op de vrijwilligheid. Wat misschien beter zou kunnen, is iets meer onder de aandacht brengen waar het geld voor wordt besteed, met liefst geïllustreerd met foto’s en films, bijv. via CGN infokanaal.”

“Misschien kan fondswerving waar het voor staat en wat voor doel het heeft, helder worden uitgelegd. Met meer praktijkvoorbeelden en niet alleen in cijfers/tabellen en grafieken. Zodat het nog meer levendiger gaat worden.”

In 2020 is CGN Terwolde aan de slag gegaan met een upgrade van hun samenkomstzaal, waarvoor fondswerving nodig is om dat te bekostigen.

Vervolg van de enquête

Als bestuur zijn we blij met de resultaten van de enquête en de vele waardevolle reacties. Het helpt ons om het jaar dat voor ons ligt door te gaan om doelgericht te werken. In de enquête gaven meerderen aan dat ze het initiatief van een ledenenquête waardeerden en op deze manier laagdrempelig hun feedback konden delen. Wat ons betreft voor herhaling vatbaar!

En natuurlijk hoeft niemand tot de volgende ledenenquête te wachten om vragen of suggesties met het bestuur te delen. We stellen de betrokkenheid erg op prijs!